Pērle papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības

inspekcijā 23.11.2022.

noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Pērle”
papildspēles noteikumi

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Pērle” noteikumu 8.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Pērle” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2021. gada 10. decembrī VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv. Pirmā laimestu izspēle notika 2022. gada 14. februārī.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/perle tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Pērle” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Pērle” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/perle un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 79000-00000-000);
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

3.2. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/perle tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

3.3. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu/laimestu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/perle.

3.4. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles laimestu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

3.5. Katru nelaimējušu momentloterijas “Pērle” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi un tā piedalās vienā tuvākajā laimestu izlozē. Momentloterijas “Pērle” vienas sērijas papildspēles kopējais laimestu fonds EUR 80 000,00 tiek izspēlēts vairākās izlozēs.

4. Laimestu izlozes

4.1. Laimestu izlozes:

Laimestu (biļešu drošības kodu) izložu datums un laiks

Laimestu izlozē piedalās biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē

Tiek izlozēts sekojošs laimestu (biļešu) skaits

no

līdz

28.11.2022. plkst. 14.00

24.10.2022. plkst. 14.00.00

28.11.2022. plkst. 13.59.59

5

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā notiekošajās laimestu izlozēs laimestu kopsumma ir EUR 10 000.

4.1.1. Sākot ar 2022. gada 26. decembri, laimestu izlozes notiek katra mēneša ceturtajā pirmdienā plkst. 14.00. Minimālais laimests vienā izlozē ir viens EUR 2000 laimests. Vidēji uz katriem EUR 150 000,00 no pārdotajām momentloterijas “Pērle” biļetēm tiek izlozēts viens papildspēles laimests EUR 2000. Laimestu EUR 2000 skaits katrā izlozē (sākot ar 2022. gada 26. decembra izlozi) tiek noteikts ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu.

4.2. Laimestu izlozē no visiem uz šo izlozi reģistrētajiem biļešu drošības kodiem pēc nejaušības principa tiek izlozēts noteikts skaits biļešu (biļešu drošības kodi), atbilstoši punktiem 4.1. un 4.1.1. Katrs spēlētājs, kurš dalībai papildspēlē piereģistrējis biļeti, kuras drošības kods tika izlozēts, laimē EUR 2000,00.

4.3. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

4.4. Izlozēto biļešu drošības kodi un laimētāju vārdi un uzvārdi tiek publiskoti uzreiz pēc izlozes mājaslapālatloto.lv, kā arī var tikt publiskoti VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Pērle” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Pērle” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Pērle” sērijā ir EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centu).

5.2. Tiesības saņemt laimestu ir personai, kura attiecīgo biļeti ar tās drošības kodu piereģistrējusi izlozei un reģistrācijas laikā norādījusi nepieciešamo personu identificējošu informāciju. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attālināti, sazinoties ar Latvijas Loto pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un klienta izpētei nepieciešamās informācijas saņemšanas no laimētāja.

5.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc laimesta izmaksai/noformēšanai un klienta izpētei nepieciešamās informācijas saņemšanas no laimētāja.

5.4. Naudas laimestus iespējams pieteikt attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

6. Pretenzijas

6.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

7.2. Dalībnieks, kurš reģistrējas papildspēlei, apliecina, ka piekrīt:

7.2.1. personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

7.2.2. vārda, uzvārda un iegūtā laimesta publiskošanai laimesta iegūšanas gadījumā.

7.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

7.4. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/perle tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav uzsākta, vai par to, ka papildspēle beigusies un papildspēles rezultāti.

7.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Informācija par papildspēles pārtraukšanu tiek publicēta mājaslapā www.latloto.lv. Katram nākamam papildspēles norises periodam noteikumos tiek noteikts izložu norises biežums, biļešu reģistrācijas periods un laimestu skaits izlozē. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikta cita laimesta summa un laimestu izspēles princips.

7.6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...