Džokera laimes rats

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības

inspekcijā 23.11.2020.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izložu “Latloto 5 no 35”, “Keno”,

“Eurojackpot” un “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers” papildspēles “Džokera laimes rats”

noteikumi

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izložu “Latloto 5 no 35”, “Keno”, “Eurojackpot” un “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “Džokera laimes rats” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods - no gada 16. oktobra līdz 2020.gada 26. decembrim. Papildspēle tiek izsludināta mājaslapā www.latloto.lv 2020. gada 16. oktobrī.

 

3. Tiesības piedalīties Papildspēlē un pretendēt uz Papildspēles laimestiem ir spēlētājiem, kuri būs iesnieguši vai pieteikuši dalībai Papildspēlē komplektu, kas sastāv no:

A. 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc spēlētāja izvēles (“Latloto 5 no 35” vai “Keno”, vai “Vikinglotto”, vai “Eurojackpot”) ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”. Kvītī jābūt spēlētam vismaz vienam attiecīgi “Latloto 5 no 35” vai “Keno”, vai “Vikinglotto”, vai “Eurojackpot” spēles variantam. Skaitļu izlozes kvītij jābūt iegādātai ne agrāk kā 2020. gada oktobrī.

 

un

 

B. Momentloterijām pēc spēlētāja izvēles:

  • 4 (četrām) nelaimējušām momentloterijas “Maģija” biļetēm

vai

  • 4 (četrām) nelaimējušām momentloterijas “K-čing” biļetēm

vai

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas “Labirints” biļetēm

vai

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas “Piķis” biļetēm

vai 

  • 8 (astoņām) nelaimējušām momentloterijas “Domino” biļetēm

vai

  • 6 (sešām) nelaimējušām momentloterijas “Smaids” biļetēm.

 

Komplekta izloze tiek veikta no visu sešu veidu komplektiem kopā.

 

3.1. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2020.gada 16. oktobra plkst. 14.00 līdz 2020.gada 23. decembra plkst. 13.59.59.

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai 14.00 (izņemot 2020.gada 26.decembra izlozi, dalībai kurā komplekti tiek pieņemti līdz trešdienas, 2020.gada 23.decembra, plkst. 14.00). Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.1.2. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšu Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59 (izņemot 2020.gada 26.decembra izlozi, dalībai kurā komplekti tiek pieņemti līdz trešdienas, 2020.gada 23.decembra, plkst. 13.59.59), www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Spēlētāju veiktās iLOTO biļešu/kvīšu izdrukas netiek pieņemtas.

3.1.3. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Papildspēles norises laiks, laimesti un to izloze

 

4.1. Papildspēles laimestu izspēle notiek vienu reizi nedēļā, sestdienās, publiski ar pārraidi televīzijas kanāla LTV1 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros no 2020.gada 24. oktobra līdz 2020.gada 26. decembrim.

4.2. Sākot ar 2020.gada 24. oktobra izlozi, skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” TV izlozes vadītājs pēc nejaušības principa no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem izlozē vienu komplektu un nosauc uz tā norādīto iesūtītāja vārdu un uzvārdu, kā arī apdzīvotu vietu.

4.3. Izlozētā komplekta īpašnieks laimē laimestu, kas tiek noteikts spēles vadītājai griežot laimestu ratu.

4.3.1. Uz laimestu rata tā 20 sektoros nemainīgi katrā izlozē ir izvietoti sekojoši naudas laimesti:

Laimes rata sektors

Laimests, EUR

1.

2500

2.

500

3.

700

4.

500

5.

2000

6.

500

7.

700

8.

500

9.

1500

10.

500

11.

700

12.

500

13.

10 000

14.

500

15.

700

16.

500

17.

3000

18.

500

19.

700

20.

500

 

4.3.2. Lai noteiktu laimestu, “Latloto 5 no 35” izlozes vadītājs griež laimestu ratu un izlozētā komplekta īpašnieks saņem laimestu, kas izvietots sektorā, kurā apstājusies laimestu rata “mēlīte”.

4.3.3. Laimestu rata sektors ar laimestu EUR 2 500 tiek apzīmēts ar pirmo kārtas numuru, pārējie sektori atbilst numuriem pieaugošā secībā pulksteņa rādītāja virzienā.

4.3.4. Griežot laimestu ratu, tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot laimestu rats neveic pilnu apgriezienu, tad laimestu rats jāgriež atkārtoti.

 

5. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

 

5.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS “Latvijas Loto” skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda.

5.2. Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

5.2.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimesta var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

5.2.2. Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā kopš izlozes dienas VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5.3. Naudas laimestu izmaksāšanas kārtība tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem:

5.3.1. Laimesti līdz EUR 700 tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzreiz pēc laimesta pieteikuma vai pēc spēlētāja izvēles ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc laimesta noformēšanas.

5.3.2. Laimestus no EUR 1 500 līdz EUR 10 000 izmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš laimesta pieteikuma brīža uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

5.4. Naudas laimestu izmaksāšanas kārtība iLOTO laimētājiem:

5.4.1. Naudas laimesti līdz EUR 3 000 tiek pārskaitīti uz dalībnieka iLOTO reģistrācijas datos norādīto bankas kontu punktos 5.3.2. un 5.3.3. noteiktajos termiņos.

5.4.2. Laimestus EUR 10 000 laimētājam jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes dienas, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests tiek pārskaitīts uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, 3 darba dienu laikā.

5.5. Laimesta saņemšanas nodošana citai personai var notikt tikai uz rakstiskas notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata.

5.6. Laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

6. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

6.1. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

6.1.1. personas datu, kas norādīti uz komplekta, nodošanai un apstrādei “Latvijas Loto”, lai pārbaudītu komplektu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu tos izlozei, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.1.2. uz izlozētā komplekta norādītā vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

 

7. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes komisija.

 

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildus informācijas iesniegšanas dienas. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

 

9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Корзина

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Общая сумма: (( sum )) €