Miljons papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 09.12.2022.

noteikumi IAUI 

 

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Miljons”
papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Miljons” noteikumu 8.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Miljons” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/miljons tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Miljons” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Miljons” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/miljons un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 90000-00000-000);
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

2.2. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/miljons tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

2.3. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu/laimestu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/miljons.

2.4. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles laimestu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

2.5. Katru nelaimējušu momentloterijas “Miljons” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi un tā piedalās vienā tuvākajā laimestu izlozē. Momentloterijas “Miljons” vienas sērijas papildspēles kopējais laimestu fonds EUR 200 000,00 tiek izspēlēts vairākās izlozēs/kārtās.

3. Papildspēles laimestu izlozes kārtība

3.1. Pirmā papildspēles laimestu izloze notiek 2022. gada 10. decembrī plkst. 14.00 un tajā tiek izlozēti 12 (divpadsmit) EUR 1000,00 laimesti. Turpmāk izlozes notiek katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 14.00. Minimālais laimests vienā izlozē ir viens EUR 1000 laimests. Vidēji uz katriem EUR 100 000,00 no pārdotajām momentloterijas “Miljons” biļetēm tiek izlozēts viens papildspēles laimests EUR 1000. Laimestu EUR 1000 skaits katrā izlozē (sākot ar otro izlozi) tiek noteikts ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu.

3.2. Reģistrēt biļetes dalībai pirmajā papildspēles izlozē - 2022. gada 10. decembrī - iespējams no papildspēles uzsākšanas brīža līdz 2022. gada 10. decembra plkst. 13.59.59. Sākot no otrās izlozes, izlozē piedalās tās nelaimējušās momentloterijas “Miljons” biļetes, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās izlozes dienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59.

3.3. Katrā laimestu izlozē no visu reģistrēto biļešu drošības kodiem (reģistrēti dalībai attiecīgajā papildspēles izlozē), pēc nejaušības principa tiek izlozēts noteikts skaits (atbilstoši punktam 3.1.) biļešu drošības kodi (laimētāji); katrs spēlētājs, kurš dalībai papildspēlē piereģistrējis biļeti, kuras drošības kods tika izlozēts, laimē EUR 1000,00.

3.4. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

3.5. Izlozēto biļešu drošības kodi un laimētāju (biļešu piereģistrējušās personas) vārdi un uzvārdi tiek publiskoti attiecīgi izložu dienās - sestdienās LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros, kā arī uzreiz pēc izlozes mājaslapā www.latloto.lv un var tikt publiskoti arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

4.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Miljons” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Miljons” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Miljons” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro, 00 centu).

4.2. Tiesības saņemt laimestu ir personai, kura attiecīgo biļeti ar tās drošības kodu piereģistrējusi izlozei un reģistrācijas laikā norādījusi nepieciešamo personu identificējošu informāciju. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža.

4.2.1. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc izlozes un atsevišķi nav jāpiesaka.

5. Pretenzijas

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

6. Citi noteikumi

6.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

6.2. Dalībnieks, kurš reģistrējas papildspēlei, apliecina, ka piekrīt:

6.2.1. personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.2.2. vārda, uzvārda un iegūtā laimesta publiskošanai laimesta iegūšanas gadījumā.

6.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

6.4. Papildspēle tika uzsākta 2022. gada 12. novembrī.

6.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Informācija par papildspēles pārtraukšanu un papildspēles rezultāti tiek publicēti mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo biļešu drošības kodu skaits, izložu norises biežums, laimestu summas un laimestu izspēles princips.

6.6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē šo noteikumu iepriekšējā redakcija.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...