Maģija papildspēle

  Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 13.08.2019.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

momentloterijas “Maģija” papildspēles 

noteikumi

 

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Maģija” noteikumu 8.1.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga momentloterijas “Maģija” papildspēli (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Lai piedalītos papildspēlē, ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no 3 (trīs) nelaimējušām momentloterijas “Maģija” biļetēm.

3. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai laimestu izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

4. Papildspēles norises laiks, laimesti un izloze.

4.1. Laimestu izloze notiek katra kalendārā mēneša trešajā sestdienā, sākot ar 2019.gada 21.septembri. Izlozes ieraksts tiek pārraidīts televīzijā kanālā LTV1 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.
4.2. Katrā izlozē pēc nejaušības principa no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem izlozē divus komplektus un nosauc uz tiem norādītos iesūtītāju vārdus un uzvārdus, kā arī apdzīvotu vietu vai, ja apdzīvota vieta nav norādīta, nosauc tālruņa numura pirmos četrus ciparus. iLOTO biļešu komplektiem nosauc tikai vārdu un uzvārdu. Katra izlozē komplekta īpašnieks laimē laimestu EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centu).
4.3. Dalībai Papildspēlē tiek pieņemtas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai iLOTO. Katrs Papildspēles komplekts piedalās tikai vienā - tuvākajā - Papildspēles izlozē. Komplekti tiek pieņemti sākot ar 2019.gada 16.augusta plkst. 14.00 (dalībai pirmajā ikmēneša izlozē 2019.gada 21.septembrī).
4.4. Papildspēles komplekti, kas sastāv no biļetēm, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz attiecīgās izlozes nedēļas piektdienai (diena pirms izlozes dienas) plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un apdzīvota vieta/pilsēta; uz visām pārējām biļetēm jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.
4.5. iLOTO iegādātu biļešu Papildspēles komplektus dalībai kārtējā izlozē var pieteikt līdz attiecīgās izlozes nedēļas piektdienai (diena pirms izlozes dienas) plkst. 13.59.59, www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Izlozei netiek pieņemtas spēlētāju veiktās iLOTO biļešu izdrukas.
4.6. Ja attiecīgās izlozes nedēļas piektdiena (diena pirms izlozes dienas) ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti (gan loteriju tirdzniecības vietās iegādāto biļešu, gan iLOTO biļešu) tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.
4.7. Ja uz izlozētā loteriju tirdzniecības vietās iegādātu biļešu komplekta nav norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai cita informācija, lai sazinātos ar spēlētāju, vai arī šī norādītā informācija nav salasāma vai ir nepilnīga, tad šī komplekta izloze netiek uzskatīta par notikušu un notiek atkārtoti, kamēr izlozēts komplekts ar pilnīgiem un salasāmi norādītiem datiem.

5. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Maģija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Maģija” noteikumiem, kopējais Papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Maģija” sērijā ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro).

5.2. Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

5.2.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimesta var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
5.2.2. Tirdzniecības vietās iegādātu komplektu īpašniekiem laimesti ir jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes dienas VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti pēc spēlētāja pieprasījuma tiek izmaksāti skaidrā naudā nekavējoties (laimesta noformēšanas laikā) vai ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc laimesta pieteikšanas brīža.
5.2.3. iLOTO reģistrētu komplektu īpašniekiem laimesti automātiski tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas kontu tuvākajā darba dienā pēc izlozes.

6. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

6.1. Dalībnieks, kurš iesniedz biļešu komplektu izlozei, apliecina, ka piekrīt:

6.1.1. personas datu, kas norādīti uz komplekta, nodošanai un apstrādei “Latvijas Loto”, kas nepieciešams, lai pārbaudītu komplekta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu to izlozei, kā arī dalībnieka/laimētāja noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;
6.1.2. uz izlozētā komplekta norādītā vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

7. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta komisija.

8. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja Papildspēles laimestos izmaksāts viss vienas biļešu sērijas ietvaros noteiktais Papildspēles laimestu fonds EUR 50 000,00. Par Papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par Papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Ja Papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/magija tiek uzrādīta informācija par to, ka Papildspēle beigusies un Papildspēles rezultāti.

9. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildus informācijas iesniegšanas dienas. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Momentloterijas “Maģija” papildspēles noteikumu iepriekšējā redakcija (apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2019.gada 4.janvārī) ir spēkā līdz 2019.gada 17.augustam.

 

 

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €