Piķis papildspēle

                                                         Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 24.07.2019.

noteikumi IAUI

 

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Piķis”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Piķis” noteikumu 8.1.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē momentloterijas “Piķis” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība.

Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē latloto.lv/pikis tam paredzētajā vietā, atbilstoši šiem noteikumiem, piereģistrējuši dalībai papildspēlē nelaimējušu momentloterijas “Piķis” biļeti un reģistrējuši citu pieprasīto informāciju.

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/pikis un reģistrējot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmēm, piemēram, 40000-00000-000);
  • spēlētāja izvēlētu piecu ciparu kombināciju (piecu ciparu skaitlis)* (piemēram, “12345”).
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

*Piecu ciparu kombinācijai jābūt unikālai vienas izlozes ietvaros. Ja, ievadot ciparu kombināciju, tiek uzrādīts, ka tāda ciparu kombinācija jau ir reģistrēta, jāievada jauna ciparu kombinācija līdz tā ir unikāla. Ciparu kombināciju, pēc spēlētāja izvēles, var izveidot dators, nospiežot attiecīgo izvēlni reģistrācijas formā.

2.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē latloto.lv/pikis. Reģistrējot iLOTO iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Piķis” biļeti dalībai papildspēlē, spēlētājam jāievada unikāla piecu ciparu kombinācija, atbilstoši 2.1. punktā aprakstītajam.

2.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža. Piereģistrētā biļete ir jāsaglabā, jo tā ir pierādījums dalībai izlozē.

2.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Piķis” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

2.5. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē latloto.lv/pikis tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies/nav aktīva.

 

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

3.1. Izlozes notiek katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu plkst. 12.30, sākot ar 2019.gada 5.augustu. Katrā izlozē pēc nejaušības principa tiek izlozēta viena piecu ciparu kombinācija (piecu ciparu skaitlis) no visām iespējamām ciparu kombinācijām no 00001 līdz 99999. Spēlētājs, kura reģistrētā ciparu kombinācija sakrīt ar izlozēto ciparu kombināciju, ir laimējis EUR 200.

3.1.1. Pirmdienu izlozēs piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no iepriekšējās nedēļas piektdienas plkst. 12.30 līdz pirmdienas (izlozes dienas) plkst. 12.29.59. Izņēmums ir 2019.gada 5.augusta izloze, kurā piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no 2019.gada 1.augusta plkst. 18.00 līdz 2019.gada 5.augusta (izlozes dienas) plkst. 12.29.59.

3.1.2. Trešdienu izlozēs piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no attiecīgās nedēļas pirmdienas plkst. 12.30 līdz šīs pašas nedēļas trešdienas (izlozes dienas) plkst. 12.29.59.

3.1.3. Piektdienu izlozēs piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no attiecīgās nedēļas trešdienas plkst. 12.30 līdz šīs pašas nedēļas piektdienas (izlozes dienas) plkst. 12.29.59.

3.2. Ja neviena spēlētāja attiecīgajā izlozē piereģistrētā piecu ciparu kombinācija nesakrīt ar šajā izlozē izlozēto kombinācija, tad laimētājs ir tas spēlētājs, kura ciparu kombinācija pēc skaitļa vērtības ir vistuvākā (lielāka vai mazāka) izlozētajai ciparu kombinācijai. Piemēram, izlozētā ciparu kombinācija ir “12345”, spēlētāja kombinācija ir “12344” (un neviens spēlētājs nav reģistrējis kombinācijas “12345” un “12346”), tad šis spēlētājs ir laimētājs. Ja divu spēlētāju reģistrētās ciparu kombinācijas ir vienādi tuvākās izlozētajai ciparu kombinācijai (piemēram, izlozētā kombinācija ir “12345”, kuru nav reģistrējis neviens spēlētājs, bet kāda spēlētāja reģistrētā kombinācija ir “12344” un vēl kāda spēlētāja reģistrētā kombinācija ir “12346”), tad šie divi spēlētāji sadala EUR 200 un katrs no spēlētājiem laimē EUR 100.

3.3. Izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds, spēlētāja reģistrētā piecu ciparu kombinācija, laimīgā izlozētā piecu ciparu kombinācija un laimests tiek publiskots latloto.lv izlozes dienā.

 

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

4.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Piķis” laimestu fonda. Kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Piķis” sērijā ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).

4.2. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti, pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā.

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru nākamajā darba dienā pēc izlozes.

 

5. Pretenzijas

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6. Citi noteikumi

6.1. Reģistrējot biļetes drošības kodu un piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar biļetes (tās drošības koda un citas nepieciešamās informācijas) reģistrēšanas brīdi www.latloto.lv, spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja spēlētājs tiek izlozēts kā laimesta ieguvējs. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un laimesta ieguvēju (vārds, uzvārds) tiek publiskota, tai skaitā, latloto.lv.

6.2. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā latloto.lv.

6.3. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimesta summa.

6.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Momentloterijas “Piķis” papildspēles noteikumu iepriekšējā redakcija (apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2018.gada 12.oktobrī) ir spēkā līdz 2019.gada 1.augustam.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €