Bagāts papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 27.08.2019.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Bagāts” 

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Bagāts” noteikumu 8.1.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Bagāts” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē latloto.lv/bagats tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Bagāts” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Bagāts” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

 

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/bagats un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 46000-00000-000);
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/bagats tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

 

2.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē latloto.lv/bagats.

 

2.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

 

2.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Bagāts” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

 

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

 

3.1. Izlozes notiek katru sestdienu plkst. 14.00, sākot ar 2019.gada 5.oktobri. Vidēji uz EUR 62 500 no pārdotajām momentloterijas “Bagāts” biļetēm tiek izlozēti papildspēles laimesti EUR 2500 vērtībā, kas sadalīti atsevišķos laimestos; iespējamie laimesti ir vērtībā EUR 500 un EUR 1000. Minimālais laimests vienā izlozē ir viens EUR 500 laimests. Katrā izlozē izlozējamo laimestu skaits un laimestu lielums (cik EUR 500 un/vai EUR 1000 laimesti tiks izlozēti) tiek noteikts ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu. Piemēram, iespējama izloze, kurā tiek izlozēts:

A. viens EUR 500 laimests

vai

B. viens EUR 1000 laimests

vai

C. viens EUR 500 un viens EUR 1000 laimests

vai

D. divi EUR 1000 laimesti

vai

E. viens EUR 500 un divi EUR 1000 laimesti

vai

F. trīs EUR 1000 laimesti

vai

G. viens EUR 500 un trīs EUR 1000 laimesti utt.

Ja attiecīgajā izlozē tiek izlozēti vairāki dažāda lieluma laimesti, tad vispirms tiek izlozēti mazākās vērtības laimesti un pēc tam lielākās vērtības laimesti. Piemēram, ka izlozē tiek izlozēts viens EUR 500 laimests un divi EUR 1000 laimesti, tad pirmās izlozētās biļetes īpašnieks laimē EUR 500, bet otrās un trešās izlozētās biļetes īpašnieki katrs laimē EUR 1000.

 

3.2. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

 

3.3. Pirmajā laimestu izlozē piedalās nelaimējušas momentloterijas “Bagāts” biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē mājaslapā latloto.lv/bagats no papildspēles uzsākšanas brīža līdz 2019.gada 5.oktobra plkst. 13.59.59. Turpmākajās izlozēs piedalās tās nelaimējušās momentloterijas “Bagāts” biļetes, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59.

 

3.4. Izlozēto biļešu drošības kodi un laimētāju (biļešu pieteicēju) vārdi un uzvārdi tiek publiskoti attiecīgi tuvākajā svētdienā pēc izlozes, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un tvplay.lv, kā arī uzreiz pēc izlozes mājaslapā www.latloto.lv un var tikt publiskoti arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

 

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

4.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Bagāts” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Bagāts” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Bagāts” sērijā ir EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro).

 

4.2. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti EUR 500 pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā. Laimesti EUR 1000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

 

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru. Laimesti EUR 500 tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc izlozes. Laimesti EUR 1000 tiek izmaksāti trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

 

5. Pretenzijas

 

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6. Citi noteikumi

 

6.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un tā pieteicēju (vārds, uzvārds) tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv.

 

6.2. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un tā īpašnieku (vārds, uzvārds) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

 

6.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs  piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

6.4. Papildspēle tiek uzsākta ar atsevišķu VAS “Latvijas Loto” rīkojumu, par ko tiek informēta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kā arī informācija par papildspēles uzsākšanu tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/bagats tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav uzsākta, vai par to, ka papildspēle beigusies un papildspēles rezultāti.

 

6.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas un laimestu izspēles princips.

 

6.6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €