Pavasara spēle

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 18.03.2016.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izložu papildspēles “Džokers” papildspēles

 

Pavasara spēle”

 

noteikumi

 1.  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izložu papildspēles “Džokers” papildspēli „Pavasara spēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle norises periods - no 2016. gada 24. marta līdz 18. jūnijam.

3.  Tiesības piedalīties Papildspēlē un pretendēt uz Papildspēles laimestiem ir valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” TV auditorijas spēļu dalībniekiem un spēlētājiem, kuri būs iesūtījuši dalībai Papildspēlē Papildspēles komplektu, kas sastāv no:

  • nelaimējušas skaitļu izlozes „SuperBingo” kvīts (iegādāta ne agrāk kā 2016. gada martā) vismaz ar vienu spēles variantu un ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē „Džokers”;

  • 1 (vienas) nelaimējušas momentloterijas „Karnevāls” biļetes;

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas „MomentLoto” biļetēm;

Dalībai papildspēlē tiek pieņemtas tikai euro sēriju momentloteriju biļetes.

3.1. Dalībai Papildspēlē tiek pieņemtas kvītis, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās vai reģistrētas www.latloto.lv, VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (iLOTO), ne agrāk kā 2016. gada martā. Dalībai papildspēlē tiek pieņemtas tikai euro sēriju momentloteriju biļetes. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2016. gada 24. marta plkst. 14:01  līdz 2016. gada  17. jūnija plkst.14:00.

3.2.Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS „Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai   plkst. 14:00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.3. Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai, plkst. 14:00, www.latloto.lv InternetLoto, „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (sadaļa “Mani kuponi”). Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS „Latvijas Loto”.

3.4. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz  iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 14:00.

3.5. Papildspēlē var piedalīties personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Ja dalībai izlozē no komplektiem tiek izlozēta persona, kura nav sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, to izlozē var pārstāvēt (piedalīties izlozē) tās likumiskais pārstāvis.

 

4. Papildspēles laimestu fonds ir EUR 28 092,80 un tas tiek sadalīts sekojošos laimestos:

4.1. EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) – 1 gab.;

4.2. EUR 2000 (divi tūkstoši euro) – 1 gab.;

4.3. EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) – 1 gab.;

4.4. EUR 4000 (četri tūkstoši euro) – 1 gab.;

4.5. EUR 5000 (pieci tūkstoši euro) – 1 gab,

(turpmāk tekstā visi kopā saukti – Naudas laimesti.);

4.6. Elektrodivritenis Blue Shock Bike, katrs EUR 1548,80 vērtībā– 6 gab. ;

4.7. EUR 300 (trīs simti euro) – 11 gab.

 

5. Papildspēles norises laiks un dalībnieku izloze

5.1. Papildspēles laimestu izspēle notiek vienu reizi nedēļā, sestdienās, publiski ar pārraidi televīzijas kanāla TV3 un internetā www.tvplay.lv skaitļu izlozes „SuperBingo” TV izložu ietvaros no 2016. gada 9. aprīļa līdz 18. jūnijam,  kopā 11 izlozēs.

5.2. Sākot ar 2016. gada 9. aprīļa izlozi, skaitļu izlozes „SuperBingo” TV auditorijas spēļu vadītājs pēc nejaušības principa dalībai Papildspēles laimestu izspēlē izlozē vienu dalībnieku no tekošās skaitļu izlozes „SuperBingo” reģistrētajiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri TV auditorijas spēlēs nav laimējuši laimestu, un otru dalībnieku - no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem.

5.3. Ja izlozētais dalībnieks no „SuperBingo" reģistrētajiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem un dalībnieks, kurš ir izlozēts no Papildspēles komplektiem, ir viena un tā pati persona, tad tiek veikta atkārtota cita dalībnieka izlozēšana no Papildspēles komplektiem.

 

6.  Papildspēles laimestu izspēles kārtība

6.1. Laimestu izspēlē tiek izmantoti divi atsevišķi aizklāti uzraksti un spēles iekārta ar spēles laukumu, kas ir sadalīta 11 (vienpadsmit) atverama tipa lauciņos. Spēles iekārtā izvietoti papildspēles laimesti atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. punktos noteiktajiem laimestiem un to skaitam.

6.2. Sākoties laimestu izspēlei, spēles dalībnieks (izlozēts no TV auditorijas spēļu dalībniekiem) izvēlas vienu no diviem aizklātiem uzrakstiem. Iespējamie uzraksti – Naudas laimests  un Blue Shock Bike elektrodivritenis. Tālāk dalībnieks turpina spēli spēles iekārtā un atver vienu no aizklātajiem spēles iekārtas lauciņiem.

6.2.1. Ja dalībnieks spēles iekārtā atver lauciņu ar Naudas laimestu un iepriekš ir izvēlējies aizklāto lauciņu ar uzrakstu Naudas laimests, tad dalībnieks ir laimējis spēles iekārtā atvērto Naudas laimestu, savukārt otrs dalībnieks, kurš tika izlozēts no Papildspēles komplektiem, laimē EUR 300.

6.2.2. Ja dalībnieks spēles iekārtā atver lauciņu ar Naudas laimestu, bet iepriekš ir izvēlējies aizklāto lauciņu ar uzrakstu Blue Shock Bike elektrodivritenis, tad dalībnieks laimē EUR 300, savukārt otrs dalībnieks, kurš tika izlozēts no Papildspēles komplektiem, laimē to Naudas laimestu, kas tika atvērts spēles iekārtā.

6.2.3. Ja dalībnieks spēles iekārtā atver lauciņu Blue Shock Bike elektrodivritenis un iepriekš ir izvēlējies aizklāto lauciņu ar uzrakstu Blue Shock Bike elektrodivritenis, tad dalībnieks ir laimējis Blue Shock Bike elektrodivriteni, savukārt otrs dalībnieks, kurš tika izlozēts no Papildspēles komplektiem, laimē EUR 300.

6.2.4. Ja dalībnieks spēles iekārtā atver lauciņu Blue Shock Bike elektrodivritenis, bet iepriekš ir izvēlējies aizklāto lauciņu ar uzrakstu Naudas laimests, tad dalībnieks laimē EUR 300, savukārt otrs dalībnieks, kurš tika izlozēts no Papildspēles komplektiem, laimē Blue Shock Bike elektrodivriteni.

7. Laimestu izvietojumu spēles iekārtā pa spēles lauciņiem pirms pirmās izlozes ar izlozes palīdzību pēc nejaušības principa nosaka ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta 2016. gada 9. aprīļa valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” TV izlozes darba komisija, sastādot par to aktu. Laimestu izvietojums spēles iekārtā Papildspēles norises laikā paliek nemainīgs. Laimestu izspēlēs spēles iekārtā izložu laikā atvērtie lauciņi paliek atklāti un turpmākās izlozēs netiek izmantoti.

 

8. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

8.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izložu papildspēles “Džokers” papildspēles laimestu fonda.

8.2. Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

8.2.1. Dalībniekiem, kuri piedalās izlozē klātienē, laimesti tiek noformēti uzreiz pēc izlozes izlozes norises vietā. Dalībniekiem, kuri izlozēti no komplektiem, laimesti ir jāpiesaka VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

8.2.2. Laimesti EUR 300 pēc laimētāja izvēles tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17.30, vai ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, nākamajā darba dienā pēc izlozes vai pēc laimesta pieteikšanas brīža.

8.2.3. Laimestus no EUR 1500 līdz EUR 5000 izmaksā ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā pēc izlozes vai pēc laimesta pieteikšanas brīža.

8.2.4. Blue Shock Bike elektrodivriteņa saņemšanai tā laimētājam tiek izsniegts laimesta sertifikāts. VAS „Latvijas Loto” nodrošina laimesta saņemšanu pie sadarbības partnera SIA Blue Shock Bike, Mūkusalas iela 71, Rīga, TC Rīga Plaza, Blue Shock Race kartadromā vai Liepājā, Dzērves ielā 1, 30 dienu laikā kopš laimesta sertifikāta izsniegšanas brīža.  Lai saņemtu laimestu pie sadarbības partnera, spēlētājam jāiesniedz derīgs VAS „Latvijas Loto" izsniegts laimesta sertifikāts un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Blue Shock Bike elektrodivriteņa vērtība netiek izsniegta naudā.

8.2.5.  iLOTO dalībniekiem visi naudas laimesti tiek pārskaitīti uz dalībnieka iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas kontu.

8.2.6. iLOTO dalībniekiem laimests Blue Shock Bike elektrodivritenis jāpiesaka VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Laimesta saņemšana notiek saskaņā ar šo noteikumu 8.2.4. punktu.

 

9. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, vai pa pastu. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieki piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai. Iesūtot komplektu dalībai Papildspēlē un/vai piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieki piekrīt, ka VAS "Latvijas Loto" drīkst izmantot personas datus, kas norādīti uz komplektiem, lai pārbaudītu komplektu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu tos izlozei, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, datu apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Persona, iesūtot Papildspēles komplektu dalībai Papildspēlē, piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā spēles dalībnieks un/vai iegūst laimestu un piekrīt, ka piedalās publiskā izlozē, kura tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem var tikt ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājas lapā www.tv3.lv. Izlozes tiek pārraidītas televīzijā un internetā www.tvplay.lv nākamajā dienā pēc izlozes - svētdienā, kanālā TV3, skaitļu izlozes „SuperBingo” izlozes pārraides laikā. Izlozes pārraides sākums televīzijā un internetā plkst.10:00.

10.2. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €