SuperBingo 5 auto izloze

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 31.10.2023.
noteikumi IAUI 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7”
papildspēles
“SuperBingo 5 auto izloze”
NOTEIKUMI

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7” papildspēli “SuperBingo 5 auto izloze” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2023. gada 4. novembra līdz 2024. gada 20. janvārim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7” laika periodā no 2023. gada 4. novembra plkst. 14.00 līdz 2024. gada 13. janvāra plkst. 13.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek desmit iknedēļas kvīšu numuru izlozes un piecas Laimestu izlozes. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozēta viena kvīts no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm – izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā Laimestu izlozē, atbilstoši tabulā norādītajam.

 Kvīšu izložu datumi

Izlozēto kvīšu skaits

Laimestu izloze

11.11.2023.

1

25.11.2023.

18.11.2023.

1

25.11.2023.

1

09.12.2023.

02.12.2023.

1

09.12.2023.

1

23.12.2023.

16.12.2023.

1

23.12.2023.

1

06.01.2024.

30.12.2023.

1

06.01.2024.

1

20.01.2024.

13.01.2024.

1

 

3.1. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

3.2. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

11.11.2023. plkst. 14.00

04.11.2023. plkst. 14.00.00

11.11.2023. plkst. 13.59.59

18.11.2023. plkst. 14.00

11.11.2023. plkst. 14.00.00

18.11.2023. plkst. 13.59.59

25.11.2023. plkst. 14.00

18.11.2023. plkst. 14.00.00

25.11.2023. plkst. 13.59.59

02.12.2023. plkst. 14.00

25.11.2023. plkst. 14.00.00

02.12.2023. plkst. 13.59.59

09.12.2023. plkst. 14.00

02.12.2023. plkst. 14.00.00

09.12.2023. plkst. 13.59.59

16.12.2023. plkst. 14.00

09.12.2023. plkst. 14.00.00

16.12.2023. plkst. 13.59.59

23.12.2023. plkst. 14.00

16.12.2023. plkst. 14.00.00

23.12.2023. plkst. 13.59.59

30.12.2023. plkst. 14.00

23.12.2023. plkst. 14.00.00

30.12.2023. plkst. 13.59.59

06.01.2024. plkst. 14.00

30.12.2023. plkst. 14.00.00

06.01.2024. plkst. 13.59.59

13.01.2024. plkst. 14.00

06.01.2024. plkst. 14.00.00

13.01.2024. plkst. 13.59.59

 


3.3. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas kvīšu numuru izlozēs. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās Laimestu izlozēs.

4. Laimestu izlozes

4.1. Kvīts numura izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīts numura izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par attiecīgās Laimestu izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai Papildspēles attiecīgajā Laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona dalībai vienā Laimestu izlozē var piedalīties tikai kā viens no diviem Laimestu izlozes dalībniekiem. Ja dalībai vienā Laimestu izlozē viena persona (vienai personai piederoša kvīts) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var tiesības piedalīties attiecīgajā Laimestu izlozē nodot (dāvināt) citai personai uz notariāli apliecināta dāvinājuma līguma pamata. Šajā gadījumā par attiecīgās Laimestu izlozes dalībnieku (ar tiesībām piedalīties izlozē, laimēt un saņemt īpašumā laimestu) kļūst persona, kurai uz dāvinājuma līguma pamata nodotas tiesības būt par Laimestu izlozes dalībnieku, laimēt un saņemt Laimestu izlozes laimestu savā īpašumā un kura reģistrējusies Laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Dāvinājuma līgums ir jāuzrāda VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz dienas pirms attiecīgās Laimestu izlozes plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divas kvītis ir izlozētas dalībai vienā Laimestu izlozē un minētais spēlētājs līdz dienas pirms attiecīgās Laimestu izlozes plkst. 17.00 neuzrāda notariāli apliecinātu dāvinājuma līgumu par dalības tiesību un laimesta saņemšanas īpašumā tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu Laimestu izlozes dalībnieka vietu; šajā gadījumā attiecīgajā Laimestu izlozē piedalās tikai viens dalībnieks, kurš automātiski laimē laimestu “automašīna Volkswagen TIGUAN LIFE RO 1,5TSI 150 H DS EUR 39 320,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 16 317,68; laimesta kopējā vērtība EUR 55 637,68” un naudas laimests EUR 1000 attiecīgajā Laimestu izlozē netiek izspēlēts.

4.3. Laimestu izlozes notiek 2023. gada 25. novembrī, 9. un 23. decembrī, kā arī 2024. gada 6. un 20. janvārī laika periodā starp plkst. 12.15 un plkst. 14.00. Katrā Laimestu izlozē piedalās divi dalībnieki. Lai piedalītos attiecīgajā Laimestu izlozē, dalībniekiem personīgi jāierodas uz izlozi attiecīgās Laimestu izlozes norises dienā Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas no plkst. 12.00 līdz 12.15. Katrs dalībnieks pirms izlozes individuāli tiek informēts, kurā kabinetā (kabineta numurs) notiks attiecīgās Laimestu izlozes reģistrācija. Ja kāds no dalībniekiem neierodas noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties Laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz izlozes laimestiem. Katram dalībniekam (izņemot spēlētājus, kuri izlozēto kvīti pirkuši iLOTO), ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.
4.4. Katrā Laimestu izlozē abiem dalībniekiem katram tiek piešķirts kārtas numurs, atbilstoši secībā, kādā dalībnieki ieguvuši tiesības piedalīties Laimestu izlozē. Piemēram, 25. novembra laimestu izlozes dalībniekiem kārtas numuri tiek piešķirti sekojoši – 11. novembra kvīšu izlozē izlozētās kvīts īpašniekam tiem piešķirts dalībnieka numurs “1”, bet 18. novembra kvīšu izlozē izlozētās kvīts īpašniekam tiem piešķirts dalībnieka numurs “2”.
4.5. Katrā Laimestu izlozē tiek izmantoti divi lauciņi, kuros aizklātā veidā norādīti sekojoši laimesti:
• Automašīna Volkswagen TIGUAN LIFE RO 1,5TSI 150 H DS EUR 39 320,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 16 317,68; laimesta kopējā vērtība EUR 55 637,68 (turpmāk tekstā - “automašīna”);
• Naudas laimests EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro).
Vispirms dalībnieks ar kārtas numuru “1” izvēlas vienu no aizklātajiem lauciņiem un dalībniekam ar kārtas numuru “2” paliek atlikušais lauciņš; dalībnieki atver lauciņus un katrs laimē to laimestu, kas norādīts dalībnieka izvēlētajā laimesta lauciņā.
4.6. Ja uz kādu Laimestu izlozi ierodas tikai viens dalībnieks, tad viņš automātiski laimē laimestu “automašīna” un naudas laimests EUR 1000 attiecīgajā Laimestu izlozē netiek izspēlēts.
4.7. Ja uz kādu Laimestu izlozi neierodas neviens no diviem dalībniekiem, attiecīgā Laimestu izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.
4.8. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas attiecīgās Laimestu izlozēs norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai nevar iesniegt piereģistrētu dalībai Papildspēlē kvīti, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties Laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.
4.9. Ja dalībnieks, kurš ieguvis tiesības piedalīties Laimestu izlozē, nevar pats piedalīties izlozē klātienē, spēlētājs var nodot tiesības pārstāvēt sevi izlozē citai personai tikai uz notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata. Pilnvaras oriģināls jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz dienas pirms attiecīgās Laimestu izlozes plkst. 17.00 vai attiecīgās Laimestu izlozes norises dienā dalībnieku reģistrācijas laikā Laimestu izlozes norises vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

5.1. Tirdzniecības vietā iegādātas “SuperBingo” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/superbingoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

A. Kvīts numura pirmos 17 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 3 cipari). (Piemēram, 52000000000000000.);
B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;
C. vārdu, uzvārdu;
D. telefona numuru;
E. e-pasta adresi;
F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

5.2. iLOTO iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto.

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi. Vienu kvīti var piereģistrēt dalībai tikai vienā papildspēlē, dalībai kurā ir jāreģistrē kvīts numurs un kupona numurs.

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv un attiecīgi svētdienās (nākamajā dienā pēc katras izlozes), “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās. Visas Laimestu izlozes tiek publiskotas “SuperBingo” TV izložu pārraižu laikā, kanālā TV3, un mājaslapā www.latloto.lv; pirmā Laimestu izloze tiek publiskota 2023. gada 26. novembrī, otrā Laimestu izloze tiek publiskota 2023. gada 10. decembrī, trešā Laimestu izloze tiek publiskota 2023. gada 24. decembrī, ceturtā Laimestu izloze tiek publiskota 2024. gada 7. janvārī un piektā Laimestu izloze tiek publiskota 2024. gada 21. janvārī. Laimestu izlozes var tikt publiskotas arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 283 188,40 (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro, 40 centu).

7.2. Fināla izlozes laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.
7.2.1. Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā pēc izlozes dienas.
7.2.2. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža. No laimesta “automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Laimests “automašīna” ir mantas laimests un tā vērtība netiek izmaksāta naudā.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;
9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;
9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;
9.2.4. piedalīties publiskā izlozē kā Laimestu izlozes dalībniekam, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli.
9.3. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs tiek informēts, ka izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos.

9.4. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Laimestu izlozēs piedalās un aizpilda Laimestu izložu aktus attiecīgā datuma skaitļu izlozes “SuperBingo” izložu darba komisija.

9.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...