iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi

                                Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 28.02.2017.

     

VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu biļešu pārdošanas noteikumi internetā

(iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)

 

1. Definīcijas

iLOTO – datorsistēma ar programmatūru, kas nodrošina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” (turpmāk tekstā – Latvijas Loto) izložu biļešu pārdošanu internetā www.latloto.lv dalībai izlozēs.

Lietotājs – fiziska persona, kura ir reģistrējusies interneta adresē – www.latloto.lv, InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO) un saskaņā ar šiem noteikumiem izveidojusi Lietotāja profilu iLOTO.

Lietotāja vārds/e-pasta adrese – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēts vārds vai spēlētāja e-pasta adrese, kas turpmāk tiek lietota pieslēdzoties iLOTO un iLOTO pakalpojumu saņemšanai.

Lietotāja parole – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēta vismaz 8 zīmju (simbolu/ciparu/burtu) virkne, kas tiek lietota pieslēdzoties iLOTO un saņemot iLOTO pakalpojumus. Lietotāja parole pēc noteikta laika perioda ir jāmaina, par ko Lietotājs saņem paziņojumu brīdī, kad pieslēdzas iLOTO.

Lietotāja profils – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils iLOTO. Lietotāja profils satur informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalībai izlozē reģistrētajiem kuponiem/biļetēm un saņemtajiem laimestiem. Lietotāja profils satur spēles kontu.

Spēles konts – Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus izložu biļešu iegādei/dalības reģistrācijai izlozē un saņemtos laimestus, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Valsts mēroga izložu biļešu pārdošanas pakalpojumu interneta adresē – www.latloto.lv, iLOTO nodrošina Latvijas Loto, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, reģistrācijas Nr. LV 40003083998.

2.2. Šie noteikumi ir attiecināmi uz darbībām, kas tiek veiktas iLOTO un ir saistītas ar dalības reģistrēšanu un/vai biļešu iegādi dalībai Latvijas Loto organizētajās skaitļu izlozēs un momentloterijās (turpmāk tekstā kopā – izlozes, atsevišķi – skaitļu izlozes un momentloterijas), papildspēlēs un laimestu izmaksu interneta adresē – www.latloto.lv, iLOTO.

2.3. Papildus šiem noteikumiem katras atsevišķas izlozes norise notiek saskaņā ar tās noteikumiem, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk tekstā – IAUI) saskaņā ar organizēšanas atļauju – licenci. Izložu noteikumi ir pieejami interneta adresē www.latloto.lv. Piedaloties izlozē, spēlētājs piekrīt attiecīgās izlozes noteikumiem un procedūrai un spēlētājam ir pienākums tos ievērot.

2.4. Šie noteikumi ir pieejami Latvijas Loto interneta adresē www.latloto.lv. Latvijas Loto ir tiesības izdarīt grozījumus šajos noteikumos, tos iepriekš apstiprinot IAUI. Noteikumi un/vai to grozījumi ir spēkā ar to apstiprināšanas brīdi IAUI un tie tiek publicēti

www.latloto.lv. iLOTO Lietotāja tiesības un pienākums ir sekot līdzi šajos noteikumos izdarītajiem grozījumiem un publicētajiem noteikumiem.

 

3. Lietotāja reģistrācija un Lietotāja profils

3.1. Iegādāties biļetes dalībai izlozē iLOTO var tikai reģistrēti Lietotāji.

3.2. Reģistrēties iLOTO un iegādāties biļetes internetā dalībai izlozē ir atļauts personām, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu un kurām ir bankas konts - atvērts kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (turpmāk tekstā – banka).

3.3. Reģistrējoties iLOTO, katram Lietotājam tiek izveidots Lietotāja profils. Viena persona var reģistrēt vienu Lietotāja profilu. Ja Latvijas Loto tiek konstatēts, ka vienai personai pieder vairāk kā viens Lietotāja profils, Latvijas Loto patur tiesības bloķēt un apvienot šos profilus.

3.4. Lai veiktu reģistrāciju iLOTO, personai jāaizpilda iLOTO pieejamā reģistrācijas forma, kurā jānorāda sekojoša informācija par sevi:

 • vārds, uzvārds; 
 • personas kods;
 • Lietotāja e-pasta adrese;
 • Lietotāja parole;
 • bankas konta numurs (laimestu saņemšanai). Lietotājs drīkst norādīt bankas konta numuru, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda un atvērts kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm;
 • autorizācijas kods (atbilstoši norādītajam);
 • informācija par to, vai persona ir rezidents vai nerezidents. Ja persona ir nerezidents, jānorāda pases numurs;
 • atzīme par laimestu saņemšanas veidu;
 • cita pieprasītā informācija, kas nepieciešama saziņai ar Lietotāju un/vai Lietotāja identifikācijai.

3.5. Lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā sniegto datu korektumu un patiesumu un drīkst norādīt tikai savus personas datus. Latvijas Loto ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no Lietotāja (piemēram, personu apliecinošu dokumentu), lai pārbaudītu personas identitāti, ja Latvijas Loto rodas šaubas, vai tiek norādīti pareizi personas dati.

3.6. Veicot reģistrāciju iLOTO, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

3.7. Pēc reģistrācijas datu apstiprināšanas, uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ziņojums ar autorizācijas saiti. Lai sekmīgi pabeigtu reģistrāciju, Lietotājam šī saite ir jāatver.

3.8. Lietotāja pienākums ir turēt slepenībā savu iLOTO Lietotāja paroli un internetbankas pieejas kodus/paroles un nepieļaut trešajām personām pieeju savam Lietotāja profilam. Visas darbības, kas veiktas Lietotāja profilā, tiek uzskatītas, kā veiktas tās personas, kas ir reģistrējusi konkrēto Lietotāja profilu, vārdā.

3.9. Latvijas Loto neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem gadījumos, kad Lietotāja vainas dēļ iLOTO Lietotāja parole un/vai internetbankas parole/pieejas kodi ir tapuši zināmi trešajai personai. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms, ka viņa paroli izmanto trešā persona un/vai veic viņa vārdā kādas darbības Lietotāja profilā, Lietotājam nekavējoties ir pienākums veikt paroles nomaiņu.

3.10. Ja Lietotājs ir aizmirsis paroli un/vai Lietotāja vārdu (autorizācijas datus), viņam jānosūta pieprasījums par autorizācijas datu atgādinājumu Latvijas Loto. Autorizācijas datu atgādinājums tiks nosūtīts uz Lietotāja e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis Lietotāja profilā.

3.11. Ja Lietotāja Spēles konts satur naudas līdzekļus, tad, paroles nozaudēšanas gadījumā, nākamā Lietotāja pieslēgšanās iLOTO sistēmai var notikt tikai autorizējoties caur internetbanku. Pēc autorizācijas caur internetbanku, Lietotājam iLOTO uzreiz jānomaina Lietotāja parole. Ja autorizācija caur internetbanku nav iespējama, tad Lietotājam, lai atjaunotu paroli, telefoniski jāsazinās ar www.latloto.lv administrāciju – kontakttālruņi: 67224284, 67224286. Pēc Lietotāja datu pārbaudes, Lietotājam uz e-pastu tiks nosūtīts paroles atgādinājums.

3.12. Latvijas Loto ir tiesības atteikt Lietotāja profila reģistrāciju vai slēgt jebkura Lietotāja profilu, nepaskaidrojot iemeslus, pamatojoties uz Latvijas Loto lēmumu.

3.13. Ja Latvijas Loto rodas aizdomas, ka Lietotājs pārkāpj kādu no šo noteikumu punktiem vai Lietotāja darbība var tikt uzskatīta par krāpšanu, Latvijas Loto ir tiesības turpmāk liegt tiesības Lietotājam piedalīties izlozēs, izmantojot iLOTO un slēgt Lietotāja profilu.

3.14. Ja jebkādu iemeslu dēļ Lietotāja profils tiek slēgts, visi naudas līdzekļi, kas tajā brīdī atrodas Lietotāja Spēles kontā un pret kuriem Latvijas Loto nav pretenziju, tiek atgriezti Lietotājam (pārskaitīti uz Lietotāja bankas kontu). Naudas līdzekļi, par kuriem Latvijas Loto ir pretenzijas pret Lietotāju, tiek aizturēti Lietotāja Spēles kontā līdz brīdim, kamēr tiks noskaidrota naudas līdzekļu izcelsme.

3.15. Ja ir notikušas izmaiņas Lietotāja personas datos vai citā papildinformācijā, kas norādīta Lietotāja profilā, Lietotāja pienākums ir veikt atbilstošas izmaiņas Lietotāja profilā.

3.16. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja profilā pieprasītā kontaktinformācija – e-pasta adrese un telefona numurs, var tikt izmantoti, lai sniegtu Lietotājam informāciju par laimesta saņemšanu/noformēšanu, dalību TV izlozēs/papildspēlēs (ja Lietotājs izlozēts dalībai izlozē) vai citu būtisku informāciju. Latvijas Loto apliecina, ka reklāmu saturošu informāciju Latvijas Loto sniegs/nosūtīs Lietotājam tikai tajos gadījumos, kad Lietotājs būs izteicis tam atsevišķu piekrišanu, izdarot par to atzīmi Lietotāja profilā.

3.17. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības bloķēt savu profilu vai to slēgt, izdarot nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā. Bloķēšanas gadījumā, profils tiks bloķēts uz Lietotāja norādīto laiku bez iespējas atcelt bloķēšanu pirms uzstādītā termiņa beigām. Izdarot atzīmi par profila slēgšanu, profils tiks slēgts. Pirms Lietotāja profila slēgšanas, Lietotājam Spēles kontā esošie naudas līdzekļi jāpārskaita uz savu bankas kontu, Lietotāja profilā izdarot par to attiecīgu pieprasījumu Latvijas Loto.  Ja Lietotājs nav izdarījis Lietotāja profilā attiecīgu pieprasījumu par spēles kontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu, pēc Lietotāja profila slēgšanas spēles kontā esošie naudas līdzekļi automātiski tiek pārskaitīti uz Lietotāja bankas kontu. Profila atjaunošana ir iespējama, sazinoties ar www.latloto.lv administrāciju – kontakttālruņi: 67224284, 67224286.

3.18. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības uzstādīt naudas līdzekļu zaudēšanas limitu noteiktam laika periodam, izdarot nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā.  Zaudēšanas limita atcelšana vai maiņa nav iespējama līdz uzstādītā termiņa beigām.

3.19. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs ir brīdināts, ka trešās personas internetbankas un maksājuma kartes izmantošana ir nelikumīga un persona var tikt saukta pie atbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Spēles konts un tā lietošana

4.1. Lai uzsāktu spēles konta lietošanu, iLOTO Lietotājam jāveic vismaz viena autorizācija (pieslēgšanās savam Lietotāja profilam)  ar internetbanku vai jāveic iemaksu no sev piederošā bankas konta.

4.2. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu Spēles kontā,  lai apmaksātu dalību izlozē, Lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda. Spēles kontu nav iespējams papildināt no citas personas bankas konta. Lai naudas līdzekļi tiktu ieskaitīti spēles kontā, personas datiem Lietotāja profilā precīzi ir jāsakrīt ar datiem kas reģistrēti bankā, no kuras tiek veikta iemaksa spēles kontā.

4.3. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms (Spēles konta limits), kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi Spēles kontā, ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro, 0 centu)

4.4. Izmaksas no Lietotāja Spēles konta var tikt veiktas tikai uz bankas kontu (-iem), kas reģistrēts uz Lietotāja vārda.

4.5. Naudas iemaksa Spēles kontā tiek uzskatīta par veiktu un iemaksas darījums tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad iLOTO sistēmā ir saņemts bankas apstiprinājums par maksājuma veikšanu un informācija par maksājumu ir reģistrēta Lietotāja profilā, sadaļā  “Maksājumu arhīvs”.

4.6. Lai veiktu naudas izmaksu no Spēles konta uz bankas kontu, tā Lietotājam savā profilā jāizdara attiecīgs pieprasījums Latvijas Loto. Naudas izmaksa uz Lietotāja bankas kontu tiek veikta nākamajā darba dienā pēc izmaksas pieprasījuma izdarīšanas. Izmaksai pieprasītā naudas summa līdz maksājuma veikšanas brīdim tiek rezervēta un par to ir atbilstošs ieraksts Lietotāja profilā, sadaļā “Maksājumu arhīvs”.

4.7 Latvijas Loto neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad naudas izmaksa no Spēles konta uz Lietotāja bankas kontu nevar tikt veikta Lietotāja profilā nekorekti vai nepilnīgi norādīto datu dēļ. Ja Lietotājs savlaicīgi nav saņēmis naudas līdzekļus no Spēles konta uz savu bankas kontu vai otrādi, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt savā Lietotāja profilā norādītos datus un sazināties ar www.latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruņiem – 67224284, 67224286.

4.8. Latvijas Loto patur tiesības apturēt jebkāda veida naudas līdzekļu izmaksu no Spēles konta vai iemaksu Spēles kontā, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošas iestādes lēmumu vai Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām.

4.9. Uz Spēles kontu Lietotājam var tikt izmaksāti naudas laimesti līdz EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro, 0 centu), ievērojot  Spēles konta limitu un šo noteikumu 7. punkta nosacījumus par laimestu izmaksu.

 

5. Datu aizsardzība

5.1. Latvijas Loto apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz personas datu apstrādes sistēmas reģistrāciju Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.

5.2. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai, apstrādei un sistematizācijai izložu organizēšanas un izmaksas vajadzībām, statistikai un tirgus analīzei, ievērojot normatīvo aktu prasības.

5.3. Laimesta gadījumā, Latvijas Loto ir tiesīgs izpaust informāciju par laimesta lielumu un informāciju par laimējušo biļeti (iegādes laiks, biļetes iegādes vērtība u.c.). Latvijas Loto Lietotāja (laimētāja) personas datu saturošu informāciju drīkst izpaust trešajām personām (publiskot) tikai ar Lietotāja piekrišanu, izņemot LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

5.4. Pirms reģistrācijas iLOTO un iLOTO lietošanas uzsākšanas, Lietotājam ieteicams iepazīties ar principiem droša darba organizēšanai internetā:

5.4.1. Veicot pirkuma apmaksu internetā, Lietotājam jāpievērš uzmanību tam, ka:

 • personas datu aizsardzība iLOTO tiek organizēta atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Detalizēts datu aizsardzības politikas apraksts ir pieejams  Latvijas Loto „Informācijas sistēmu drošības noteikumos”, kas publicēti www.latloto.lv;
 • datu pārsūtīšanas process interneta vidē tiek organizēts atbilstoši HTTPS protokola prasībām.

5.4.2. Droša darba organizēšanai interneta vidē Latvijas Loto rekomendē Lietotāju pievērst uzmanību sekojošiem principiem:

 • pirms uzsākt interneta sakaru seansu, jāpārliecinās, vai Lietotāja dators ir nodrošināts ar aktualizētu un strādājošu pretvīrusu programmatūru, kā arī vai šī datora operētājsistēma (piem. MS Windows) ir apgādāta ar visiem dotajā brīdī pieejamiem drošības atjauninājumiem;
 • sakaru seansu uzsākot, Latvijas Loto iLOTO adresi (URL saiti) vienmēr jāieraksta pašrocīgi, vai izvēloties no saglabātajām pārlūkprogrammā. Nekad neuzticieties URL saitei, kura ir saņemta e-pasta sūtījumā gadījumā, ja Jūs šādu sūtījumu negaidāt;
 • sakaru seansu uzsākot, vienmēr jāpārliecinās, vai pārlūkprogrammas ekrāna adrešu joslas zonā ir parādījusies atslēdziņa, kas informē, ka interneta sakaru seanss tiek veikts HTTPS protokolā. Uzklikšķinot uz šīs atslēdziņas, jāpārliecinās, vai Lietotāja seansa partneris ir Latvijas Loto iLOTO ar derīgu Thawteizsniegtu SSL sertifikātu;
 • Lietotājs apņemas neglabāt paroles, maksājumu karšu numurus, to derīguma terminus, to PIN un CVC2 kodus trešajām personām pieejamā veidā (pierakstos vai datorā).
 • ja Lietotājam rodas šaubas par interneta vidē esošās pretējās puses autentiskumu, Lietotājam tiek ieteikts neievadīt tālāk nekādu informāciju, bet sazināties ar pretējo pusi. Šaubu gadījumos, Lietotājam jāsazinās ar www.latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruņiem – 67224284, 67224286.
 • Lietotājs pēc izvēles var izdrukāt un saglabāt visus apliecinājumus par veiktajiem pirkumiem iLOTO;


5.4.3. Latvijas Loto informē, ka izložu biļešu pārdošana internetā var būt nelikumīga un aizliegta noteiktās valstīs. Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņš ir tiesīgs izdarīt pirkumu un saņemt Latvijas Loto piedāvāto pakalpojumu interneta vidē saskaņā ar Lietotājam saistošo likumdošanu.

5.4.4. Maksājuma karte, ar kuru tiek apmaksāts pirkums - Lietotāja pienākums un atbildība ir zināt tās valsts, kurā viņš atrodas pirkuma veikšanas brīdī, un savas valsts, kuras iedzīvotājs viņš ir, normatīvos aktus, ievērot tās valsts, kurā viņš atrodas pirkuma veikšanas brīdī, un savas valsts, kuras iedzīvotājs viņš ir, normatīvajos aktos noteiktos vecuma ierobežojumus attiecībā uz aizliegumu dalībai izlozēs un azartspēlēs. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir aizliegts piedalīties VAS “Latvijas Loto” rīkotajās izlozēs ar iLOTO starpniecību. Ja valsts, kurā maksājuma kartes lietotājs atrodas pirkuma veikšanas brīdī vai kuras iedzīvotājs ir maksājuma kartes lietotājs, normatīvajos aktos ir noteikts aizliegums pirkt izlozes biļetes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, tad kartes lietotājam nav tiesību veikt pirkumu un tas ir nekavējoties jāatceļ, ja šis process ir iesākts.

5.4.5. Latvijas Loto savstarpējos norēķinos ar Lietotājiem izmanto tikai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs atvērtus kontus.

5.4.6. Darījuma veikšanas apmaksa ar maksājumu kartēm tiek veikta caur maksājumu karšu apstrādes centru First Data Latvia, kurā notiek Lietotāja datu apstrāde.

 

6. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē, momentloterijas biļetes iegāde, dalības apmaksas veikšana. Dalības reģistrācija papildspēlē.

6.1. Jau reģistrētam Lietotājam, lai autorizētos iLOTO, jāievada Lietotāja vārds vai e-pasta adrese, parole. Lietotājs var autorizēties iLOTO arī caur internetbanku, veicot bankas pieprasīto autorizāciju.

 

6.2. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē

6.2.1. Lietotājam jāizvēlas skaitļu izloze un, atbilstoši attiecīgās izlozes noteikumiem, jāveic nepieciešamās atzīmes kuponā.

6.2.2. Aizpildītais kupons tiek pieņemts dalībai izlozē līdz katras izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, atbilstoši attiecīgās izlozes noteikumiem. Lietotājs vienlaicīgi var aizpildīt vairākus kuponus uz vairākām izlozēm, izvēloties pirkt uzreiz vai pievienot pirkuma grozam un apmaksāt vēlāk.

6.2.3. Lietotājs var apmaksāt pirkumu, izmantojot:

 • internetbanku;
 • maksājuma karti;
 • Spēles kontu.

6.2.4. Lietotājam, izvēloties apmaksas veidus - internetbanku vai maksājumu karti, notiek pāradresācija uz atbilstošās internetbankas interneta mājaslapu vai uz First Data Latvia interneta mājaslapu (maksājuma kartes gadījumā) apmaksas veikšanai. Lietotājam jāveic bankas pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Lai veiktu maksājumu, Lietotājam precīzi jāizpilda bankas pieprasītie nosacījumi un pēc maksājuma jānospiež poga “atgriezties pie pārdevēja” vai analoģiska.

6.2.5. Par apmaksas brīdi, izmantojot internetbanku un/vai maksājumu karti, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem bankas apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu un kupons tiek reģistrēts Latvijas Loto centrālajā on-line datu sistēmā dalībai izlozē. Ja pirkuma apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz skaitļu izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad dalība skaitļu izlozē netiek reģistrēta un Lietotājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.

6.2.6. Ja dalības reģistrāciju izlozē Lietotājs izvēlas apmaksāt no Spēles konta, tad Lietotājam, veicot maksājumu, jāspiež attiecīgā izvēlne. Apmaksa no Spēles konta tiek veikta nekavējoties, ja Spēles kontā ir pietiekami naudas līdzekļi.

6.2.7. Kupons ir pieņemts dalībai skaitļu izlozē ar brīdi, kad uz kupona Lietotāja norādītie dati ir reģistrēti Latvijas Loto centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā un informācija par kupona datu reģistrāciju izlozei atrodas (ir redzama) iLOTO sistēmas arhīvā, sadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs(Mani kuponi) ar statusu “Likme pieņemta”. Ja pirkuma groza apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad spēlētāja dalība izlozē netiek reģistrēta, un spēlētājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.

6.2.8. Lietotājs jebkurā brīdī iLOTO Lietotāja profilā var sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam un izdrukāt informāciju par tiem. Informācijā (datos) par reģistrēto kuponu norādīts: kupona ID numurs; kupona numurs (papildspēļu “Džokers“ un “Džokers 7” numurs); kvīts numurs (katram reģistrētam kuponam tiek ģenerēts atsevišķs kvīts numurs, ar kuru tas tiek reģistrēts Latvijas Loto centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā dalībai izlozē); kupona reģistrēšanas datums un laiks; izložu, kurās piedalās kupons, skaits; skaitļu kombinācijas un/vai skaitļu kombinācijas sistēmas spēlē; atzīme par dalību papildspēlēs; maksa par dalību izlozē.

6.2.9. Izdruka ar kupona, kas iegādāts iLOTO, datiem atsevišķi nav pielīdzināma skaitļu izlozes kvīts oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

6.2.10. Kuponi, kas reģistrēti dalībai skaitļu izlozē izmantojot iLOTO, netiek atcelti.

 

6.3. Momentloterijas biļetes iegāde

6.3.1. Lai iegādātos momentloteriju, Lietotājam jāizvēlas momentloterijas biļete un jāveic pirkuma apmaksa. Lietotājs vienlaicīgi var iegādāties vairākas momentloterijas biļetes, izvēloties iespēju apmaksāt no spēles konta uzreiz vai pievienot pirkuma grozam un apmaksāt vēlāk.

6.3.2. Biļetes apmaksu var veikt izmantojot:

 • internetbanku;
 • maksājuma karti;
 • Spēles kontu.

6.3.3. Lietotājam, izvēloties apmaksas veidus - internetbanku vai maksājumu karti, notiek pāradresācija uz atbilstošās internetbankas interneta mājaslapu vai uz First Data Latvia interneta mājaslapu (maksājuma kartes gadījumā) apmaksas veikšanai. Lietotājam jāveic bankas pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Lai veiktu maksājumu, Lietotājam precīzi jāizpilda bankas pieprasītie nosacījumi un pēc maksājuma jānospiež poga ”atgriezties pie pārdevēja“ vai analoģiska.

6.3.4. Ja momentloterijas biļetes pirkumu Lietotājs izvēlas apmaksāt no Spēles konta, tad Lietotājam jāspiež attiecīgā izvēlne. Apmaksa no Spēles konta tiek veikta nekavējoties, ja Spēles kontā ir pietiekošs naudas līdzekļu apjoms.

6.3.5. Par apmaksas brīdi, izmantojot internetbanku un/vai maksājumu karti, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem bankas apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas nopirktā momentloterijas biļete tiek reģistrēta iLOTO Lietotāja profilā, sadaļā ”Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs“ (Mani kuponi) ar statusu “Likme pieņemta”.

6.3.6. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas, Lietotājam jāizvēlas iLOTO Lietotāja profilā sadaļa “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” (Mani kuponi), kurā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, Lietotājs var piedalīties momentloterijā, atbilstoši attiecīgās momentloterijas noteikumiem.

6.3.7. Lietotājs jebkurā brīdī iLOTO Lietotāja profilā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (Mani kuponi) var apskatīt un izdrukāt informāciju par nopirktajām biļetēm un to statusu. Informācijā (datos) par biļeti norādīts: kupona ID numurs; iegādes laiks un datums, cena, momentloterijas nosaukums, biļetes numurs.

6.3.8. Izdruka ar biļetes, kas iegādāta iLOTO, datiem (informāciju) atsevišķi nav pielīdzināma biļetes oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

6.3.9. Momentloteriju biļetes, kas iegādātas izmantojot iLOTO, nevar tikt atceltas un atgrieztas Latvijas Loto vai apmainītas pret citām biļetēm.

6.4 Informācija par Lietotāja profilā veiktajām darbībām Lietotāja profilā pieejama par iepriekšējo un tekošo kalendāro gadu. Informācija par agrākā periodā veiktajām darbībām tiek arhivēta un, lai saņemtu informāciju par iepriekšējo periodu, Lietotājam jānosūta elektronisks pieprasījums Latvijas Loto uz info@latloto.lv. Latvijas Loto informāciju par Lietotāja profilā veiktajām darbībām uzglabā vismaz 5 (piecus) gadus.

 

6.5. Dalības reģistrācija papildspēlēs/skaitļu izlozes “SuperBingo” auditorijas spēlēs

6.5.1. Lietotājs iLOTO savā Lietotāja profilā var reģistrēt dalību papildspēlē/auditorijas spēlē. Lai piedalītos papildspēlē/auditorijas spēlē, lietotājam sadaļā “Reģistrēto biļešu un kuponu arhīvs” (Mani kuponi), atbilstoši papildspēles/auditorijas spēles noteikumiem, jābūt reģistrētam attiecīgam biļešu/kuponu skaitam. Katrs kupons un/vai momentloterijas biļete papildspēlē var piedalīties tikai vienu reizi.

6.5.2. Lai pieteiktu kuponu/biļešu komplektu dalībai papildspēlē, Lietotājam  savā profilā jāveic komplekta pieteikums konkrētai papildspēlei, nospiežot izvēlni “Iesūtīt komplektu”. Nepieciešamās biļetes/kuponi, atbilstoši attiecīgās papildspēles noteikumiem, tiks automātiski nekavējoties pievienoti komplektam un reģistrēti papildspēlei.

6.5.2.1. iLOTO iegādātas momentloteriju biļetes/kuponus nevar iesūtīt vai reģistrēt izlozē vienā komplektā kopā ar tirdzniecības vietās iegādātām izložu kvītīm/momentloteriju biļetēm.

6.5.3. Komplektu pieteikšanas termiņi noteikti attiecīgās papildspēles/skaitļu izlozes ”SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumos.

6.5.4. Papildspēles/auditorijas spēles komplektus, kas pieteikti iLOTO, dalībai izlozē izdrukā un sagatavo Latvijas Loto personāls. iLOTO reģistrēto kuponu/biļešu datu Lietotāja veiktās izdrukas papildspēlēm/auditorijas spēlēm netiek pieņemtas.

 

7. Laimestu izmaksas

7.1. Visa informācija par Lietotāja izložu laimestiem tiek norādīta Lietotāja profilā, sadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” (Mani kuponi) uzreiz pēc izlozes datu apstrādes vai pēc laimesta iegūšanas brīža.

7.2. Laimesta izmaksas pamatojums ir Latvijas Loto on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā reģistrēta biļete/kupons, kas saskaņā ar attiecīgās izlozes noteikumiem un izlozes rezultātiem ir laimējis (-usi).

7.3. Jebkura veida izdruka ar informāciju par kupona/biļetes datiem atsevišķi bez salīdzināšanas ar Latvijas Loto on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā reģistrētajiem un Lietotāja datiem nav pielīdzināma izlozes kvīts/biļetes oriģinālam un uz tās pamata nevar tikt veikts laimesta pieteikums un izmaksāts laimests.

7.4. Naudas laimesti pēc Lietotāja izvēles, par ko Lietotājs izdara atzīmi Lietotāja profilā, tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz Lietotāja profilā norādīto bankas kontu vai uz Spēles kontu, ievērojot nosacījumus par Spēles konta limitu.

7.5. Ja Lietotājs vēlas saņemt laimestus uz Spēles kontu, viņam par to jāizdara speciāla atzīme Lietotāja profilā. Ja Lietotājs nav veicis atzīmi par laimestu saņemšanu uz Spēles kontu, visi laimesti tiks izmaksāti uz Lietotāja bankas kontu.

7.5.1. Visi papildspēļu/auditorijas spēļu laimesti, kas laimēti, atbilstoši attiecīgās papildspēles/auditorijas spēles noteikumiem, izlozējot Lietotāja iLOTO pieteikto komplektu izlozēs, uz kurām Lietotājam nav bijis jāierodas klātienē, tiek izmaksāti uz Lietotāja iLOTO profilā norādīto bankas kontu tuvākajā darba dienā pēc attiecīgās papildspēles/auditorijas spēles izlozes.

7.6. Spēles kontā Lietotājs var saņemt laimestus, nepārsniedzot Spēles konta limitu, vērtībā līdz EUR 1 000,00. Ja pirms laimesta iemaksas Spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par EUR 1 000,00, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz Lietotāja bankas kontu.

7.7.Visi naudas laimesti virs EUR 1 000,00 tiek izmaksāti tikai uz Lietotāja bankas kontu.

7.8. Skaitļu izložu naudas laimesti līdz EUR 3 000,00 uz bankas kontu tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā piedalās reģistrētais kupons.

7.9. Momentloteriju naudas laimesti līdz EUR 3 000,00 uz bankas kontu tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc to laimēšanas brīža.

7.10. Naudas laimesti virs EUR 3 000,00 līdz EUR 7 999,99 tiek izmaksāti 3 darba dienu laikā uz Lietotāja bankas kontu

7.11. Laimesti sākot no EUR 8 000,00, mantu laimesti un laimestu sertifikāti (laimesta saņemšanai pie Latvijas Loto sadarbības partnera    (-iem)) tiek noformēti, Lietotājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti vērtībā sākot no  EUR 8 000,00 līdz EUR 14 300,00 tiek izmaksāti/izsniegti 3 darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža uz Lietotāja norādīto bankas kontu, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda. Laimesti, kuru vērtība pārsniedz EUR 14 300,00, tiek izmaksāti/izsniegti 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža.

7.12. Latvijas Loto neatbild par laimestu izmaksu Lietotājam, ja Lietotāja profilā ir norādīta nekorekta vai nepietiekama informācija un/vai Lietotājs nav veicis datu korekciju pēc Latvijas Loto atgādinājuma, kā rezultātā Laimesta izmaksa nevar tikt veikta. Ja Lietotājs nav savlaicīgi saņēmis naudas līdzekļus uz savu bankas kontu, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt Lietotāja profilā norādītos datus un nekavējoties sazināties ar www.latloto.lv administrāciju – info@latloto.lv vai pa kontakttālruņiem – 67224284, 67224286.

7.13. Latvijas Loto patur tiesības aizturēt laimesta izmaksu, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošās iestādes lēmumu vai ja Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām.

 

8. Atbildības nosacījumi

8.1. Latvijas Loto neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties Lietotājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar iLOTO lietošanu un dalības reģistrāciju izlozē un/vai momentloterijas biļetes iegādi, vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā Lietotājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no Latvijas Loto, tai skaitā zaudējumiem, kas ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos Lietotāja dalības reģistrācijai uz izlozi vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām. Latvijas Loto atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu Lietotājam.

8.2. Latvijas Loto neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā Lietotāja reģistrēšanas izlozei vai momentloterijas biļetes iegāde ir neiespējama vai var tikt ierobežota. Ja Lietotāja reģistrētā un apmaksātā izlozes skaitļu/ciparu kombinācija nepiedalās izlozē nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Latvijas Loto atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu Lietotājam (-iem).

 

9. Pretenzijas

9.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas Latvijas Loto birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā.  Jebkura veida pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas attiecīgās izlozes laimestu pieteikšanas termiņā.

9.2. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz reģistrētā kupona/biļetes datu izdruku no iLOTO sistēmas vai bankas maksājuma uzdevuma izdruku par pirkuma apmaksu, un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, Latvijas Loto ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

9.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta Latvijas Loto centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.

9.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

9.5. Lietotājam ir tiesības nosūtīt arī ieteikumus/priekšlikumus un jautājumus par iLOTO lietošanu uz info@latloto.lv vai tieši www.latloto.lv Lietotāja profilā. Atbildes uz Lietotāju elektroniski iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas 5 darba dienu laikā, nosūtot atbildi elektroniski uz Lietotāja e-pasta adresi.