Apstiprināti 09.02.2023.

 

iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi

 

 

VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu biļešu pārdošanas noteikumi internetā
(iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)
(turpmāk tekstā – Noteikumi)

 

1. Definīcijas

 

iLOTO – datorsistēma ar programmatūru, kas nodrošina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” (turpmāk tekstā – Latvijas Loto) izložu biļešu pārdošanu internetā www.latloto.lv dalībai izlozēs.

Lietotājs (Spēlētājs) – fiziska persona, kura ir reģistrējusies interneta adresē – www.latloto.lv, InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO) un saskaņā ar šiem Noteikumiem izveidojusi Lietotāja profilu iLOTO.

Lietotāja vārds/e-pasta adrese – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēts vārds vai spēlētāja e-pasta adrese, kas turpmāk tiek lietota pieslēdzoties iLOTO un iLOTO pakalpojumu saņemšanai.

Lietotāja parole – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēta vismaz 8 zīmju (simbolu/ciparu/burtu) virkne, kas tiek lietota pieslēdzoties iLOTO un saņemot iLOTO pakalpojumus. Lietotāja parole pēc noteikta laika perioda ir jāmaina, par ko Lietotājs saņem paziņojumu brīdī, kad pieslēdzas iLOTO.

Lietotāja (Spēlētāja) profils – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils iLOTO. Lietotāja profils satur un saglabā informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalībai izlozē reģistrētajiem kuponiem/biļetēm, laimestiem, uzstādītajiem limitiem. Lietotāja profils satur Spēles kontu.

Spēles konts – Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus izložu biļešu iegādei/dalības reģistrācijai izlozē un saņemtos laimestus, saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Bankas konts – Lietotājam piederošs (uz Lietotāja vārda atvērts) konts kādā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm.

Abonēšana - parakstīšanās dalībai vairākās izlozēs saskaņā ar šo noteikumu 8. punkta nosacījumiem.  

 

 

2. Vispārējie noteikumi

 

2.1. Valsts mēroga izložu biļešu pārdošanas pakalpojumu interneta adresē – latloto.lv, iLOTO nodrošina Latvijas Loto, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, reģistrācijas Nr. LV 40003083998.

2.2. Šie noteikumi ir attiecināmi uz darbībām, kas tiek veiktas iLOTO un ir saistītas ar dalības reģistrēšanu un/vai biļešu iegādi dalībai Latvijas Loto organizētajās valsts mēroga skaitļu izlozēs un momentloterijās (turpmāk tekstā kopā – izlozes, atsevišķi – skaitļu izlozes un momentloterijas), papildspēlēs un laimestu izmaksu interneta adresē – latloto.lv, iLOTO.

2.3. Papildus šiem noteikumiem katras atsevišķas izlozes norise notiek saskaņā ar tās noteikumiem, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā – IAUI) saskaņā ar organizēšanas atļauju – licenci. Izložu noteikumi ir pieejami interneta adresē latloto.lv. Piedaloties izlozē, Spēlētājs piekrīt attiecīgās izlozes noteikumiem un procedūrai un Spēlētājam ir pienākums tos ievērot.

2.4. Šie Noteikumi ir pieejami Latvijas Loto interneta adresē www.latloto.lv. Latvijas Loto ir tiesības izdarīt grozījumus šajos Noteikumos. Noteikumi un/vai to grozījumi tiek publicēti www.latloto.lv un ir spēkā ar to publicēšanas dienu www.latloto.lv.  Katra iLOTO Lietotāja, kurš izvēlas piedalīties izlozēs, kuras organizē Latvijas Loto, tiesības un pienākums ir iepazīties un ievērot www.latloto.lv publicētos spēkā esošos Noteikumus.

 

3. Lietotāja reģistrācija un Lietotāja profils

 

3.1. Iegādāties biļetes dalībai izlozē iLOTO var tikai reģistrēti Lietotāji.

3.2. Reģistrēties iLOTO un iegādāties biļetes internetā dalībai izlozē ir atļauts personām, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, un kurām ir Bankas konts atvērts uz spēlētāja vārda kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (turpmāk tekstā – Banka).

3.3. Reģistrējoties iLOTO, katram Lietotājam tiek izveidots Lietotāja profils. Viena persona var reģistrēt vienu Lietotāja profilu. Ja Latvijas Loto tiek konstatēts, ka vienai personai pieder vairāk kā viens Lietotāja profils, Latvijas Loto patur tiesības bloķēt un apvienot šos profilus.

3.4. Lai veiktu reģistrāciju iLOTO, personai jāaizpilda iLOTO pieejamā reģistrācijas forma un jāsniedz sekojoša informācija par sevi:

A. vārds, uzvārds;

B. personas kods;

C. e-pasta adrese;

D. Lietotāja parole;

E. kontakttālrunis;

F. izcelsmes un rezidences (pastāvīgās uzturēšanās) valsts, un politiski nozīmīgas personas statuss;

G. cita pieprasītā informācija, kas nepieciešama saziņai un/vai identifikācijai.

3.4.1. Persona var reģistrēties iLOTO, izmantojot internetbanku autentifikāciju vai eParakstu, vai aizpildot reģistrācijas formu. Ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, personas identitātes apstiprināšanai jāiesūta personu apliecinoša dokumenta fotouzņēmums un pašportreta fotouzņēmums.

3.5. Lietotājs, veicot pirmo apmaksu par dalību izlozē vai iemaksu Spēles kontā, izmantojot internetbanku, apstiprina un piekrīt, ka Bankas konts, no kura tiek veikts maksājums, var tikt izmantots laimestu saņemšanai. Bankas kontam jābūt reģistrētam uz Lietotāja vārda un atvērtam kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (Latvijas Republikas IBAN).

3.6. Lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas iLOTO laikā sniegto datu korektumu un patiesumu un drīkst norādīt tikai savus personas datus. Latvijas Loto ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, tai skaitā dokumentus, no Lietotāja, lai pārbaudītu personas identitāti, ja Latvijas Loto rodas šaubas, vai tiek sniegti korekti personas dati.

3.7. Veicot reģistrāciju iLOTO, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Personu datu aizsardzības politiku, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

3.8. Pēc sekmīgas Lietotāja iLOTO sistēmā ievadīto/sniegto reģistrācijas datu saņemšanas Latvijas Loto un apstiprināšanas, spēlētājs tiek reģistrēts iLOTO un viņam tiek izveidots Lietotāja profils. Par spēlētāja iLOTO Lietotāja sekmīgu reģistrāciju, spēlētājs saņem attiecīgu paziņojumu.

3.9. Lietotāja pienākums ir saglabāt kā konfidenciālu savu iLOTO Lietotāja paroli un internetbankas, eParaksta pieejas kodus/paroles un nepieļaut trešajām personām pieeju savam Lietotāja profilam. Visas darbības, kas veiktas Lietotāja profilā, tiek uzskatītas par veiktām tās personas, kura ir reģistrējusi konkrēto Lietotāja profilu iLOTO, vārdā.

3.10. Latvijas Loto neuzņemas atbildību par iespējamiem Lietotāja zaudējumiem gadījumos, kad Lietotāja paša vainas dēļ iLOTO Lietotāja parole un/vai internetbankas parole/eParaksta pieejas kodi ir tapuši zināmi trešajai personai un/vai trešā persona veic darbības Lietotāja profilā. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms, ka viņa paroli izmanto trešā persona un/vai veic viņa vārdā kādas darbības Lietotāja profilā, Lietotājam ir pienākums nekavējoties veikt paroles nomaiņu.

3.11. Ja Lietotājs ir aizmirsis paroli un/vai Lietotāja vārdu (autorizācijas datus), viņam ir jānosūta pieprasījums par autorizācijas datu atgādinājumu Latvijas Loto iLOTO sistēmā piedāvātajā veidā. Autorizācijas datu atgādinājums tiks nosūtīts uz Lietotāja e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis Lietotāja profilā.

3.12. Ja Lietotāja Spēles konts satur naudas līdzekļus, tad, paroles nozaudēšanas (maiņas) gadījumā, nākamā Lietotāja pieslēgšanās iLOTO sistēmai var notikt tikai autorizējoties caur internetbanku vai eParakstu. Pēc autorizācijas caur internetbanku vai eParakstu, Lietotājam iLOTO uzreiz jānomaina Lietotāja parole. Ja autorizācija caur internetbanku vai ar eParakstu nav iespējama, tad, lai atjaunotu paroli, Lietotājam telefoniski jāsazinās ar latloto.lv administrāciju – kontakttālrunis 67224284. Pēc Lietotāja datu pārbaudes, Lietotājam uz e-pastu tiks nosūtīts paroles atgādinājums.

3.13. Latvijas Loto ir tiesības atteikt Lietotāja profila reģistrāciju vai slēgt jebkura Lietotāja profilu, nepaskaidrojot iemeslus, pamatojoties uz Latvijas Loto lēmumu.

3.14. Ja Latvijas Loto rodas aizdomas, ka Lietotājs pārkāpj kādu no šo Noteikumu punktiem vai Lietotāja darbība var tikt uzskatīta par krāpniecisku vai saistītu ar noziedzīgām darbībām, Latvijas Loto ir tiesības turpmāk liegt tiesības Lietotājam piedalīties izlozēs, izmantojot iLOTO, un bloķēt un/vai slēgt Lietotāja profilu.

3.15. Ja jebkādu iemeslu dēļ Lietotāja profils tiek slēgts, visi naudas līdzekļi, kas tajā brīdī atrodas Lietotāja Spēles kontā un no Latvijas Loto nav apstrīdami vai pret kuriem Latvijas Republikas normatīvo aktu kārtībā Latvijas Loto nav reģistrētas trešo personu prasījuma tiesības, tiek atgriezti Lietotājam (pārskaitīti uz Lietotāja Bankas kontu). Lietotāja Spēles kontā esošie naudas līdzekļi, kas no Latvijas Loto puses ir apstrīdami vai par kuriem Latvijas Loto ir reģistrētas trešo personu prasījuma tiesības, tiek aizturēti Lietotāja Spēles kontā līdz brīdim, kamēr tiks atrisināta strīdus situācija, vai tiek pārskaitīti par labu trešajām personām.

3.16. Ja ir notikušas izmaiņas Lietotāja personas datos vai citā papildinformācijā, kas ir norādīta Lietotāja profilā, Lietotāja pienākums ir veikt atbilstošas izmaiņas Lietotāja profilā. Latvijas Loto ir saistoša tikai tā informācija par Lietotāju, kas ir pieejama par viņu iLOTO sistēmas Lietotāja profilā.

3.17. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja profilā pieprasītā kontaktinformācija – e-pasta adrese un telefona numurs, var tikt izmantoti, lai sniegtu Lietotājam informāciju par laimesta saņemšanu/noformēšanu, dalību TV izlozēs/papildspēlēs (ja Lietotājs izlozēts dalībai izlozē) vai citu būtisku informāciju. Latvijas Loto apliecina, ka reklāmu saturošu informāciju Latvijas Loto sniegs/nosūtīs Lietotājam tikai tajos gadījumos, kad Lietotājs būs izteicis tam atsevišķu piekrišanu, izdarot atzīmi par piekrišanu.

3.18. Lai nodrošinātu Lietotāju veikto darījumu uzraudzību un Lietotāju identifikāciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasībām, Latvijas Loto ir pienākums reģistrēt visus Lietotāja darījumus, kuru apmērs ir EUR 2000 vai vairāk vienā operācijā vai vairākās savstarpēji saistītās operācijās. Lietotājam ir pienākums pēc Latvijas Loto pieprasījuma iesniegt personu apliecinoša dokumenta kopiju un citus papildu dokumentus, kas saistīti ar Lietotāja darbībām Lietotāja profilā, kā arī sniegt atbildes uz likumā noteiktajiem klienta izpētei nepieciešamajiem jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā, Latvijas Loto var organizēt interviju telefona vai videozvana sarunas veidā vai klātienē Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19.

3.19. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības bloķēt savu profilu vai to slēgt, izdarot nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā. Bloķēšanas gadījumā, profils tiks bloķēts uz Lietotāja norādīto laiku bez iespējas atcelt bloķēšanu pirms uzstādītā termiņa beigām. Izdarot atzīmi par profila slēgšanu, profils tiks slēgts. Pirms Lietotāja profila slēgšanas, Lietotājam Spēles kontā esošie naudas līdzekļi jāpārskaita uz savu Bankas kontu, Lietotāja profilā izdarot par to attiecīgu pieprasījumu Latvijas Loto. Ja Lietotājs nav izdarījis Lietotāja profilā attiecīgu pieprasījumu par Spēles kontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu, pēc Lietotāja profila slēgšanas Spēles kontā esošie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz Lietotāja Bankas kontu. Profila atjaunošana ir iespējama tikai sazinoties ar latloto.lv administrāciju – kontakttālrunis: 67224284, e-pasta adrese info@latloto.lv.

3.20. Izvēloties piedalīties izlozēs, Lietotājam ir pienākums uzstādīt naudas līdzekļu zaudēšanas limitu noteiktam laika periodam, izdarot par to iLOTO sistēmas piedāvāto nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā. Ja Lietotājs pats neuzstāda zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai Lietotāja kontam automātiski tiks noteikts zaudējumu limits. Zaudēšanas limita atcelšana vai zaudējuma limita palielināšana nav iespējama līdz uzstādītā termiņa beigām.

3.21. Ar šiem Noteikumiem Lietotājs tiek brīdināts, ka neatļauta trešās personas internetbankas un maksājuma kartes izmantošana ir nelikumīga un persona var tikt saukta pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Spēles konts un tā lietošana

 

4.1. Lai uzsāktu Spēles konta lietošanu, iLOTO Lietotājam jāveic vismaz viena autorizācija (pieslēgšanās savam Lietotāja profilam) caur internetbanku vai ar eParakstu, vai apmaksa par dalību izlozē ar Bankas kontu, vai jāveic iemaksa Spēles kontā no sev piederoša Bankas konta.

4.2. Lai apmaksātu dalību izlozē, naudas līdzekļu ieskaitīšanu Spēles kontā Lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas var tikt veiktas tikai no Bankas konta, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda. Spēles kontu nav iespējams papildināt no citai personai piederoša Bankas konta. Lai naudas līdzekļi tiktu ieskaitīti Spēles kontā, personas datiem Lietotāja profilā precīzi ir jāsakrīt ar datiem, kas reģistrēti Bankā, no kuras tiek veikta iemaksa Spēles kontā.

4.3. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms (Spēles konta limits), kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi Spēles kontā, ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centu)

4.4. Izmaksas no Lietotāja Spēles konta var tikt veiktas tikai uz Bankas kontu (-iem), kas reģistrēts uz Lietotāja vārda.

4.5. Naudas iemaksa Spēles kontā tiek uzskatīta par veiktu un iemaksas darījums tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad iLOTO sistēmā ir saņemts Bankas apstiprinājums par Lietotāja maksājuma izdarīšanu un informācija par maksājumu ir reģistrēta Lietotāja profilā.

4.6. Lai veiktu naudas izmaksu no Spēles kontā esošajiem naudas līdzekļiem uz Bankas kontu, Lietotājam savā profilā jāizdara attiecīgs pieprasījums Latvijas Loto. Naudas izmaksa uz Lietotāja Bankas kontu tiek veikta nākamajā darba dienā pēc izmaksas pieprasījuma izdarīšanas iLOTO sistēmā. Izmaksai pieprasītā naudas summa līdz maksājuma veikšanas brīdim tiek rezervēta; par to ir atbilstošs ieraksts Lietotāja profilā un to nav iespējams izmantot dalībai izlozēs. Naudas izmaksas no Spēles konta var tikt veiktas tikai uz Bankas kontu, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda un atvērts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestāde.

4.7. Latvijas Loto neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad naudas izmaksa no Spēles konta uz Lietotāja Bankas kontu nevar tikt veikta Lietotāja profilā nekorekti vai nepilnīgi norādīto datu dēļ. Ja Lietotājs savlaicīgi nav saņēmis izmaksai reģistrētos naudas līdzekļus no Spēles konta uz savu Bankas kontu vai otrādi, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt savā Lietotāja profilā norādītos datus un sazināties ar latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruni – 67224284.

4.8. Latvijas Loto patur tiesības apturēt jebkāda veida naudas līdzekļu izmaksu no Spēles konta vai iemaksu Spēles kontā, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošās iestādes rīkojumu/lēmumu vai Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciska/noziedzīga rakstura darbībām Lietotāja profilā.

4.9. Uz Spēles kontu Lietotājam var tikt izmaksāti naudas laimesti, kas mazāki par EUR 2 000,00 (diviem tūkstošiem euro, 00 centu), ievērojot Spēles konta limitu un šo Noteikumu 9. punkta nosacījumus par laimestu izmaksu.

 

5. Datu aizsardzība

 

5.1. Latvijas Loto apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Reģistrējoties un autorizējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai Latvijas Loto, to apstrādei un sistematizācijai korekta izložu organizēšanas procesa nodrošināšanas un izmaksu veikšanas vajadzībām, kā arī statistikas datu uzskaitei un tirgus analīzei, ievērojot normatīvo aktu un WLA-SCS (Pasaules loteriju asociācijas drošības kontroļu standarta) prasības. Personas datus, kuri Lietotājam ir obligāti jānorāda/jāsniedz reģistrējoties iLOTO, Latvijas Loto pieprasa, izpildot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un WLA-SCS prasības.

5.3. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka identifikācijas procesā elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs veiks Lietotāja fizisko personu datu apstrādi ar mērķi nodrošināt Lietotāja kā fiziskās personas elektronisko identifikāciju un vecuma vērtības nodošanu vecuma atbilstības pārbaudei iLOTO sistēmā.

5.4. Uzsākot elektroniskās identifikācijas procesu, Lietotājs izvēlās identifikācijas servisa sniedzēju (internetbanku vai eParakstu) un veic identifikācijas procesu, ievadot servisa sniedzēja prasīto informāciju. Sekmīgas identifikācijas rezultātā, identifikācijas servisa sniedzējs Lietotāja personas datus nodod Latvijas Loto.

5.5. Lietotāja (laimētāja) personas datus saturošu informāciju Latvijas Loto drīkst izpaust (publiskot) trešajām personām tikai ar paša Lietotāja piekrišanu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.6. Laimesta gadījumā, Latvijas Loto ir tiesīgs izpaust informāciju par attiecīgā laimesta apmēru un informāciju par laimējušo biļeti (iegādes laiks, biļetes iegādes vērtība u.c.).

5.7.Pirms reģistrācijas iLOTO un iLOTO lietošanas uzsākšanas, Lietotājam ieteicams iepazīties ar vispārējiem principiem droša darba organizēšanai internetā:

5.7.1. Detalizēts datu aizsardzības politikas apraksts ir pieejams Latvijas Loto “Informācijas drošības pārvaldības sistēmas politikā” un “Personas datu aizsardzības politikā”, kas publicētas www.latloto.lv;

5.7.2. Datu pārsūtīšanas process interneta vidē tiek organizēts atbilstoši HTTPS protokola prasībām;

5.7.3.Droša darba organizēšanai interneta vidē Latvijas Loto rekomendē Lietotājam ievērot sekojošo:

A. pirms uzsākt interneta sakaru seansu, jāpārliecinās, vai Lietotāja dators ir nodrošināts ar aktualizētas versijas darba kārtībā esošu pretvīrusu programmatūru, kā arī, vai šī datora operētājsistēma (piem. MS Windows) ir apgādāta ar visiem attiecīgajā pieslēgšanās brīdī pieejamiem drošības atjauninājumiem;

B. sakaru seansu uzsākot, Latvijas Loto iLOTO adresi (URL saiti) vienmēr jāieraksta pašrocīgi, vai izvēloties no saglabātajām pārlūkprogrammām. Nekad neuzticieties URL saitei, kura ir saņemta e-pasta sūtījumā, gadījumā, ja Jūs šādu sūtījumu negaidāt;

C. sakaru seansu uzsākot, vienmēr jāpārliecinās, vai pārlūkprogrammas ekrāna adrešu joslas zonā ir parādījusies “atslēdziņas” ikona, kas informē, ka interneta sakaru seanss tiek veikts HTTPS protokolā. “Uzklikšķinot” uz šīs “atslēdziņas”, jāpārliecinās, vai Lietotāja seansa partneris ir Latvijas Loto iLOTO ar derīgu izsniegtu SSL sertifikātu;

D. Lietotājs apņemas neglabāt paroles trešajām personām pieejamā veidā (pierakstos vai datorā);

E. ja Lietotājam rodas šaubas par interneta vidē esošās pretējās puses autentiskumu, Lietotājam tiek ieteikts pārtraukt jebkādas no savas puses autentificējošas informācijas ievadi un nekavējoši sazināties ar pretējo pusi, t.i. - Lietotājam jāsazinās ar latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruni – 67224284;

F. Lietotājs pēc izvēles var izdrukāt un saglabāt visus apliecinājumus par veiktajiem pirkumiem iLOTO.

5.8. Veicot pirkuma apmaksu internetā, Lietotājam jāpievērš uzmanību tam, ka:

5.8.1. Latvijas Loto savstarpējos norēķinos ar Lietotājiem izmanto tikai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs atvērtus kontus.

5.8.2. Darījuma veikšanas apmaksa ar maksājumu kartēm tiek veikta caur maksājumu karšu apstrādes centru Worldline Latvia, kurā notiek Lietotāja datu apstrāde.

 

6. Ierobežojumi

 

6.1. Latvijas Loto informē, ka izložu biļešu pārdošana internetā var būt nelikumīga un aizliegta noteiktās valstīs. Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņš ir tiesīgs izdarīt pirkumu un saņemt Latvijas Loto piedāvāto pakalpojumu interneta vidē saskaņā ar Lietotājam saistošo likumdošanu.

6.2. Maksājuma karte, ar kuru tiek apmaksāts pirkums - Lietotāja pienākums un atbildība ir zināt tās valsts, kurā viņš atrodas pirkuma veikšanas brīdī, un savas valsts, kuras iedzīvotājs viņš ir, normatīvos aktus, ievērot tās valsts, kurā viņš atrodas pirkuma veikšanas brīdī, un savas valsts, kuras iedzīvotājs viņš ir, normatīvajos aktos noteiktos vecuma ierobežojumus attiecībā uz aizliegumu dalībai izlozēs.

6.3. Ja valsts, kurā maksājuma kartes lietotājs atrodas pirkuma veikšanas brīdī vai kuras iedzīvotājs ir maksājuma kartes lietotājs, normatīvajos aktos ir noteikts aizliegums pirkt izlozes biļetes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, tad kartes lietotājam nav tiesību veikt pirkumu un tas ir nekavējoties jāatceļ, ja šis process ir iesākts.

6.4. Apmaksai par dalību izlozē tiek pieņemtas tikai maksājumu kartes, kas reģistrētas uz fiziskas personas vārda. Juridisko personu maksājumu kartes netiek pieņemtas apmaksai par dalību izlozē.

 

7. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē, momentloterijas biļetes iegāde, dalības apmaksas veikšana. Dalības reģistrācija papildspēlē.

 

7.1. Jau reģistrētam Lietotājam, lai autorizētos iLOTO, jāievada Lietotāja vārds vai e-pasta adrese, parole. Lietotājs var autorizēties iLOTO arī caur internetbanku vai ar eParakstu, veicot pieprasīto autorizāciju.

7.2. Apmaksu par dalību izlozēs iLOTO Lietotājs var veikt tikai ar sev piederošiem naudas līdzekļiem, izmantojot Lietotājam piederošu (uz Lietotāja vārda reģistrētu) Bankas kontu vai bankas karti.

7.3. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē

7.3.1. Lietotājam jāizvēlas skaitļu izloze un, atbilstoši attiecīgās izlozes noteikumiem, jāveic nepieciešamās atzīmes kuponā.

7.3.2. Aizpildītais kupons tiek pieņemts dalībai izlozē līdz katras izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, atbilstoši attiecīgās izlozes noteikumiem. Lietotājs vienlaicīgi var aizpildīt vairākus kuponus uz vairākām izlozēm, izvēloties iespēju apmaksāt no Spēles konta uzreiz vai pievienot pirkuma grozam un apmaksāt vēlāk.

7.3.3. Lietotājs var apmaksāt pirkumu, izmantojot:

a. internetbanku;

b. maksājuma karti;

c. Spēles kontu.

7.3.4. Lietotājam, izvēloties apmaksas veidus - internetbanku vai maksājumu karti, notiek pāradresācija uz atbilstošās internetbankas interneta mājaslapu vai uz Worldline Latvia interneta mājaslapu (maksājuma kartes gadījumā) apmaksas veikšanai. Lietotājam jāveic Bankas pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Lai veiktu maksājumu, Lietotājam precīzi jāizpilda Bankas pieprasītie nosacījumi un pēc maksājuma jānospiež poga “atgriezties pie pārdevēja” vai analoģiska.

7.3.5. Par apmaksas brīdi, izmantojot internetbanku un/vai maksājumu karti, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem Bankas apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu un kupons tiek reģistrēts Latvijas Loto centrālajā izložu datu sistēmā dalībai izlozē. Ja pirkuma apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz skaitļu izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad dalība skaitļu izlozē netiek reģistrēta un Lietotājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.

7.3.6. Ja dalības reģistrāciju izlozē Lietotājs izvēlas apmaksāt no Spēles konta, tad Lietotājam, veicot maksājumu, jāspiež attiecīgā izvēlne. Apmaksa no Spēles konta tiek veikta nekavējoties, ja Spēles kontā ir pietiekami naudas līdzekļi.

7.3.7. Kupons ir pieņemts dalībai skaitļu izlozē ar brīdi, kad uz kupona Lietotāja norādītie dati ir reģistrēti Latvijas Loto centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā un informācija par kupona datu reģistrāciju izlozei atrodas (ir redzama) iLOTO sistēmas arhīvā, sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” ar statusu “Likme pieņemta” vai analoģisku. Ja pirkuma groza apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad spēlētāja dalība izlozē netiek reģistrēta, un spēlētājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.

7.3.8. Lietotājs jebkurā brīdī iLOTO Lietotāja profilā var sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam un izdrukāt informāciju par tiem. Informācijā (datos) par reģistrēto kuponu norādīts: kupona ID numurs; kupona numurs (papildspēļu “Džokers“ un “Džokers 7” numurs); kvīts numurs (katram reģistrētam kuponam tiek ģenerēts atsevišķs kvīts numurs, ar kuru tas tiek reģistrēts Latvijas Loto centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā dalībai izlozē); kupona reģistrēšanas datums un laiks; izložu, kurās piedalās kupons, skaits; skaitļu kombinācijas un/vai skaitļu kombinācijas sistēmas spēlē; atzīme par dalību papildspēlēs; maksa par dalību izlozē.

7.3.9. Izdruka ar kupona, kas iegādāts iLOTO, datiem atsevišķi nav pielīdzināma skaitļu izlozes kvīts oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

7.3.10. Kuponi, kas reģistrēti dalībai skaitļu izlozē izmantojot iLOTO, netiek atcelti.

7.4. Momentloterijas biļetes iegāde

7.4.1. Lai iegādātos momentloteriju, Lietotājam jāizvēlas momentloterijas biļete un jāveic pirkuma apmaksa. Lietotājs vienlaicīgi var iegādāties vairākas momentloterijas biļetes, izvēloties iespēju apmaksāt no Spēles konta uzreiz vai pievienot pirkuma grozam un apmaksāt vēlāk.

7.4.2. Biļetes apmaksu var veikt izmantojot:

a. internetbanku;

b. maksājuma karti;

c. Spēles kontu.

7.4.3. Lietotājam, izvēloties apmaksas veidus - internetbanku vai maksājumu karti, notiek pāradresācija uz atbilstošās internetbankas interneta mājaslapu vai uz Worldline Latvia interneta mājaslapu (maksājuma kartes gadījumā) apmaksas veikšanai. Lietotājam jāveic Bankas pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Lai veiktu maksājumu, Lietotājam precīzi jāizpilda Bankas pieprasītie nosacījumi un pēc maksājuma jānospiež poga “atgriezties pie pārdevēja” vai analoģiska.

7.4.4. Ja momentloterijas biļetes pirkumu Lietotājs izvēlas apmaksāt no Spēles konta, tad Lietotājam jāspiež attiecīgā izvēlne. Apmaksa no Spēles konta tiek veikta nekavējoties, ja Spēles kontā ir pietiekošs naudas līdzekļu apjoms.

7.4.5. Par apmaksas brīdi, izmantojot internetbanku un/vai maksājumu karti, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem Bankas apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas nopirktā momentloterijas biļete tiek reģistrēta iLOTO Lietotāja profilā, sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” ar statusu “Likme pieņemta” vai analoģisku.

7.4.6. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas, Lietotājam jāizvēlas iLOTO Lietotāja profilā sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļa “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”, kurā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, Lietotājs var piedalīties momentloterijā, atbilstoši attiecīgās momentloterijas noteikumiem.

7.4.7. Lietotājs jebkurā brīdī iLOTO Lietotāja profilā sadaļas “Mani kuponi” apakšdsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” var apskatīt un izdrukāt informāciju par nopirktajām biļetēm un to statusu. Informācijā (datos) par biļeti norādīts: kupona ID numurs; iegādes laiks un datums, cena, momentloterijas nosaukums, biļetes numurs.

7.4.8. Izdruka ar biļetes, kas iegādāta iLOTO, datiem (informāciju) atsevišķi nav pielīdzināma biļetes oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

7.4.9. Momentloteriju biļetes, kas iegādātas izmantojot iLOTO, nevar tikt atceltas un atgrieztas Latvijas Loto vai apmainītas pret citām biļetēm.

7.5. Informācija par Lietotāja profilā veiktajām darbībām Lietotāja profilā pieejama vismaz par iepriekšējo un tekošo kalendāro gadu. Informācija par agrākā periodā veiktajām darbībām tiek arhivēta un, lai saņemtu informāciju par iepriekšējo periodu, Lietotājam jānosūta elektronisks pieprasījums Latvijas Loto uz info@latloto.lv.

7.6. Dalības reģistrācija papildspēlēs/skaitļu izlozes “SuperBingo” auditorijas spēlēs

7.6.1. Lietotājs iLOTO savā Lietotāja profilā var reģistrēt dalību papildspēlē/auditorijas spēlē. Lai piedalītos papildspēlē/auditorijas spēlē, lietotājam sadaļas “Manu kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto biļešu un kuponu arhīvs”, atbilstoši papildspēles/auditorijas spēles noteikumiem, jābūt reģistrētam attiecīgam biļešu/kuponu skaitam. Katrs kupons un/vai momentloterijas biļete papildspēlē var piedalīties tikai vienu reizi.

7.6.2. Lai pieteiktu kuponu/biļešu komplektu dalībai papildspēlē, Lietotājam savā profilā jāveic komplekta pieteikums konkrētai papildspēlei, nospiežot izvēlni “Iesūtīt komplektu”. Nepieciešamās biļetes/kuponi, atbilstoši attiecīgās papildspēles noteikumiem, tiks automātiski nekavējoties pievienoti komplektam un reģistrēti papildspēlei.

7.6.2.1. iLOTO iegādātas momentloteriju biļetes/kuponus nevar iesūtīt vai reģistrēt izlozē vienā komplektā kopā ar tirdzniecības vietās iegādātām izložu kvītīm/momentloteriju biļetēm.

7.6.3. Komplektu pieteikšanas termiņi noteikti attiecīgās papildspēles/skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumos.

7.6.4. Papildspēles/auditorijas spēles komplektus, kas pieteikti iLOTO, dalībai izlozē izdrukā un sagatavo Latvijas Loto personāls. iLOTO reģistrēto kuponu/biļešu datu Lietotāja veiktās izdrukas papildspēlēm/auditorijas spēlēm netiek pieņemtas.

7.7. Informācija par Lietotāja dalības izlozēs vēsturi ir pieejama viņa Lietotāja profilā vismaz par iepriekšējo un tekošo kalendāro gadu. Lai saņemtu dalības izlozēs vēsturisko informāciju par citiem iepriekšējiem periodiem, Lietotājam jānosūta elektronisks pieprasījums Latvijas Loto uz info@latloto.lv.

 

8. Abonēšana

 

8.1. iLOTO Lietotāji var Abonēt dalību vairākās interaktīvās izlozes “Sporto visi” un skaitļu izložu “Latloto 5 no 35”, “Keno”, “SuperBingo”, “Eurojackpot” un/vai “Vikinglotto” izlozēs (tai skaitā skaitļu izložu papildspēlēs “Džokers” un “Džokers 7”, ja Lietotājs kopā ar attiecīgo skaitļu izlozi izvēlējies piedalīties papildspēlē “Džokers” un/vai “Džokers 7”). (Turpmāk šo Noteikumu 8.punktā augstāk minētās skaitļu izlozes kopā tiek sauktas par Skaitļu izlozēm un atsevišķi pa vienai – Skaitļu izloze.) Interaktīvās izlozes “Sporto visi” abonēšanas kārtība un nosacījumi ir noteikti “Noteikumos VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas ir pieejami www.latloto.lv.

8.2. Lai veiktu kupona Abonēšanu dalībai vairākās Skaitļu izlozes izlozēs, Lietotājam jāizvēlas vai jāizveido attiecīgās Skaitļu izlozes kupona sagatave (vai Ātrspēles kupons (Ātrspēle), vai daļējās Ātrspēles kupons - daļēji aizpildīts kupons) vai jāaizpilda kupons (vai Ātrspēles kupons (Ātrspēle), vai daļējās Ātrspēles kupons - daļēji aizpildīts kupons) un jāizvēlas šīs kupona Abonēšana. Abonēt dalību Skaitļu izložu izlozēs var tikai izlozēs pēc kārtas. Piemēram, skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes notiek trešdienās un sestdienās; nav iespējams abonēt dalību tikai “Latloto 5 no 35” sestdienu izlozēs. Spēlētājam jāizvēlas kāds no piedāvātajiem Abonēšanas periodiem vai jāievada cits periods vai noteikts izložu skaits, dalību kurās Spēlētājs vēlas Abonēt. Lietotājs sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Abonēšana” var apskatīt visus savus abonētos kuponus un informāciju par tiem, tai skaitā, datumu, kurā notiks pēdējā izloze, līdz kurai Spēlētājs izvēlējies veikt kupona Abonēšanu.

8.2.1. Ja Spēlētājs izvēlējies Abonēt Ātrspēles kuponu (Ātrspēli), tad uz katru Abonēto izlozi iLOTO sistēma pēc nejaušības principa ģenerēs jaunu Ātrspēli (Ātrspēles kuponu). Ja Spēlētājs izvēlējies Abonēt daļējās Ātrspēles kuponu (daļēji aizpildītu kuponu), tad katrā Abonētajā izlozē piedalīsies tie skaitļi, kurus Spēlētājs atzīmējis kuponā, un uz katru Abonēto izlozi pēc nejaušības principa iLOTO sistēma ģenerēs trūkstošos skaitļus šajā kuponā. Savukārt, ja Spēlētājs izvēlējies Abonēt aizpildīta kupona dalību vairākās izlozēs, tad Spēlētājs piedalīsies visās Abonētajās izlozēs nemainīgi ar tiem pašiem uz kupona aizpildītajiem spēles variantiem (skaitļu kombinācijām) un to pašu kupona numuru papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” gadījumā.

8.3. Lai apstiprinātu skaitļu izlozes Abonēšanu, Lietotājs ievada uz sava vārda izdotas maksājuma kartes numuru un citus pieprasītos datus. Uzsākot kupona Abonēšanu, Spēlētājs izvēlas, vai Abonētais kupons tiks piereģistrēts dalībai tuvākajā attiecīgās Skaitļu izlozes izlozē vai nākamajā (pēc tuvākās) attiecīgās Skaitļu izlozes izlozē, atbilstoši šīs Skaitļu izlozes noteikumiem. Ja Spēlētājs izvēlas, lai Abonētais kupons tiek piereģistrēts dalībai tuvākajā attiecīgās Skaitļu izlozes izlozē, tad no Spēlētāja norādītās maksājuma kartes tiks noskaitīta šī Abonētā kupona dalības maksa par dalību šajā vienā pirmajā Abonētajā izlozē. Ja Spēlētājs izvēlas, lai Abonētais kupons tiek piereģistrēts dalībai nākamajā (pēc tuvākās) attiecīgās Skaitļu izlozes izlozē, tad pēc pārdošanas uzsākšanas uz šo nākamo (pēc tuvākās) izlozi no Spēlētāja norādītās maksājuma kartes tiks noskaitīta šī Abonētā kupona dalības maksa par dalību šajā vienā pirmajā Abonētajā izlozē. Turpmāk kupona Abonēšanas periodā, kupons tiks reģistrēts dalībai attiecīgi nākamajā Skaitļu izlozes izlozē uzreiz pēc tam, kad pēc pārdošanas pārtraukuma tiks uzsākta pārdošana uz šo nākamo Skaitļu izlozes izlozi, atbilstoši attiecīgās Skaitļu izlozes noteikumiem. Kupona reģistrācijas brīdī dalības maksa par Abonētā kupona piedalīšanos Abonētajā Skaitļu izlozes izlozē tiks automātiski noskaitīta no Lietotāja norādītās maksājuma kartes. Pēc katras kupona reģistrācijas dalībai katrā nākamajā (tuvākajā) Skaitļu izlozes izlozē Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” tiek automātiski veikts ieraksts par šo kuponu un tiek uzrādīts kupona statuss “Likme pieņemta”.

8.4. Lietotājs jebkurā brīdī Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Abonēšana” var nomainīt maksājuma karti, no kuras tiek veikta Abonēto kuponu apmaksa. Abonēto kuponu apmaksu Spēlētājs var veikt tikai no uz sava vārda izdotas maksājuma kartes.

8.5. Abonēt dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers” un/vai “Džokers 7” var tikai Abonējot dalību kādā no Skaitļu izlozēm un papildus atzīmējot izvēli piedalīties arī papildspēlē “Džokers” un/vai “Džokers 7”. Ja Spēlētājs izvēlējies abonēt kuponu ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers” un/vai “Džokers 7”:

8.5.1. kopā (vienā kuponā) ar skaitļu izlozi “Latloto 5 no 35”, Spēlētājs piedalās to dienu “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozēs, kurās notiek Abonētās skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes;

8.5.2. kopā (vienā kuponā) ar skaitļu izlozi “Vikinglotto”, Spēlētājs piedalās tuvākajās (sestdienu) “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozēs, pēc katras kupona reģistrācijas uz “Vikinglotto” izlozi kupona abonēšanas periodā, atbilstoši punktam 8.3.;

8.5.3. kopā (vienā kuponā) ar skaitļu izlozi “SuperBingo”, Spēlētājs piedalās to sestdienu “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozēs, kurās notiek Abonētās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes;

8.5.4. kopā (vienā kuponā) ar skaitļu izlozi “Eurojackpot”, Spēlētājs piedalās trešdienu un sestdienu “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozēs; kupons, kas tiek reģistrēts dalībai otrdienas “Eurojackpot” izlozē, piedalās sestdienas “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozē, kas notiek pirms šīs “Eurojackpot” (otrdienas) izlozes, un kupons, kas tiek reģistrēts dalībai piektdienas “Eurojackpot” izlozē, piedalās trešdienas “Džokers” un/vai  “Džokers 7” izlozē, kas notiek pirms šīs “Eurojackpot” (piektdienas) izlozes;

8.5.5. kopā (vienā kuponā) ar skaitļu izlozi “Keno”, Spēlētājs piedalās “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozēs visā skaitļu izlozes “Keno” Abonēšanas periodā.

8.6. Katru reizi, kad notikusi kupona dalības reģistrācija uz nākamo Abonēto izlozi, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to.

8.7. Ja jebkādu iemeslu dēļ nevar notikt kupona dalības reģistrācijas apmaksa no Spēlētāja norādītās maksājuma kartes (piemēram, kartē ir nepietiekams naudas līdzekļu apjoms kupona dalības reģistrācijas izlozē apmaksai vai sasniegts uzstādītais zaudēšanas limits iLOTO) un līdz ar to kupona dalības reģistrācijas mēģinājums ir bijis neveiksmīgs, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to. Par katru neveiksmīgo mēģinājumu veikt kupona dalības reģistrāciju uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to.

8.7.1. Ja ar pirmo mēģinājumu uzreiz pēc pārdošanas uzsākšanas nav izdevies piereģistrēt dalībai nākamajā (tuvākajā) izlozē skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35”, “Vikinglotto”, “Eurojackpot” vai “SuperBingo” kuponu, tad sistēma mēģina reģistrēt kupona dalību izlozē nākamajā dienā. Ja šis mēģinājums ir neveiksmīgs, tad sistēma turpina mēģināt reģistrēt kupona dalību izlozē katru dienu vienu reizi dienā un īsi pirms attiecīgās izlozes pārdošanas noslēguma (īsi pirms attiecīgās Skaitļu izlozes pārdošanas pārtraukuma saskaņā ar attiecīgās izlozes noteikumiem). Ja pēdējais mēģinājums veikt kupona dalības reģistrāciju ir bijis neveiksmīgs, tad kupons nepiedalās izlozē un uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to; kupona Abonēšana netiek pārtraukta un sistēma mēģina kuponu piereģistrēt uz nākamo tuvāko izlozi pēc pārdošanas atsākšanas.

8.7.2. Ja ar pirmo mēģinājumu uzreiz pēc pārdošanas uzsākšanas nav izdevies piereģistrēt dalībai nākamajā (tuvākajā) izlozē skaitļu izlozes “Keno” kuponu, tad sistēma mēģina reģistrēt kupona dalību pēc vienas stundas. Ja šis mēģinājums ir neveiksmīgs, tad sistēma turpina mēģināt reģistrēt kupona dalību izlozē katru stundu un īsi pirms attiecīgās izlozes pārdošanas noslēguma (pārdošanas pārtraukuma). Ja pēdējais mēģinājums veikt kupona dalības reģistrāciju ir bijis neveiksmīgs, tad kupons nepiedalās izlozē un uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to; kupona Abonēšana netiek pārtraukta un sistēma mēģina kuponu piereģistrēt uz nākamo tuvāko izlozi pēc pārdošanas atsākšanas.

8.7.3. Ja veicot neveiksmīgu kupona dalības reģistrācijas mēģinājumu tiek konstatēts, ka bankas karte ir bloķēta, tad uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to un atkārtoti mēģinājumi reģistrēt kupona dalību izlozē netiek veikti, kamēr Spēlētājs nav nomainījis informāciju par karti Lietotāja profilā sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Abonēšana”.

8.7.4. Ja kupona dalības reģistrācija izlozē nav izdevusies ar pirmo mēģinājumu uzreiz pēc pārdošanas uzsākšanas, tad var mainīties 8.5.1.-8.5.5. punktos noteiktā dalība papildspēlē “Džokers” un/vai “Džokers 7”. Pārliecināties par to, kura datuma papildspēles “Džokers” un/vai “Džokers 7” izlozē attiecīgais kupons piedalās, Spēlētājs var sava iLOTO profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”, atverot attiecīgo kuponu.

8.8. Spēlētājs jebkurā brīdī var pārtraukt kupona dalības izlozēs Abonēšanu. Lai pārtrauktu Abonēšanu, Lietotājs sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Abonēšana” izvēlas attiecīgo kuponu, kura Abonēšanu vēlas pārtraukt, un izdara attiecīgās atzīmes, lai apstiprinātu kupona Abonēšanas pārtraukšanu. Ja Spēlētājs veicis kupona Abonēšanas pārtraukšanu, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to.

8.8.1. Latvijas Loto ir tiesības pārtraukt Spēlētāja kupona Abonēšanu, informējot Spēlētāju par Abonēšanas pārtraukšanu un Abonēšanas patraukšanas iemesliem uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi.

8.9. Latvijas Loto informē Spēlētāju par Abonēšanas perioda noslēgumu e-pasta vēstules veidā (uz Spēlētāja iLOTO profilā norādīto e-pasta adresi) kopā ar informāciju par Abonētā kupona piedalīšanos pēdējā Abonētājā izlozē.

8.10. Ja Skaitļu izlozes (kuras kupona dalību Spēlētājs ir Abonējis) noteikumos ir veiktas būtiskas izmaiņas, tad Latvijas Loto par to informē Spēlētāju uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi vismaz septiņas dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Par būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas izmaiņas Skaitļu izlozes vai papildspēļu “Džokers” un/vai “Džokers 7” cenā un/vai Skaitļu izlozes vai papildspēļu “Džokers” un/vai “Džokers 7” spēles formulā.

8.11. Jebkāda veida šo Noteikumu 8.punktā un tā apakšpunktos neaprakstītās ar Abonēšanu saistītās nestandarta problēmsituācijas Latvijas Loto risina, sazinoties ar Spēlētāju uz Spēlētāja profilā norādīto telefona numuru (ja Spēlētājs to ir norādījis) vai e-pasta adresi, vai nosūtot paziņojumu Spēlētājam iLOTO sistēmā.

 

9. Laimestu izmaksas

 

9.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimestiem var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

9.2. Visa informācija par Lietotāja izložu laimestiem tiek norādīta Lietotāja profilā sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” uzreiz pēc izlozes datu apstrādes vai pēc laimesta iegūšanas brīža.

9.3. Laimesta izmaksas pamatojums ir Latvijas Loto centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā reģistrēta biļete/kupons, kas saskaņā ar attiecīgās izlozes noteikumiem un izlozes rezultātiem ir laimējis (-usi).

9.4. Jebkura veida izdruka ar informāciju par kupona/biļetes datiem atsevišķi bez salīdzināšanas ar Latvijas Loto centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā reģistrētajiem un Lietotāja datiem nav pielīdzināma izlozes kvīts/biļetes oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

9.5. Naudas laimesti pēc Lietotāja izvēles, par ko Lietotājs izdara atzīmi Lietotāja profilā, tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz Lietotāja profilā norādīto Bankas kontu vai uz Spēles kontu, ievērojot nosacījumus par Spēles konta limitu un laimesta lielumu.

9.6. Ja Lietotājs vēlas saņemt laimestus uz Spēles kontu, viņam par to jāizdara speciāla atzīme Lietotāja profilā. Ja Lietotājs nav veicis atzīmi par laimestu saņemšanu uz Spēles kontu, visi laimesti tiks izmaksāti uz Lietotāja Bankas kontu.

9.6.1. Visi papildspēļu/auditorijas spēļu laimesti, kas laimēti, atbilstoši attiecīgās papildspēles/auditorijas spēles noteikumiem, izlozējot Lietotāja iLOTO pieteikto komplektu izlozēs, uz kurām Lietotājam nav bijis jāierodas klātienē, tiek izmaksāti uz Lietotāja iLOTO profilā norādīto Bankas kontu.

9.7. Spēles kontā Lietotājs var saņemt laimestus (nepārsniedzot Spēles konta limitu) vērtībā līdz EUR 1999,99. Ja pirms laimesta iemaksas Spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par EUR 10 000,00, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz Lietotāja Bankas kontu.

9.8. Visi naudas laimesti no EUR 2 000,00 līdz EUR 3 000,00 tiek izmaksāti tikai uz Lietotāja Bankas kontu 3 darba dienu laikā pēc pēdējās izlozes un laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja, kurā piedalās kvīts, vai kopš laimesta laimēšanas brīža (momentloterijām).

9.9. Skaitļu izložu naudas laimesti līdz EUR 1 999,99 uz Bankas kontu tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā piedalās reģistrētais kupons.

9.10. Momentloteriju naudas laimesti līdz EUR 1 999,99 uz Bankas kontu tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc to laimēšanas brīža.

9.11. Laimesti, kas pārsniedz EUR 3 000,00, mantu laimesti un laimestu sertifikāti (laimesta saņemšanai pie Latvijas Loto sadarbības partnera (-iem)) tiek noformēti, Lietotājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti vērtībā sākot no EUR 3 000,01 līdz EUR 14 300,00 tiek izmaksāti/izsniegti 3 darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža uz Lietotāja norādīto Bankas kontu. Laimesti, kuru vērtība pārsniedz EUR 14 300,00, tiek izmaksāti/izsniegti 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža.

9.12. Naudas laimesti līdz EUR 10 000 var tikt noformēti attālināti, saskaņā ar kārtību laimestu noformēšanai attālināti, kas publicēta www.latloto.lv.

9.13. Latvijas Loto neatbild par laimestu izmaksu Lietotājam, ja izmaksa nav iespējama Lietotāja profilā nekorekti norādītas vai nepietiekamas informācijas dēļ, tai skaitā, ja Lietotājs nav veicis profila datu korekciju/atjaunošanu atbilstoši šiem Noteikumiem vai pēc elektroniska atgādinājuma par datu nesakritību saņemšanas no Latvijas Loto. Ja Lietotājs nav savlaicīgi saņēmis naudas līdzekļus uz savu Bankas kontu, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt Lietotāja profilā norādītos datus un nekavējoties sazināties ar latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruni – 67224284.

9.14. Latvijas Loto patur tiesības aizturēt laimesta izmaksu, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošās iestādes lēmumu vai ja Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām.

9.15. Ja Latvijas Loto ieskaita Lietotājam nepienākošos naudas summu Lietotāja Bankas kontā vai Lietotāja Spēles kontā, Lietotājam, to konstatējot, ir pienākums nekavējoties informēt  par šo Latvijas Loto. Spēles kontā ieskaitītos naudas līdzekļus, kas nepienākas Lietotājam  (uz ko Lietotājam nav tiesības), Lietotājs apņemas neizmantot Latvijas Loto izložu pirkumu veikšanai un neveikt šīs summas izmaksas pieprasījumu no Lietotāja Spēles konta uz Lietotāja Bankas kontu un pēc Latvijas Loto pieprasījuma nodrošināt to atmaksu.

9.16. Ja Lietotāja Spēles kontā ir ieskaitīti Lietotājam nepienākošies naudas līdzekļi (naudas līdzekļi, uz ko Lietotājam nav tiesības) Latvijas Loto patur tiesības attiecīgi ieturēt šos naudas līdzekļus no Lietotāja Spēles konta. Ja pēc naudas līdzekļu ieturēšanas Lietotāja Spēles kontā ir izveidojies negatīvs atlikums (Lietotājs par šiem līdzekļiem veicis izložu pirkumus vai veicis izmaksu uz Bankas kontu), Lietotāja paša pienākums ir papildināt savu Spēles kontu ar nepieciešamo naudas summu.

 

10. Atbildības nosacījumi

 

10.1. Latvijas Loto neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, saistībā ar kuru rašanos nav pierādīta Latvijas Loto vaina.

10.2. Latvijas Loto neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties Lietotājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar iLOTO lietošanu un dalības reģistrāciju izlozē un/vai momentloterijas biļetes iegādi, vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā Lietotājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no Latvijas Loto, tai skaitā zaudējumiem, kas ir saistīti ar Bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos Lietotāja dalības reģistrācijai uz izlozi vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām. Latvijas Loto atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu Lietotājam.

10.3. Latvijas Loto neatbild par Lietotāja zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā Lietotāja reģistrēšanas izlozei vai momentloterijas biļetes iegāde ir neiespējama vai var tikt ierobežota. Ja Lietotāja reģistrētā un apmaksātā izlozes skaitļu/ciparu kombinācija nepiedalās izlozē nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Latvijas Loto atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu Lietotājam (-iem).

10.4. Latvijas Loto nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tīmekļa vietnē programmatūru darbības kļūmju dēļ.

10.5. Latvijas Loto nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri radušies Lietotāja vai trešo personu vainas dēļ, nepareizi lietojot Spēles kontu.

10.6. Izložu organizēšanas procesā Latvijas Loto ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas attiecas uz izložu organizētāju, ievērošanu.

10.7. Ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Latvijas Loto neuzņemas atbildību par šajā sakarā trešo personu izvirzītajām prasībām pret Lietotāju vai tām nodarītajiem zaudējumiem, izmaksām vai bojājumiem, kas izriet  no pārkāpuma.

 

11. Intelektuālais īpašums

 

11.1. Reģistrējot kontu un/vai izmantojot jebkurus pakalpojumus mājaslapā latloto.lv, Spēlētājs atzīst, ka viss mājaslapas saturs ir tikai Latvijas Loto īpašums. Spēlētājs izmantos saturu un informāciju, kas pieejamas mājaslapā, tikai personīgai lietošanai un atturēsies no intelektuālā īpašuma izmantošanas citā veidā. Latvijas Loto tiek piešķirtas ekskluzīvas, bezatlīdzības intelektuālā īpašuma tiesības uz materiāliem (piemēram, fotogrāfijas, jautājumi, komentāri, teksta ziņojumi un tamlīdzīgi), kas ir iesniegti mājaslapā www.latloto.lv. Spēlētājam nav tiesību par to celt nekāda veida prasības par kompensāciju vai atlīdzību.

 

12. Pretenzijas

 

12.1. Pretenzijas saistībā ar dalību Izlozēs iLOTO sistēmā var tikt iesniegtas Latvijas Loto birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz info@latloto.lv. Jebkura veida pretenzijas par dalību Izlozēs iLOTO sistēmā tiek pieņemtas attiecīgās izlozes laimestu pieteikšanas termiņā.

12.2. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz reģistrētā kupona/biļetes datu izdruku no iLOTO sistēmas vai bankas maksājuma uzdevuma izdruku par pirkuma apmaksu, un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, Latvijas Loto  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

12.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta Latvijas Loto centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā.

12.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

12.5. Lietotājam ir tiesības nosūtīt arī ieteikumus/priekšlikumus un jautājumus par iLOTO lietošanu uz info@latloto.lv vai tieši latloto.lv Lietotāja profilā. Atbildes uz Lietotāju elektroniski iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas 10 darba dienu laikā, nosūtot atbildi elektroniski uz Lietotāja e-pasta adresi vai iLOTO uz Lietotāja profilu.

13. Šie Noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi www.latloto.lv pēc to apstiprināšanas VAS “Latvijas Loto” valdē. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē šo noteikumu visas iepriekšējās redakcijas.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...