Sporta loterijas papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 11.02.2022.

noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Sporta loterija”
papildspēles noteikumi

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Sporta loterija” noteikumu 8.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Sporta loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Sporta loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Sporta loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/sportaloterija un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 67000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

2.2. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

2.3. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija.

2.4. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

2.5. Katru nelaimējušu momentloterijas “Sporta loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi un tā piedalās vienā izlozē.

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

3.1. Pirmā laimestu izloze notika 2021. gada 12. jūnijā plkst. 14.00. Līdz 2021. gada 9. oktobrim izlozes notiek katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 14.00. Sākot ar 2021. gada 16. oktobri izlozes notiek katru sestdienu plkst. 14.00. Minimālais laimests vienā izlozē ir viens EUR 500 laimests. Vidēji uz katriem EUR 16 666,67 no pārdotajām momentloterijas “Sporta loterija” biļetēm tiek izlozēts viens papildspēles laimests EUR 500. Laimestu EUR 500 skaits katrā izlozē tiek noteikts ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu.  

3.2. Izloze notiek pēc nejaušības principa no visiem attiecīgajai izlozei piereģistrētajiem biļešu drošības kodiem, izlozējot biļešu drošības kodu.

3.3. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

3.4. Pirmajā laimestu izlozē piedalījās nelaimējušas momentloterijas “Sporta loterija” biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē mājaslapā www.latloto.lv/sportaloterija no papildspēles uzsākšanas brīža līdz 2021.gada 12. jūnija plkst. 13.59.59. Sākot no otrās izlozes, izlozē piedalās tās nelaimējušās momentloterijas “Sporta loterija” biļetes, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās izlozes dienas plkst. 14.00 līdz nākamās izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59.

3.5. Izlozēto biļešu drošības kodi un laimētāju (biļešu piereģistrējušās personas) vārdi un uzvārdi tiek publiskoti attiecīgi tuvākajā svētdienā pēc izlozes dienas, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv, kā arī uzreiz pēc izlozes mājaslapā www.latloto.lv un var tikt publiskoti arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

4.1.Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Sporta loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Sporta loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Sporta loterija” sērijā ir EUR 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro).

4.2. Tiesības saņemt laimestu ir personai, kura attiecīgo biļeti ar tās drošības kodu piereģistrējusi izlozei un reģistrācijas laikā norādījusi nepieciešamo personu identificējošu informāciju. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža.

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc laimesta izmaksai/noformēšanai un klienta izpētei nepieciešamās informācijas saņemšanas no laimētāja.

5. Pretenzijas

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

6. Citi noteikumi

6.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

6.2. Dalībnieks, kurš reģistrējas papildspēlei, apliecina, ka piekrīt

6.2.1. personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.2.2. vārda, uzvārda un iegūtā laimesta publiskošanai laimesta iegūšanas gadījumā.

6.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

6.4. Papildspēle tiek uzsākta ar atsevišķu VAS “Latvijas Loto” rīkojumu un informācija par papildspēles uzsākšanu tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav uzsākta, vai par to, ka papildspēle beigusies un papildspēles rezultāti.

6.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo biļešu drošības kodu skaits, izložu norises biežums, laimestu summas un laimestu izspēles princips.

6.6. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 19. februāra papildspēles izlozi pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 27.09.2021.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Sporta loterija”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Sporta loterija” noteikumu 8.2. punktu

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Sporta loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Sporta loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Sporta loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

 

 • Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/sportaloterija un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:
 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 67000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

2.2. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav aktīva, vai arī, ka papildspēle ir beigusies.

 

2.3. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija.

 

2.4. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

 

2.5. Katru nelaimējušu momentloterijas “Sporta loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi un tā piedalās vienā izlozē.

 

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

 

3.1. Pirmā laimestu izloze notika 2021. gada 12. jūnijā plkst. 14.00. Līdz 2021. gada 9. oktobrim izlozes notiek katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 14.00. Sākot ar 2021. gada 16. oktobri izlozes notiek katru sestdienu plkst. 14.00. Minimālais laimests vienā izlozē ir viens EUR 2000 laimests. Vidēji uz katriem EUR 66 666,67 no pārdotajām momentloterijas “Sporta loterija” biļetēm tiek izlozēts viens papildspēles laimests EUR 2000. Laimestu EUR 2000 skaits katrā izlozē tiek noteikts ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu.  

 

3.2. Izloze notiek pēc nejaušības principa no visiem attiecīgajai izlozei piereģistrētajiem biļešu drošības kodiem, izlozējot biļešu drošības kodu.

 

3.3. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs.

 

3.4. Pirmajā laimestu izlozē piedalījās nelaimējušas momentloterijas “Sporta loterija” biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē mājaslapā www.latloto.lv/sportaloterija no papildspēles uzsākšanas brīža līdz 2021.gada 12. jūnija plkst. 13.59.59. Sākot no otrās izlozes, izlozē piedalās tās nelaimējušās momentloterijas “Sporta loterija” biļetes, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās izlozes dienas plkst. 14.00 līdz nākamās izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59.

 

3.5. Izlozēto biļešu drošības kodi un laimētāju (biļešu piereģistrējušās personas) vārdi un uzvārdi tiek publiskoti attiecīgi tuvākajā svētdienā pēc izlozes dienas, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv, kā arī uzreiz pēc izlozes mājaslapā www.latloto.lv un var tikt publiskoti arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

 

4. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

4.1.Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Sporta loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Sporta loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Sporta loterija” sērijā ir EUR 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro).

 

4.2. Tiesības saņemt laimestu ir personai, kura attiecīgo biļeti ar tās drošības kodu piereģistrējusi izlozei un reģistrācijas laikā norādījusi nepieciešamo personu identificējošu informāciju. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža.

 

4.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc laimesta izmaksai/noformēšanai un klienta izpētei nepieciešamās informācijas saņemšanas no laimētāja.

 

5. Pretenzijas

 

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6. Citi noteikumi

 

6.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

 

6.2. Dalībnieks, kurš reģistrējas papildspēlei, apliecina, ka piekrīt:

 

6.2.1. personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.2.2. vārda, uzvārda un iegūtā laimesta publiskošanai laimesta iegūšanas gadījumā.

 

6.3. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs  piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

6.4. Papildspēle tiek uzsākta ar atsevišķu VAS “Latvijas Loto” rīkojumu un informācija par papildspēles uzsākšanu tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/sportaloterija tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle vēl nav uzsākta, vai par to, ka papildspēle beigusies un papildspēles rezultāti.

 

6.5. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo biļešu drošības kodu skaits, izložu norises biežums, laimestu summas un laimestu izspēles princips.

 

6.6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...