Kosmosa kuģi

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 23.07.2020.

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

“Kosmosa kuģi”

noteikumi

 

1. “Kosmosa kuģi” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Superloto, LTD.

 

2. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

2.1. Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2. Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1. Izvēlas momentloteriju un spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu. Spēlētājs izvēlas, par kādu cenu momentloterijas biļeti spēlēs. No izvēlētās momentloterijas biļetes cenas atkarīgs laimests. Iespējamās vienas momentloterijas biļetes cenas ir: EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1,00, EUR 2,00, EUR 5,00. Momentloterijas lielākais laimests (spēlējot ar cenu EUR 5,00) ir EUR 15 000,00.

2.2.1.1. Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta spēlētāja izvēlētā momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti.

2.2.3. Momentloterijas spēles laukumā ir izvietoti kosmosa kuģi; spēlētāja rīcībā ir 20 raķetes, lai iznīcinātu gaisa kuģus. Spēlētājs var raidīt katru raķeti atsevišķi, spiežot uz pogas “Raidīt pa vienai” vai raidīt visas raketes kopā, spiežot uz pogas “Raidīt visas”. Uz momentloterijas biļetes norādīta informācija par laimestiem – kāds laimests ir laimēts, ja spēles laikā ir iznīcināts attiecīgā izmēra gaisa kuģis. Gaisa kuģis ir iznīcināts, ja spēlētāja raidītas raķetes trāpījušas visos spēles lauciņos, kuros izvietots attiecīgais gaisa kuģis. Kad momentloterijas biļete izspēlēta (raidītas visas raķetes), ja biļete ir laimējusi - biļetē tiek uzrādīts kopējais momentloterijas biļetes laimests, bet ja biļete nav laimējusi – tiek uzradīta informācija “Laimesta nav”.

 

3. Laimestu fonds un laimesti

 

3.1. Momentloterijas laimestu fonds ir 71,00% no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

3.2. Laimesti

3.2.1. Momentloterija sastāv no biļešu Momentloterijas biļešu skaits vienā apjomā ir 100 000 (viens simts tūkstoši) biļetes, no kurām 43 661 biļetes ir ar laimestu (-tiem). Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

3.2.2. Laimesti katrā biļešu apjomā:

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,20

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,20

30000

6 000,00

0,40

7500

3 000,00

0,60

5000

3 000,00

1,00

1000

1 000,00

2,00

100

200,00

4,00

50

200,00

20,00

10

200,00

600,00

1

600,00

Kopā

43 661

14 200,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,50

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,50

30000

15 000,00

1,00

7500

7 500,00

1,50

5000

7 500,00

2,50

1000

2 500,00

5,00

100

500,00

10,00

50

500,00

50,00

10

500,00

1 500,00

1

1 500,00

Kopā

43 661

35 500,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 1,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

1,00

30000

30 000,00

2,00

7500

15 000,00

3,00

5000

15 000,00

5,00

1000

5 000,00

10,00

100

1 000,00

20,00

50

1 000,00

100,00

10

1 000,00

3 000,00

1

3 000,00

Kopā

43 661

71 000,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 2,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

2,00

30000

60 000,00

4,00

7500

30 000,00

6,00

5000

30 000,00

10,00

1000

10 000,00

20,00

100

2 000,00

40,00

50

2 000,00

200,00

10

2 000,00

6 000,00

1

6 000,00

Kopā

43 661

142 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 5,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

5,00

30000

150 000,00

10,00

7500

75 000,00

15,00

5000

75 000,00

25,00

1000

25 000,00

50,00

100

5 000,00

100,00

50

5 000,00

500,00

10

5 000,00

15 000,00

1

15 000,00

Kopā

43 661

355 000,00

 

4. Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēles laukumi (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests, tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5. Pretenzijas

 

5.1. Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļas “Interaktīvās momentloterijas” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, VAS “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

  • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
  • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
  • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
  • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS “Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2. VAS “Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3. Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumusvai kādā cita iemesla dēļ spēles sesija tiek pārtraukta), tad momentloterijas biļete tiek automātiski noslēgta (atvērti visi spēles laukumi) sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot “Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS “Latvijas Loto” no tā brīža, kad izvēlas spēlēt interaktīvo momentloteriju, nospiežot spēlē pogu “Spēlēt”.

7.2. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

7.3. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €