Džokera laimes rats (no 24.03.-29.07.2017.)

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 16.03.2017.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles “Džokers” papildspēles

“Džokera laimes rats”

noteikumi

 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles „Džokers” papildspēli „Džokera laimes rats” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods - no 2017. gada 24. marta līdz 29. jūlijam.

3. Tiesības piedalīties Papildspēlē un pretendēt uz Papildspēles laimestiem ir spēlētājiem, kuri būs iesnieguši vai pieteikuši dalībai Papildspēlē Papildspēles komplektu, kas sastāv no:

  • 2 (divām)  nelaimējušām momentloterijas “Karnevāls” biļetēm;
  • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc spēlētāja izvēles („Latloto 5 no 35” vai „Keno”, vai „Vikinglotto”, vai „Eurojackpot”) ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē „Džokers”. Kopējai kvīts vērtībai ar papildspēli „Džokers” jābūt ne mazākai kā EUR 3,00 uz vienas kvīts. Kvīts vērtībā tiek ieskaitīta arī maksa par dalību papildspēlē “Džokers 7”.

3.1. Dalībai Papildspēlē tiek pieņemtas kvītis, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās vai reģistrētas www.latloto.lv, VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (iLOTO), ne agrāk kā 2017. gada martā. Dalībai papildspēlē tiek pieņemtas tikai euro sēriju momentloteriju biļetes. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2017. gada 24. marta plkst. 14.00  līdz  28. jūlija plkst. 13.59.59.

3.1.1.Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS „Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai  plkst. 14:00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.1.2. Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai, plkst. 13.59.59, www.latloto.lv InternetLoto, „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (sadaļa “Mani kuponi”). Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS „Latvijas Loto” darbinieki.

3.1.3. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz  iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

4. Papildspēles norises laiks, laimesti un to izloze:

4.1.Papildspēles laimestu izspēle notiek vienu reizi nedēļā, sestdienās, publiski ar pārraidi televīzijas kanāla LTV1 skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” TV izložu ietvaros no 2017. gada 1. aprīļa līdz 29. jūlijam; kopā 18 izlozes.

4.2.  Sākot ar 2017. gada 1. aprīļa izlozi, skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” TV izlozes vadītāja pēc nejaušības principa no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem izlozē vienu komplektu un nosauc uz tā norādīto iesūtītāja vārdu un uzvārdus, kā arī apdzīvotu vietu

4.3.  Izlozētā komplekta īpašnieks laimē laimestu, kas tiek noteikts spēles vadītājai uzgriežot laimestu ratu.

4.3.1.   Uz laimestu rata tā 20 sektoros nemainīgi katrā izlozē ir izvietoti sekojoši naudas laimesti:

Laimes rata sektors

Laimests, EUR

1.

2500

2.

300

3.

700

4.

300

5.

5000

6.

300

7.

700

8.

300

9.

3000

10.

300

11.

700

12.

300

13.

10 000

14.

300

15.

700

16.

300

17.

1000

18.

300

19.

700

20.

300

4.3.2.  Lai noteiktu laimestu, “Latloto 5 no 35” izlozes vadītājs griež laimestu ratu un izlozētā komplekta īpašnieks saņem laimestu, kas izvietots sektorā, kurā apstājusies laimestu rata “mēlīte”.

4.3.3.  Laimestu rata sektors ar laimestu EUR 2 500 tiek apzīmēts ar pirmo kārtas numuru, pārējie sektori atbilst numuriem pieaugošā secībā pulksteņa rādītāja virzienā.

4.3.4.  Griežot laimestu ratu, tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot laimestu rats neveic pilnu apgriezienu, tad laimestu rats jāgriež atkārtoti.

5. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

5.1.  Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS “Latvijas Loto” skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda.

5.2.  Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

5.2.1.  Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā kopš izlozes dienas, VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5.2.2.  Laimesti līdz EUR 700 tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzreiz pēc laimesta pieteikuma vai pēc spēlētāja izvēles ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc izlozes dienas.

5.2.3.  Laimestusno EUR 2 500 līdz EUR 10 000 izmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš laimesta pieteikuma brīža uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

5.3.  Naudas laimestu izmaksāšanas kārtība iLOTO laimētājiem:

5.3.1.  Naudas laimesti līdz EUR 5 000 tiek pārskaitīti uz dalībnieka iLOTO reģistrācijas datos norādīto bankas kontu 5.2.2. un 5.2.3. punktā noteiktajos termiņos.

5.3.2.  Laimestu EUR 10 000 laimētājam jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes dienas, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests tiek pārskaitīts uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā.

5.4.  Laimesta saņemšanas nodošana citai personai var notikt tikai uz rakstiskas notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata.

6. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieki piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai, kā arī savu personas datu, kas norādīti uz Papildspēles komplektiem, kas nepieciešami dalībnieka/laimētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Persona, iesūtot un/vai piesakot Papildspēles komplektu dalībai Papildspēlē, piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā spēles dalībnieks un iegūst laimestu. Informācija par laimesta ieguvējiem tiks ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv.

7. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes  komisija.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...