Simtgades loterijas papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 05.12.2019.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija” noteikumu 8.1.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2017.gada 6.maijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē (ar pārraidi TV 2017.gada 7.maijā TV3 plkst. 10.00) un VAS “Latvijas Loto” mājaslapā latloto.lv. Pirmā dalībnieku izloze notika 2017. gada 13. maijā. Pirmā laimestu izspēle notika 2017. gada 10. jūnijā.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē latloto.lv/simtgade tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/simtgade un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 36000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

3.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē latloto.lv/simtgade.

3.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

3.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

4. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

4.1. Katru sestdienu pēc nejaušības principa tiek izlozēts šajos noteikumos noteikts skaits nelaimējušu biļetes drošības kodu (izlozes dalībnieki) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs. Katras izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros, kā arī var tikt publiskots latloto.lv un VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties noteiktā laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks.

4.1.1. Dalībnieku izložu datumi, izlozējamo dalībnieku skaits un laimestu izložu datumi papildspēles norises periodā no 2020. gada 4. janvāra līdz 2020. gada 28. martam.

 

Dalībnieku izlozes datums

Izlozējamo dalībnieku skaits

Laimestu izlozes datums

Izlozes laimestu kopsumma, EUR

04.01.2020.

2

18.01.2020.

10 000

11.01.2020.

2

18.01.2020.

2

01.02.2020.

10 000

25.01.2020.

2

01.02.2020.

2

15.02.2020.

10 000

08.02.2020.

2

15.02.2020.

2

29.02.2020.

10 000

22.02.2020.

2

29.02.2020.

2

14.03.2020.

10 000

07.03.2020.

2

14.03.2020.

2

28.03.2020.

10 000

21.03.2020.

2

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā maksimālā iespējamā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 60 000.

 

5. Reģistrēšanās laimestu izlozei

 

5.1. Izlozes pārraides dienā pa TV vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par laimestu izlozes norises vietu un laiku, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.2. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā laimestu izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas biļetes (biļešu drošības kodi), kas pieder vienai personai, šī persona var savu biļeti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

5.3. Lai piedalītos laimestu izlozē, katram dalībniekam (izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem) personīgi jāierodas laimestu izlozes dienā  Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Ja kāds no dalībniekiem neierodas noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz izlozes laimestiem.

 

5.4. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “Simtgades loterijas” biļete, kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). iLOTO iegādātu biļešu īpašniekiem jāiesniedz biļetes izdruka no iLOTO ar “Simtgades loterijas” biļetes drošības kodu (kupona ID). Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt biļeti (biļetes izdruku no iLOTO interneta spēlētajiem) ar izlozēto drošības kodu, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

6. Laimestu izlozes kārtība

 

6.1. Katrā laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz attiecīgo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki.

 

6.2. Laimestu izlozē tiek izmantoti divpadsmit simbolu (turpmāk tekstā – emocijzīmju) lauciņi, zem kuriem aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Zem emocijzīmju lauciņiem izvietoto laimestu kopsumma katrā laimestu izlozē ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

6.3. Dalībnieki tādā secībā, kādā izlozēti dalībai laimestu izlozē (biļešu drošības kodu izlozēšanas secībā), pamīšus (pirmais dalībnieks izvēlas vienu emocijzīmi, tad otrais, trešais un ceturtais dalībnieki izvēlas katrs vienu emocijzīmi, pēc tam atkal pirmais dalībnieks izvēlas vienu emocijzīmi utt.) izvēlas kopā katrs trīs aizklātās emocijzīmes. Katrs dalībnieks laimē to laimestu summu, kas izveidojas, saskaitot visus trīs viņa izvēlētos laimestus, kas atrodas zem dalībnieka izvēlētajām aizklātajām emocijzīmēm.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Simtgades loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro).

7.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

7.3. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc laimestu izlozes.

 

8. Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

8.1. Ja kāds no izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem neierodas noteiktajā laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

8.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētāji, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi. Laimesti (aizklātas naudas summas zem emocijzīmēm), kurus spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, neizvēlas laimestu izspēles laikā, netiek šajā laimestu izlozē izspēlēti.

8.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad laimestu izloze nenotiek. Visi papildspēles šīs laimestu izlozes laimesti netiek šajā izlozē izspēlēti.

 

9. Pretenzijas

 

9.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

10. Citi noteikumi

 

10.1. Piedaloties papildspēlē (ar biļetes reģistrācijas brīdi), spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta skaitļu izložu “SuperBingo” TV izložu ietvaros kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

 

10.2. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un tā īpašnieku (vārds, uzvārds) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

 

10.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs  un laimestu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

10.4. Ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu tiek noteikti iespējamie laimestu summu komplekti (katrs laimestu summu komplekts sastāv no divpadsmit laimestu summām, kuru kopsumma ir EUR 10 000,00), kuri tiek izmantoti laimestu izlozēs. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē, un šī komplekta laimestu izvietojumu spēles iekārtā.

 

10.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas.

 

10.7. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 28. decembri pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēles visas iepriekšējās noteikumu redakcijas.

 

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 04.11.2019.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija” noteikumu 8.1.2. punktu

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2017.gada 6.maijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē (ar pārraidi TV 2017.gada 7.maijā TV3 plkst. 10.00) un VAS “Latvijas Loto” mājaslapā latloto.lv. Pirmā dalībnieku izloze notika 2017. gada 13. maijā. Pirmā laimestu izspēle notika 2017. gada 10. jūnijā.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē latloto.lv/simtgade tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

 

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/simtgade un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 36000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

 

3.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē latloto.lv/simtgade.

 

3.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

 

3.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

 

4. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

 

4.1. Katru sestdienu pēc nejaušības principa tiek izlozēts šajos noteikumos noteikts skaits nelaimējušu biļetes drošības kodu (izlozes dalībnieki) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs. Katras izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros, kā arī var tikt publiskots latloto.lv un VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties noteiktā laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks.

 

4.1.1. Dalībnieku izložu datumi, izlozējamo dalībnieku skaits un laimestu izložu datumi papildspēles norises periodā no 2019. gada 23. novembra līdz 2020. gada 4. janvārim.

 

Dalībnieku izlozes datums

Izlozējamo dalībnieku skaits

Laimestu izlozes datums

Izlozes laimestu kopsumma, EUR

23.11.2019.

2

07.12.2019.

10 000

30.11.2019.

2

07.12.2019.

2

21.12.2019.

10 000

14.12.2019.

2

21.12.2019.

2

04.01.2020.

10 000

28.12.2019.

2

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā maksimālā iespējamā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 30 000.

 

5. Reģistrēšanās laimestu izlozei

 

5.1. Izlozes pārraides dienā pa TV vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par laimestu izlozes norises vietu un laiku, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.2. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā laimestu izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas biļetes (biļešu drošības kodi), kas pieder vienai personai, šī persona var savu biļeti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

5.3. Lai piedalītos laimestu izlozē, katram dalībniekam (izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem) personīgi jāierodas laimestu izlozes dienā  Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Ja kāds no dalībniekiem neierodas noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz izlozes laimestiem.

 

5.4. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “Simtgades loterijas” biļete, kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). iLOTO iegādātu biļešu īpašniekiem jāiesniedz biļetes izdruka no iLOTO ar “Simtgades loterijas” biļetes drošības kodu (kupona ID). Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt biļeti (biļetes izdruku no iLOTO interneta spēlētajiem) ar izlozēto drošības kodu, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

6. Laimestu izlozes kārtība

 

6.1. Katrā laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz attiecīgo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki.

 

6.2. Laimestu izlozē tiek izmantoti divpadsmit simbolu (turpmāk tekstā – emocijzīmju) lauciņi, zem kuriem aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Zem emocijzīmju lauciņiem izvietoto laimestu kopsumma katrā laimestu izlozē ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

6.3. Dalībnieki tādā secībā, kādā izlozēti dalībai laimestu izlozē (biļešu drošības kodu izlozēšanas secībā), pamīšus (pirmais dalībnieks izvēlas vienu emocijzīmi, tad otrais, trešais un ceturtais dalībnieki izvēlas katrs vienu emocijzīmi, pēc tam atkal pirmais dalībnieks izvēlas vienu emocijzīmi utt.) izvēlas kopā katrs trīs aizklātās emocijzīmes. Katrs dalībnieks laimē to laimestu summu, kas izveidojas, saskaitot visus trīs viņa izvēlētos laimestus, kas atrodas zem dalībnieka izvēlētajām aizklātajām emocijzīmēm.

 

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Simtgades loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro).

 

7.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

 

7.3. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc laimestu izlozes.

 

8. Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

 

8.1. Ja kāds no izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem neierodas noteiktajā laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

8.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētāji, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi. Laimesti (aizklātas naudas summas zem emocijzīmēm), kurus spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, neizvēlas laimestu izspēles laikā, netiek šajā laimestu izlozē izspēlēti.

 

8.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad laimestu izloze nenotiek. Visi papildspēles šīs laimestu izlozes laimesti netiek šajā izlozē izspēlēti.

 

9. Pretenzijas

 

9.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

10. Citi noteikumi

 

10.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta skaitļu izložu “SuperBingo” TV izložu ietvaros kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

 

10.2. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un tā īpašnieku (vārds, uzvārds) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

 

10.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs  un laimestu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

10.4. Ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu tiek noteikti iespējamie laimestu summu komplekti (katrs laimestu summu komplekts sastāv no divpadsmit laimestu summām, kuru kopsumma ir EUR 10 000,00), kuri tiek izmantoti laimestu izlozēs. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē, un šī komplekta laimestu izvietojumu spēles iekārtā.

 

10.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas.

 

10.7. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 16. novembri pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēles visas iepriekšējās noteikumu redakcijas.

 

  Laimestu summu komplekti, kuri tiek izmantoti papildspēles laimestu izlozēs: 

Laimestu komplekts Nr. 1

Laimestu komplekts Nr. 2

Laimestu komplekts

Nr.  3

Laimestu komplekts Nr. 4

Laimestu komplekts Nr.  5

Laimestu komplekts Nr. 6

3 000 €

2 000 €

4 000 €

3 000 €

2 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

2 000 €

500 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €