Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 07.01.2015.

VAS „Latvijas Loto”

Valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi

1. Izlozes organizētājs

1.1.Valsts mēroga skaitļu izlozi „SuperBingo” (turpmāk tekstā – izloze) Latvijas Republikas teritorijā organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, vienotais reģ. Nr. 40003083988, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese – info@latloto.lv.

2. Definīcijas

TV izloze – televīzijas izloze, kura sastāv no pamatspēles (skaitļu izlozes) un TV auditorijas spēlēm.

TV izlozes cipari –

uz spēlētāja kvīts vai internetā reģistrētā kupona datos atsevišķa ieraksta veidā uzdrukāti kupona numura pēdējie trīs cipari (no kreisās uz labo).
Ātrspēles gadījumā – TV izlozes cipari – uz spēlētāja kvīts īpaši uzdrukāta centrālās on-line datu apstrādes sistēmas izvēlēta gadījuma rakstura trīsciparu kombinācija vai spēlētājiem internetā – VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmas izvēlēta gadījuma rakstura trīsciparu kombinācija, kas tiek norādīta reģistrētā kupona datos. Ja ir vairāki TV izlozes cipari, tad katra nākamā TV izlozes ciparu kombinācija veidojas kā skaitļu intervāls. Piemēram, trīs TV izlozes ciparu kombinācijas uz vienas kvīts vai internetā reģistrēta kupona datos tiek atspoguļotas pēc sekojoša principa: 223-225.
TV ciparu skaits uz kvīts atkarīgs no spēles variantu skaita uz vienas kvīts vai internetā reģistrēta kupona datos pēc sekojošas formulas:

  • viens spēles variants – TV izlozes ciparu viena kombinācija;
  • divi spēles varianti – TV izlozes ciparu trīs kombinācijas;
  • trīs spēles varianti – TV izlozes ciparu piecas kombinācijas;
  • četri spēles varianti – TV izlozes ciparu sešas kombinācijas;
  • pieci spēles varianti – TV izlozes ciparu astoņas kombinācijas.

  Spēles laukums – spēlētāja (ātrspēles gadījumā – on-line datu sistēmas) izvēlēto skaitļu (intervālā no 1 līdz 75) un bingo bonusa simbolu izvietojums uz kvīts.

  Bingo bonusa simbols – Spēles laukumā izvietotie 5 simboli - “!”, kas katrs ir līdzvērtīgs atminētam skaitlim.

  Noteiktā bumbiņa - secīgi pēc kārtas no lototrona izlozētā bumbiņa, līdz kurai konkrētā izlozē jāizlozē konkrēti laimesti. Bumbiņas tiek noteiktas ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu un publiski izsludinātas TV izlozes laikā.

  Centrs - atminēto 6 skaitļu un 3 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 1. attēlu).

  Rāmis - atminēto 14 skaitļu un 2 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 2. attēlu).

  Bingo - atminēto 20 skaitļu un 5 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 3. attēlu).

  1. attēls
  2. attēls
  3. attēls


  3. Loterijas organizēšanas vieta un laiks

  3.1. Izloze tiek organizēta Latvijas Republikas teritorijā tās speciālās atļaujas - licences darbības laikā.

  3.2. Izloze notiek vienu reizi nedēļā – sestdienā, “Rīgas Kinostudijā” Rīgā, Šmerļa ielā 3, un tiek pārraidīta televīzijā, kanālā TV3, svētdienā kā izlozes ieraksts.

  3.3. Oficiāli un izlozes rezultātus apliecinoši dokumenti ir izlozes akti (protokoli).

  3.4. Izlozes rezultāti tiek publiskoti VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un on-line tirdzniecības vietās.

  4. Loterijas formula

  4.1. Izloze sastāv no pamatspēles – skaitļu izlozes - un TV auditorijas spēlēm.

  4.2. Izlozes laimestu fonds ir 45% no pārdošanas kopsummas uz izlozi, kas tiek sadalīts starp skaitļu izlozi un TV auditorijas spēlēm šajos noteikumos paredzētajā apjomā.

  4.3. TV izlozes laikā:

  4.3.1. pamatspēles (skaitļu izlozes) laikā laimējušie skaitļi tiek publiski izlozēti no 75 skaitļiem (intervālā no 1 līdz 75). Laimējušo skaitļu izlozei tiek izmantots lototrons un izlozes bumbiņas, kas apzīmētas ar skaitļiem no 1 līdz 75.
  4.3.2. TV auditorijas spēlēs tiek izspēlēti mantu un naudas laimesti, TV auditorijas spēļu laimestiem paredzētajā apjomā.

  5. Loterijas kupons, cena un dalības maksa

  5.1. Izlozes kuponus izgatavo, pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem, atbilstoši Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likuma” prasībām. Kupons ir bezmaksas.

  5.2. Uz kupona ir izvietoti:

  5.2.1. pieci spēles laukumi (varianti). Katrā spēles laukumā attēloti 75 skaitļi, intervālā no 1 līdz 75. Skaitļi sagrupēti 5 kolonnās pa 15 skaitļiem katrā kolonnā.
  5.2.2. papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” lauciņi;
  5.2.3. Kupona aizmugurējā daļā izvietots izlozes noteikumu apraksts.

  5.3. Viena spēles varianta cena ir EUR 1,20 (viens euro un 20 centu). Maksa par dalību izlozē ir atkarīga no variantu skaita un dalības papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7”. Papildspēles „Džokers” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu). Papildspēles „Džokers 7” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu).

  6. Dalība izlozē

  6.1. Spēlētāju dalības reģistrācija izlozē notiek:

  6.1.1. on-line tirdzniecības vietās, spēlētājam aizpildot spēles kuponu, iemaksājot attiecīgo maksu par dalību izlozē un, ar pārdevēja starpniecību, reģistrējot kuponā veiktās atzīmes on-line terminālā;
  6.1.2. VAS „Latvijas Loto” InternetLoto (turpmāk tekstā - iLOTO) sistēmā - www.latloto.lv, saskaņā ar “VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

  6.2. Lai reģistrētu dalību izlozē tirdzniecības vietā spēlētājs:

  6.2.1. Spēles kuponā vismaz vienā variantā ar zīmi „x” nosvītro 20 skaitļus – četrus skaitļus katrā kolonnā. Uz viena spēles kupona spēlētājs var aizpildīt 5 variantus.
  6.2.2. Skaitļus spēlētāja vietā var izvēlēties arī on-line termināls – tā ir Ātrspēle. Spēlētājs var spēlēt pilno Ātrspēli vai daļējo Ātrspēli. Pilnās Ātrspēles gadījumā visus skaitļus spēles variantā izvēlas on-line termināls. Daļējas Ātrspēles gadījumā spēlētājs nosvītro vienā vai vairākās kolonnās mazāk par četriem skaitļiem un trūkstošos skaitļus izvēlas on-line termināls.
  6.2.3. Uz kupona ar zīmi „x” izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un „Džokers 7”.
  6.2.3.1. Spēlētāja kvīts piedalās izlozē, kā tas norādīts uz kvīts (izlozes datums). Ja uz spēlētāja kvīts ir norāde par piedalīšanos papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās tuvākajā sestdienas „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas brīža) centrālajā on-line datu sistēmā.
  6.2.4. Kuponu var reģistrēt tikai uz vienu (tuvāko) izlozi.
  6.2.5. Aizpildīto izlozes kuponu on-line tirdzniecības vietās pieņem līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai - katras kalendārās nedēļas sestdienas (izlozes dienas) plkst. 13:59:59. Izlozes tirdzniecības pārtraukums - sestdienā no plkst. 14:00 līdz 14:09:59.
  6.2.6. Kad kupons ievadīts on-line terminālā, informācija tiek nolasīta un pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Ja kupons ir aizpildīts atbilstoši izlozes noteikumiem, on-line termināls saņem apstiprinājumu no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas un izdrukā kvīti, kas tiek izsniegta spēlētājam.
  6.2.7. Uz kvīts spēlētāja izvēlētie skaitļi tiek izvietoti piecās kolonnās, veidojot spēles laukumu: I kolonnā skaitļi no 1 – 15; II kolonnā skaitļi no 16 – 30; III kolonnā skaitļi no 31 – 45; IV kolonnā skaitļi no 46 – 60; V kolonnā skaitļi no 61 – 75. Katrā kolonnā pēc nejaušības principa kāda skaitļa vietā tiek izvietots viens „Bingo bonusa simbols”. Spēles laukuma „Centrā” tiek izvietoti trīs un „Rāmī” divi „Bingo bonusa simboli”.
  6.2.8. Uz spēlētāja kvīts tiek izvietoti speciālie TV izlozes cipari.
  6.2.9. Pēc on-line termināla izdrukātas kvīts saņemšanas spēlētājam nekavējoties attiecīgajā tirdzniecības vietā ir jāpārbauda, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas viņa kuponā izvēlētās atzīmes.
  6.2.10. Saņemtā kvīts saudzīgi jāglabā, jo vienīgi nebojāta kvīts, nevis aizpildītais kupons, ir pierādījums dalībai izlozē un dod tiesības saņemt laimestu. Kvīts var tikt neatgriezeniski bojāta, ja tā tiek pakļauta jebkādai termiskai (augstas temperatūras, tiešu saules staru ilgstoša ietekme utt.) iedarbībai un/vai saskarsmē ar taukvielām un šķidrumu. Kvītis nedrīkst ielaminēt vai kā citādi iepakot.
  6.2.11. Kvīts izdruka skaitās nederīga, ja ir bojāts (nav saprotami izdrukāts) kvīts numurs, svītru kods vai skaitļu kombinācijas; kvīts izdrukāšanas (pirkuma) laiks; kupona numurs; datums, uz kuru derīga kvīts; TV izlozes cipari, kā rezultātā nav iespējams pārbaudīt kvīts autentiskumu (īstumu) un sameklēt kvīti ar atbilstošiem parametriem kā reģistrētu VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.
  6.2.12. Gadījumā, ja spēlētājs konstatē augstākminētās neatbilstības viņam izsniegtajā kvītī, viņam ir nekavējoties jāpieprasa kvīts aizstāšana ar jaunu kvīti bez defektiem, griežoties pie pārdevēja tajā tirdzniecības vietā, kurā tika saņemta (iegādāta) nekvalitatīvā kvīts, bet ne vēlāk, kā līdz izlozes perioda slēgšanai, atbilstoši šo noteikumu 6.2.13. punktam.
  6.2.13. Ja kāda iemesla dēļ spēlētājs vēlas anulēt (atcelt) savu kvīti dalībai izlozē, tad to var izdarīt līdz izlozes perioda slēgšanai sestdienas (izlozes dienas) plkst. 14:04:59 on-line tirdzniecības vietā, kur ir iegādāta kvīts, vai VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot kvīti un pirkumu apliecinošu dokumentu - čeku. Pretenzijas, kas iesniegtas par kvīts atcelšanu (anulēšanu) pēc kvīts atcelšanas termiņa beigām, netiek pieņemtas un izskatītas.

  6.3. Dalības reģistrācija izlozē iLOTO

  6.3.1.Reģistrēt dalību izlozē iLOTO var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.
  6.3.2. Lai reģistrētu dalību izlozē iLOTO, spēlētājs:
  6.3.2.1. spēles kuponā vismaz vienā variantā ar kursoru atzīmē 20 skaitļus – četrus skaitļus katrā kolonnā. Uz viena spēles kupona spēlētājs var aizpildīt 5 variantus;
  6.3.2.2. skaitļus spēlētāja vietā var izvēlēties arī iLOTO sistēma – tā ir Ātrspēle. Spēlētājs var spēlēt pilno Ātrspēli vai daļējo Ātrspēli. Pilnās Ātrspēles gadījumā visus skaitļus spēles variantā izvēlas iLOTO sistēma. Daļējas Ātrspēles gadījumā spēlētājs nosvītro vismaz vienā kolonnā mazāk par četriem skaitļiem, un trūkstošos skaitļus izvēlas iLOTO sistēma;
  6.3.2.3. izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un „Džokers 7”.
  6.3.2.3.1. Ja ir atzīme par piedalīšanos papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās tuvākajā sestdienas „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kvīts reģistrācijas brīža centrālajā on-line datu sistēmā.
  6.3.3. Kuponu var reģistrēt tikai uz vienu (tuvāko) izlozi.
  Aizpildīto izlozes kuponu iLOTO pieņem līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai - sestdienas (izlozes dienas) plkst. 13:49:59. Izlozes tirdzniecības pārtraukums – sestdienās (izlozes dienās) no plkst. 13:50 līdz 14:09:59.
  6.3.4. Kad kupons aizpildīts, spēlētājam jāveic kupona (dalības izlozē) apmaksa, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”. Par apmaksas brīdi, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu un kupons tiek reģistrēts „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu sistēmā dalībai izlozē. Ja pirkuma apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz skaitļu izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad dalība skaitļu izlozē netiek reģistrēta un spēlētājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.
  6.3.5. Kupons ir pieņemts dalībai izlozē ar brīdi, kad uz kupona Lietotāja norādītie dati ir reģistrēti „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā un informācija par kupona datu reģistrāciju izlozei atrodas (ir redzama) iLOTO sistēmas arhīvā, sadaļā „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” ar statusu „Reģistrēts sistēmā”.
  6.3.6. Spēlētājs jebkurā brīdī iLOTO sistēmā var sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam un izdrukāt informāciju par tiem. Informācijā (datos) par reģistrēto kuponu norādīts: kupona ID numurs, kupona numurs (papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” numurs); kvīts numurs (katram reģistrētam kuponam tiek ģenerēts atsevišķs kvīts numurs, ar kuru tas tiek reģistrēts centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā dalībai izlozē); kupona reģistrēšanas datums un laiks; izlozes, kurā piedalās kupons, datums; skaitļu kombinācijas un to izkārtojums (atbilstoši šo noteikumu 6.2.7. punktā noteiktajam principam); atzīme par dalību papildspēlēs; maksa par dalību izlozē; TV izlozes cipari. Kuponi, kas reģistrēti dalībai izlozē, izmantojot iLOTO, netiek atcelti.

  7. Laimesti

  7.1. Katras izlozes kopējais laimestu fonds 45% apmērā ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu izlozēs tiek sadalīts sekojošā procentuālā intervālā (no minimālā līdz maksimālajam laimestu fonda procentuālajam sadalījumam) pamatspēlei un TV auditorijas spēlēm.

  Spēles

  minimālais %

  vidējais %

  maksimālais %

  Pamatspēle

  48 %

  53 %

  58 %

  TV auditorijas spēles

  42 %

  47 %

  52 %

  7.2. Pamatspēles laimestu fonds tiek sadalīts sešās grupās:

  7.2.1. I grupa (SuperBingo) 25% – spēles laukumā atminēti visi 20 skaitļi līdz noteiktai bumbiņai. I grupas laimesta laimētājs ir arī II grupas laimesta laimētājs.
  7.2.2. II grupa (Bingo) 19% – spēles laukumā atminēti visi 20 skaitļi.
  7.2.3. III grupa (Pirmais Rāmis) 2% – spēles laukumā atminēti 14 skaitļi, veidojot Rāmi līdz noteiktai bumbiņai.
  7.2.4. IV grupas laimests (Pirmais Centrs) 1% – spēles laukumā atminēti 6 skaitļi, veidojot Centru līdz noteiktai bumbiņai.
  7.2.5. V grupas laimests (Rāmis) 10% – spēles laukumā atminēti 14 skaitļi, veidojot Rāmi līdz noteiktai bumbiņai.
  7.2.6. VI grupas laimesti (Centrs) 43% – spēles laukumā atminēti 6 skaitļi, veidojot Centru līdz noteiktai bumbiņai.

  7.3. Vienas laimestu grupas laimētāji var būt arī citu laimestu grupu laimētāji.

  7.4. Katrā izlozē pamatspēles laimestu grupu laimestu fondu sadala proporcionāli laimestu skaitam grupā.

  7.5. Pamatspēlē laimējušo skaitļu izloze notiek, izlozējot izlozes bumbiņas ar lototronu tik ilgi, kamēr tiek laimēts I grupas laimests SuperBingo un/vai II grupas laimests Bingo.

  7.6. Ja izlozē tiek laimēts I grupas laimests - SuperBingo, tad spēlētājs laimē I grupas uzkrājuma summu. Šīs izlozes I grupas laimestu fonds pāriet uz I grupas laimestu rezerves fondu.

  7.6.1. Ja izlozē netiek laimēts I grupas laimests, tad I grupas laimestu fonds tiek novirzīts uz nākamās izlozes I grupas laimestu fondu un rezerves fondu. I grupas laimestu fonda sadalījums starp I grupas uzkrājumu un I grupas laimestu rezerves fondu tiek noteikts ar atsevišķu VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu.
  7.6.2. I grupas uzkrājuma sākuma summa tiek noteikta ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu.
  7.6.3. I grupai tiek veidots laimestu rezerves fonds, no kura tiek veidota I grupas sākuma uzkrājuma naudas summa un/vai palielināts esošais uzkrājums.

  8. TV auditorijas spēles

  8.1.Ja uz spēlētāja kvīts vai iLOTO reģistrēta kupona datos esošie TV izlozes cipari sakrīt ar TV izlozes laikā (kurā piedalās šī kvīts/iLOTO reģistrētais kupons) uzrādītajiem (izlozētajiem) cipariem, tad spēlētājam ir tiesības reģistrēties nākamajai TV izlozei un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem. Lai reģistrētos dalībai TV izlozē, spēlētājam nekavējoties uzreiz pēc TV ciparu izlozes televīzijā jāzvana un jāpiesaka sava dalība TV izlozei pa tālruni 67224906. Dalībai TV izlozē tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas tiek noteikts VAS „Latvijas Loto” TV auditorijas spēļu perioda noteikumos, zvanu pieņemšanas kārtībā. Ja divu stundu laikā noteiktais dalībnieku skaits netiek reģistrēts, tad reģistrāciju turpina nākamajā darba dienā līdz reģistrācijas saraksta slēgšanai VAS „Latvijas Loto” biroja darba laikā no plkst. 9.00 līdz 17.30. Personas, kuras nav sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, dalībai TV izlozē netiek reģistrētas.

  8.2. Papildus šo noteikumu 8.1. punktā noteiktajai iespējai reģistrēties TV izlozei un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem, TV auditorijas spēļu perioda noteikumos var tikt noteikta papildus iespēja reģistrēties TV auditorijas spēlēm un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem.

  8.3. Spēlētājam, ierodoties uz TV izlozi, jāuzrāda kvīts ar TV izlozes cipariem (iLOTO spēlētājiem izdruka no iLOTO ar kvīts numuru un pirkuma groza drošības kodu) un personu apliecinošs dokuments.

  8.4. TV izlozes laikā starp TV izlozē reģistrētajiem dalībniekiem tiek izspēlēti TV auditorijas spēļu laimesti.

  8.5. TV auditorijas spēles, to dalībnieku noteikšanas kārtība, tajās izspēlētie laimesti un laimestu izspēles kārtība tiek noteikta ar VAS „Latvijas Loto” valdes lēmumu noteiktam spēļu periodam. Spēļu perioda noteikumi tiek publicēti www.latloto.lv.

  9. Laimestu izmaksas

  9.1. Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc izlozes. Ja kvīts ir iegādāta tirdzniecības vietā, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, kura pirmā apliecina kvīts iegādes faktu, iesniedzot kvīts oriģinālu.

  9.2.Pamatspēles laimestus līdz EUR 150 izmaksā jebkurā on-line tirdzniecības vietā uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

  9.3. Pamatspēles laimestus virs EUR 150 līdz EUR 720 izmaksā VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā VAS „Latvijas Loto” pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

  9.4. Ja laimests ir lielāks par EUR 720, to noformē VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, spēlētājam personīgi iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30. Laimestus virs EUR 720 līdz EUR 14 300 izmaksā 3 darba dienu laikā. Laimestus virs EUR 14 300 izmaksā 30 dienu laikā. Gadījumā, ja laimesta ieguvējs ir nepilngadīga persona, tad laimests tiek noformēts un izmaksāts šīs personas likumiskajam pārstāvim.

  9.5. iLOTO spēlētājiem naudas laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, ievērojot šo noteikumu (VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi) 9.3. un 9.4. punktos noteiktos termiņus. Ja kvīts ir iegādāta iLOTO, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, uz kuras vārda reģistrētā iLOTO Lietotāja kontā ir reģistrēta attiecīgā kvīts.

  9.6. Laimesti, kas noteikti latos, tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR.

  9.7. TV auditorijas spēļu naudas laimestus noformē izlozes norises vietā. Laimestus līdz EUR 720 izmaksā ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc izlozes vai pēc spēlētāja pieprasījuma izmaksā izlozes dienā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus virs EUR 720 izmaksā šo noteikumu 9.4. punktā noteiktajā termiņā. Mantu laimesta saņemšanai spēlētājam uzreiz pēc izlozes tiek izsniegts laimesta sertifikāts vai dāvanu karte. VAS „Latvijas Loto” nodrošina mantu laimesta saņemšanu pie sadarbības partnera laimesta sertifikātā vai dāvanu kartē noteiktajā termiņā un adresē. Lai saņemtu laimestu pie sadarbības partnera, spēlētājam jāiesniedz derīgs VAS „Latvijas Loto" izsniegts laimesta sertifikāts vai dāvanu karte un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Mantu laimesta vai dāvanu kartes vērtība netiek izsniegta naudā.

  9.8. Laimests netiek izmaksāts, ja:

  9.8.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi (bez izlozēto skaitļu kombinācijas) kvīts;
  9.8.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta kvīts un nav iespējams noteikt tās autentiskumu (īstumu);
  9.8.3. laimests, saskaņā ar iesniegto kvīti, jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
  9.8.4. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā ir reģistrēta informācija par kvīts anulēšanu (atcelšanu);
  9.8.5. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgās kvīts reģistrāciju uz izlozi;
  9.8.6. ir nokavēts laimesta pieteikšanas termiņš.

  9.9. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta kvīts, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuras reģistrāciju on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās kvīts dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē kvīts neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

  9.10. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti izlozes laimestu fondā.

  10. Pretenzijas

  10.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Jebkura veida pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas attiecīgās izlozes laimestu pieteikšanas termiņā.

  10.2. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz kvīts oriģinālu vai reģistrētā kupona datu izdruku no iLOTO sistēmas, vai bankas maksājuma uzdevuma izdruku par pirkuma groza apmaksu (iLOTO spēlētājiem) par dalību izlozē un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

  10.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.

  10.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

  11. Papildspēles

  11.1. Izlozes papildspēles ir „Džokers” un „Džokers 7”, kuras tiek organizētas atbilstoši atsevišķi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātiem noteikumiem.

  11.2. Izlozei var tikt organizētas citas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

  12. Izlozes organizētāja atbildības nosacījumi

  12.1. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību izlozē, tai skaitā,

  • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību izlozē;
  • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir anulējis dalību izlozē vai piedalījies izlozē un nav ieguvis laimestu (nav sakrituši laimējušie skaitļi);
  • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos izlozē, izmantojot iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās izlozē;
  • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalības reģistrācijai uz izlozi vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

  12.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība izlozē ir neiespējama vai var tikt ierobežota. Ja spēlētāja reģistrētā un apmaksātā spēles kombinācija nepiedalās izlozē nepārvaramas varas apstākļu dēļ, VAS „Latvijas Loto” atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu spēlētājam (-iem).

  13. Citi noteikumi

  13.1. Reģistrējot dalību izlozē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt izlozes noteikumiem un procedūrai. Ja spēlētājs reģistrē dalību izlozē izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Izlozes dalībnieks uzņemas atbildību par pareizu kupona aizpildīšanu (labojumi un mehāniski bojājumi nav atļauti). Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad tiek saņemta on-line termināla izdrukātā kvīts un veikta kvītī norādītās summas apmaksa vai veikta dalības apmaksa un reģistrācija izlozē, izmantojot iLOTO.

  13.2. Piedaloties izlozē, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 002247. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

  13.3. Piedaloties TV izlozē, tās dalībnieks piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai un piekrīt, ka piedalās publiskā izlozē, kura tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem tiek ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājas lapā www.tv3.lv un www.tvplay.lv.

  13.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

  13.5. Ar šo noteikumu apstiprināšanas brīdi spēku zaudē VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2013. gada 13. novembrī.
 
 
[Uz sākumlapu] [Skaitļu loterijas] [Momentloterijas] [Laimestu statistika] [Internet Loto] [Par Latvijas Loto] [Interesanti Fakti]
   

All rights reserved © 2000 - 2002 Latvijas Loto.
Jautājumi un komentāri: info@latloto.lv

 
Top.LV