Simtgades loterijas papildspēle

 Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 18.12.2023.
noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Simtgades loterija”
papildspēles noteikumi

  

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Simtgades loterija” noteikumu 8.1.2. punktu

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2017. gada 6. maijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē (ar pārraidi TV 2017. gada 7. maijā TV3 plkst. 10.00) un VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv. Pirmā dalībnieku izloze notika 2017. gada 13. maijā. Pirmā laimestu izspēle notika 2017. gada 10. jūnijā.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/simtgade un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
  • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 36000-00000-000);
  • vārdu, uzvārdu;
  • telefona numuru;
  • e-pasta adresi;
  • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

3.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/simtgade.

3.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies vienā tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

3.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

4. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

4.1. Katru sestdienu pēc nejaušības principa tiek izlozēts šajos noteikumos noteikts skaits nelaimējušu biļešu drošības kodu (izlozes dalībnieki) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs. Katras izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros un latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties noteiktā laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks.

4.1.1. Izložu datumi:

Dalībnieku izlozes datums

Dalībnieku skaits

Laimestu izlozes datums

Izlozes laimestu kopsumma, EUR

30.12.2023.

2

13.01.2024.

10 000

06.01.2024.

2

13.01.2024.

2

27.01.2024.

10 000

20.01.2024.

2

27.01.2024.

2

10.02.2024.

10 000

03.02.2024.

2

10.02.2024.

2

24.02.2024.

10 000

17.02.2024.

2

24.02.2024.

2

09.03.2024.

10 000

02.03.2024.

2

09.03.2024.

2

23.03.2024.

10 000

16.03.2024.

2

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā maksimālā iespējamā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 60 000.

5. Reģistrēšanās laimestu izlozei

5.1. Izlozes pārraides dienā pa TV vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par izlozes norises datumu un laimestu izlozes kārtību. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu/nepareizu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

5.2. Viena persona vienā laimestu izlozē ir tiesīga piedalīties tikai kā viens no četriem dalībniekiem. Ja dalībai laimestu izlozē viena persona (vienai personai piederošas biļetes) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var iespēju piedalīties attiecīgajā laimestu izlozē nodot (dāvināt) citai personai uz notariāli apliecināta dāvinājuma līguma pamata. Šajā gadījumā par attiecīgās izlozes dalībnieku (ar tiesībām piedalīties izlozē, laimēt un saņemt īpašumā laimestu) kļūst persona, kurai uz dāvinājuma līguma pamata nodotas tiesības būt par laimestu izlozes dalībnieku, laimēt un saņemt izlozes laimestu savā īpašumā un kura ir reģistrējusies laimestu izlozei saskaņā ar šiem noteikumiem. Dāvinājuma līgums ir jāuzrāda VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz dienas pirms laimestu izlozes plkst. 17.30 vai izlozes dienā (sestdienā) dalībnieku reģistrācijas laikā laimestu izlozes norises vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja viena spēlētāja divas vai vairākas biļetes izlozētas dalībai vienā laimestu izlozē un minētais spēlētājs līdz laimestu izlozei neiesniedz notariāli apstiprinātu dāvinājuma līgumu par dalības tiesību nodošanu citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu dalībnieka vietu (secīgi to dalībnieka vietu, kurā tika izlozēta šī spēlētāja pirmā biļete) laimestu izlozē.

5.3. Uz laimestu izlozi izlozēts spēlētājs var nodot tiesības pārstāvēt sevi attiecīgajā laimestu izlozē citai personai tikai ar notariālu pilnvaru. Notariālā pilnvara ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz dienas pirms attiecīgās laimestu izlozes plkst. 17.30 vai izlozes dienā (sestdienā) dalībnieku reģistrācijas laikā laimestu izlozes norises vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

6. Laimestu izlozes kārtība

6.1. Katrā laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz attiecīgo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki. Lai piedalītos laimestu izlozē, katram dalībniekam (izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem) personīgi jāierodas laimestu izlozes dienā Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas no plkst. 11.30 līdz 12.00. Katrs dalībnieks pirms izlozes tiek informēts par to, kurā kabinetā (kabineta numurs) notiek attiecīgās datuma izlozes dalībnieku reģistrācija. Ja kāds no dalībniekiem neierodas noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz izlozes laimestiem.

6.2. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “Simtgades loterijas” biļete (izņemot, ja “Simtgades loterijas” biļete bija iegādāta iLOTO), kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt biļeti ar izlozēto drošības kodu, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

6.3. Katrā laimestu izlozē tiek izmantotas divpadsmit plāksnes, zem kurām aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Laimestu plāksnēs izvietoto laimestu kopsumma katrā laimestu izlozē ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

6.4. Dalībnieki tādā secībā, kādā izlozēti dalībai laimestu izlozē (biļešu drošības kodu izlozēšanas secībā), pamīšus (pirmais dalībnieks izvēlas vienu aizklāto lauciņu tad otrais, trešais un ceturtais dalībnieki izvēlas katrs vienu aizklāto lauciņu, pēc tam atkal pirmais dalībnieks izvēlas vienu aizklāto lauciņu utt.) izvēlas kopā katrs trīs aizklātos lauciņus. Katrs dalībnieks laimē to laimestu summu, kas izveidojas, saskaitot visus trīs viņa izvēlētos laimestus, kas atrodas zem dalībnieka izvēlētajiem aizklātajiem lauciņiem.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Simtgades loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro).

7.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā. Laimesti virs EUR 720 līdz EUR 14 300 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

8. Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

8.1. Ja kāds no izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem neierodas noteiktajā laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

8.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētāji, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi. Laimesti (aizklāti), kurus spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, neizvēlas laimestu izspēles laikā, netiek šajā laimestu izlozē izspēlēti.

8.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad laimestu izloze nenotiek. Visi papildspēles šīs laimestu izlozes laimesti netiek šajā izlozē izspēlēti.

9. Pretenzijas

9.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

10. Citi noteikumi

10.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

10.2. Reģistrējot dalību izlozē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt izlozes noteikumiem un procedūrai. Ja spēlētājs reģistrē dalību izlozē izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas publicēti www.latloto.lv.

10.3. Spēlētājs, piedaloties izlozē un piekrītot šiem noteikumiem, apliecina, ka ir informēts, ka VAS “Latvijas Loto” apstrādā dalībnieku personas datus izlozes dalībnieka identificēšanas, laimesta noformēšanas un izmaksas/izsniegšanas un klienta izpētes vajadzībām, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī VAS “Latvijas Loto” Privātuma politiku un, ka atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli un laimestu izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs un www.latloto.lv.

10.4. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta skaitļu izložu “SuperBingo” TV izložu ietvaros kanālā TV3 un internetā www.go3.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00 svētdienās. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

10.5.Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs un laimestu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

10.6.Ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu tiek noteikti iespējamie laimestu summu komplekti (katrs laimestu summu komplekts sastāv no divpadsmit laimestu summām, kuru kopsumma ir EUR 10 000,00), kuri tiek izmantoti laimestu izlozēs. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē.

10.7.Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas.

10.8.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un ir spēkā uz šajos noteikumos noteiktu papildspēles norises periodu atbilstoši 4.1.1. punktam.

 

 

Laimestu summu komplekti, kuri tiek izmantoti papildspēles laimestu izlozēs:

Laimestu komplekts    Nr. 1

Laimestu komplekts Nr. 2

Laimestu komplekts  Nr.  3

Laimestu komplekts   Nr. 4

Laimestu komplekts Nr.  5

Laimestu komplekts Nr. 6

3 000 €

2 000 €

4 000 €

3 000 €

2 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

2 000 €

500 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

 

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...