Spēlē līdzi un laimē ar SuperBingo

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 08.07.2016.

 Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7”

papildspēles

„Spēlē līdzi un laimē ar SuperBingo”

NOTEIKUMI

 

1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” papildspēli „Spēlē līdzi un laimē ar SuperBingo” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2.Papildspēles norises periods ir no 2016.gada 23.jūlija līdz 24.septembrim.

3.Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendēvisispēlētāji, kuri reģistrējuši dalību (on-line tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) skaitļu izlozē „SuperBingo” (turpmāk tekstā – „SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē „Džokers 7” uz kādu no sekojošām „SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

Kvīšu numuru izlozes datumi

30.07.2016.

06.08.2016.

13.08.2016.

20.08.2016.

27.08.2016.

03.09.2016.

10.09.2016.

17.09.2016.

4.Laimējušo kvīšu numuru izlozes

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no 2016. gada 30. jūlija līdz 17. septembrim no VAS „Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi kvīšu numuri:

1) Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv, sadaļā “Loterijas”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

2) Otrās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā automašīnas izlozē.

5.Automašīnu izlozes

5.1. Papildspēles ietvaros notiek 4 (četras) automašīnu izlozes, kurās katrā piedalās 2 (divi) dalībnieki, kuru kvīšu numuri (otrās izlozētās kvīts numurs) tika izlozēti divās iepriekšējās izlozēs.

5.1.1.  Automašīnu izlozes:

 

Automašīnu izlozes

Dalībnieki

1.

2016.gada 13.augustā

 

Piedalās 2016. gada 30.jūlijā un 6.augustā izlozēto otro kvīšu īpašnieki

2.

2016.gada 27.augustā

 

Piedalās 2016. gada 13. un 20.augustā izlozēto otro kvīšu īpašnieki

3.

2016.gada 10.septembrī

 

Piedalās 2016. gada 27.augustā un 3. septembrī izlozēto otro kvīšu īpašnieki

4.

2016.gada 24.septembrī

 

Piedalās 2016. gada 10. un 17.septembrī izlozēto otro kvīšu īpašnieki

5.2. Automašīnu izlozēm izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

5.3. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās izlozēs Papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.4.Lai piedalītos automašīnas izlozē, katras izlozētās kvīts īpašniekam personīgi jāierodas uz attiecīgo automašīnu izlozi, atbilstoši punktam 5.1.1., “Rīgas Kinostudijā”, Rīgā, Šmerļa ielā 3, reģistrējoties 203. kabinetā no plkst. 12:50 līdz 13.40.

5.4.1. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar „SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētajiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

5.5. Katrā automašīnas izlozētiek izmantota spēles iekārta, kas sastāv no 2  (divām) aizklātām plāksnēm, kurās izvietoti laimesti:

1) Automašīna Škoda Octavia HB Ambition 1.4TSI 6MT  EUR 19 652,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro) vērtībā;

2) naudas laimests EUR 300,00 (trīs simti euro).

Kopējais automašīnu izložu laimestu fonds EUR 79 808,00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņi euro).

5.5.1. Lai noteiktu to, kādā secībā pēc kārtas spēles dalībnieki vērs aizklātos lauciņus spēles iekārtā, tiek veikta izloze. Pēc tās katrs dalībnieks izlozētajā secībā atver vienu aizklāto plāksni un laimē to laimestu (-us), kas norādīti zem aizklātās plāksnes.

6.Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas/izsniegšanas kārtība

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda.

6.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

6.3. Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc izlozes.

6.4. Laimests automašīna tiek izsniegts laimētājam 30 dienu laikā kopš izlozes dienas. Laimesta automašīna vērtība netiek izmaksāta naudā.

7.Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

7.1. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

7.2. Ja uz laimestu izlozi ierodas tikai viens no diviem dalībniekiem, tad spēlētājs, kurš ieradies uz izlozi, laimē laimestu “automašīna” un naudas laimests EUR 300,00 (trīs simti euro) netiek izspēlēts.

7.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad izloze izlozes norises vietā nenotiek. Laimests “automašīna” tiek izlozēts vienam no „SuperBingo” TV izlozes dalībniekiem, kurš TV auditorijas spēlēs/papildspēlēs nav laimējis laimestu,  un naudas laimests EUR 300,00 (trīs simti euro) netiek izspēlēts.

8.Pretenzijas

8.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

9. Citi noteikumi

9.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS „Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājas lapā www.tvplay.lv. Automašīnu izlozes un laimestu “automašīna” nodošana to laimētājiem ir publiskas un tās tiek pārraidītas attiecīgi 2016. gada 14. un 28. augustā un 11. un 25.septembrī kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izložu sākums televīzijā un internetā plkst. 10:00.

9.2. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, „SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10:00.

9.3. Papildspēles laimestu izlozē piedalās un laimestus izlozes iekārtā izvieto, un izložu rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu noteikta izlozes komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €