Apstiprināti Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcijā 24.02.2021.
noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“MONOPOLY”
papildspēles noteikumi

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“MONOPOLY” noteikumu 8.2. punktu

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “MONOPOLY” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība.

Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/monopoly tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “MONOPOLY” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “MONOPOLY” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

  • Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/monopoly un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:
  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 64000-00000-000);
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/monopoly tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

2.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/monopoly.

2.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

2.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “MONOPOLY” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

3.1. Laimestu izlozes notiek katra mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 16.00, sākot ar 2021.gada 27. martu. Katrā laimestu izlozē tiek izlozēti desmit papildspēlei reģistrēti nelaimējušu momentloterijas “MONOPOLY” biļešu drošības kodi.

3.1.1. Katras laimestu izlozes laimesti:

Izlozētais biļetes drošības kods pēc kārtas

Laimests

1.

EUR 100

2.

EUR 200

3.

EUR 300

4.

EUR 400

5.

EUR 500

6.

EUR 600

7.

EUR 700

8.

EUR 800

9.

EUR 900

10.

EUR 1000

 

3.2. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

3.3. Pirmajā laimestu izlozē piedalās nelaimējušas momentloterijas “MONOPOLY” biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē mājaslapā www.latloto.lv/monopoly no papildspēles uzsākšanas brīža līdz 2021. gada 27. marta plkst. 15.59.59. Turpmākajās izlozēs piedalās tās nelaimējušās momentloterijas “MONOPOLY” biļetes, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās izlozes dienas plkst. 16.00 līdz aktuālās izlozes dienas plkst. 15.59.59.

3.4. Izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

4.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “MONOPOLY” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “MONOPOLY” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “MONOPOLY” sērijā ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).

4.2. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti līdz EUR 700 pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā. Laimesti EUR 800, EUR 900 un EUR 1000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru nākamajā darba dienā pēc izlozes.

5. Pretenzijas

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

6. Citi noteikumi

6.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

6.2. Dalībnieks, kurš reģistrējas papildspēlei, apliecina, ka piekrīt:

6.2.1. personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.2.2. vārda, uzvārda un iegūtā laimesta publiskošanai laimesta iegūšanas gadījumā.

6.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs  piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

6.4. Papildspēle tiek uzsākta ar atsevišķu VAS “Latvijas Loto” rīkojumu un informācija par papildspēles uzsākšanu tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/monopoly tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav uzsākta, vai par to, ka papildspēle beigusies un papildspēles rezultāti.

6.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo biļešu drošības kodu skaits, izložu norises biežums, laimestu summas un laimestu izspēles princips.

6.6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €