Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 22.06.2022.
noteikumi IAUI

Spēkā no 23.07.2022. izlozes.

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās skaitļu izlozes

“Sporto visi”

noteikumi

 

1. “Sporto visi” ir valsts mēroga interaktīvā izloze – skaitļu izloze, kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; klientu atbalsta dienesta tālrunis 67224284, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās izlozes ražotājs ir Genera Networks AB.

Definīcijas:

1) Ģeogrāfiskas koordinātas (turpmāk tekstā – koordinātas) – lielumi (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums), kas nosaka kāda punkta atrašanās vietu uz zemes virsmas Latvijas Republikas teritorijā. Ģeogrāfiskās koordinātas interaktīvajā kartē tiks atspoguļotas WGS84 formātā; piemērs: Lat, lon: 56.481244, 24.810576. Koordinātas izmanto, lai aprēķinātu ģeogrāfisko attālumu starp 1. grupas laimētāju un citu grupu laimētājiem. Attāluma aprēķini ir balstīti uz koordinātām un teorētisku realitātes attēlojumu. Tas nozīmē, piemēram, ka attālums starp ģeogrāfiskajām atzīmēm nav pielāgots dažādiem augstumiem virs jūras līmeņa;

2) Kupons – interaktīva karte, kurā spēlētājs atzīmē koordinātas;

3) Biļete – dalības apliecinājums izlozē;

4) RNG (Random Number Generator) – nejaušas atlases skaitļu ģenerators, kas tiek izmantots izlozes laimestu noteikšanā;

5) Laimestu plāns – noteikts laimētāju skaits laimestu grupās attiecīgajā izlozē, kas tiek noteikts pirms katras izlozes laimētāju izlozes, atkarībā no kopējā iegādātā biļešu skaita uz attiecīgo izlozi.

2. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozē

2.1. Izloze tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties izlozē mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas. Lai apmaksātu dalību izlozē, spēlētājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt naudas līdzekļiem dalības apmaksai izlozē. Dalību izlozē var apmaksāt tikai no spēles konta.

2.2. Reģistrēt dalību var tikai vienā tuvākajā izlozē no biļetes iegādes brīža. Izlozes notiek katru sestdienu plkst. 13.00.

2.2.1. Spēlētājam ir iespēja abonēt dalību izlozē - parakstīties dalībai vairākās izlozēs. Abonēšana notiek saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

2.3. Lai reģistrētu dalību izlozē iLOTO, spēlētājs kuponā atzīmē savas izvēlētās koordinātas un veic apmaksu par dalību izlozē.

2.4. Aizpildīto izlozes kuponu iLOTO pieņem līdz izlozes dienas plkst. 12:54:59. Pārdošanas pārtraukums izlozes dienā ir no plkst. 12:55 līdz 12:59:59.

2.5. Kupons ir apmaksāts un pieņemts dalībai izlozē ar brīdi, kad uz kupona norādītie dati (tai skaitā spēlētāja izvēlētās koordinātas) ir reģistrēti iLOTO sistēmā. Informācija ir atspoguļota spēlētāja Lietotāja profilā pie attiecīgās biļetes (apmaksātā kupona) ar statusu “Biļete piereģistrēta” vai analoģisku, kas apliecina, ka biļete ir piereģistrēta dalībai izlozē.

2.6. Pēc apmaksas veikšanas spēlētājam tiek izveidota elektroniska formāta biļete, kas apliecina dalību izlozē. Uz biļetes ir norādītas reģistrētās koordinātas un biļetes numurs, u.c. informācija. Katrai biļetei ir unikāls biļetes numurs. Viena punkta uz kartes koordinātas var reģistrēt vairākās biļetēs. Vienā biļetē var reģistrēt tikai viena punkta uz kartes ģeogrāfiskās koordinātas.

2.7. Spēlētājs jebkurā brīdī iLOTO sistēmā savā Lietotāja profilā var sekot līdzi savu reģistrēto biļešu statusam un izdrukāt informāciju par tām. Informācijā (datos) par reģistrēto biļeti norādīts: biļetes numurs, biļetes reģistrēšanas datums un laiks, reģistrētās viena punkta uz kartes koordinātas, maksa par dalību izlozē, izlozes datums. Biļete, kas reģistrēta dalībai izlozē, netiek atcelta.

3. Laimestu fonds un laimesti

3.1. Izlozes laimestu fonds ir 65,00 % no izlozes realizācijas kopsummas.

3.2. Maksa par dalību vienā izlozē ir EUR 3,00.

3.3. Izlozes Laimestu plāns izlozēs, kurās piedalās 206 vai vairāk biļetes:

Laimesta grupa

Procents no attiecīgās izlozes laimestu fonda

Laimesta summa

1. grupa

28,00%

28% no attiecīgās izlozes kopējā laimestu fonda

2. grupa

15,00%

EUR 60,00

3. grupa

12,00%

EUR 25,00

4. grupa

45,00%

EUR 3,00

Katrā izlozē tiek izlozēts viens 1. grupas laimests. Laimētāju skaits 2. – 4. laimestu grupās ir atkarīgs no kopējā iegādāto biļešu skaita uz attiecīgo izlozi un to nosaka sadalot attiecīgās grupas laimestu fondu ar attiecīgās grupas laimesta summu.

3.4. Izlozes Laimestu plāns izlozēs, kurās piedalās 21 līdz 205 biļetes:

Laimesta grupa

Procents no attiecīgās izlozes laimestu fonda

Laimesta summa

1. grupa

45%

45% no attiecīgās izlozes kopējā laimestu fonda

2. grupa

55%

EUR 3,00

Katrā izlozē tiek izlozēts viens 1. grupas laimests. Laimētāju skaits 2. grupā ir atkarīgs no kopējā iegādāto biļešu skaita uz attiecīgo izlozi un to nosaka sadalot 2. grupas laimestu fondu ar šīs grupas laimesta summu.

3.5. Ja izlozē piedalās 1 līdz 20 biļetes, tad tiek izspēlēta tikai 1. laimestu grupa, kurā tiek noteikts viens laimētājs, kurš laimē visu šīs izlozes laimestu fondu.

4. Izložu norise:

4.1. Izlozes notiek katru sestdienu plkst. 13:00.

4.2.  1. grupas laimesta izloze notiek no visām dalībai izlozē reģistrētajām biļetēm izlozējot vienu biļeti (tās numuru). Pārējo izlozes grupu laimesti tiek noteikti mērot attālumu (metros) no 1. laimestu grupas laimētāja biļetē reģistrētām koordinātām līdz nākamajām tuvākajām koordinātām, kas reģistrētas biļetēs dalībai šajā izlozē. Attālums tiek mērīts metros; mazākā mērvienība ir 1 metrs; attālumi tiek noapaļoti pēc matemātikas principa līdz veseliem metriem. Piemēram, ja viena spēlētāja koordinātas atradīsies 50 metru attālumā no uzvarētāja koordinātām un otra spēlētāja koordinātas atradīsies 49,50 metru attālumā no uzvarētāja koordinātas, tiks uzskatīts, ka abas koordinātas ir vienādā 50 metru attālumā.

4.3. Ar vienu biļeti var laimēt tikai vienu laimestu vienā un tajā pašā izlozē.

4.4. Gadījumos, kad lielākam skaitam, nekā to paredz attiecīgās izlozes Laimestu plāns, biļetēs reģistrētām koordinātām ir vienāds ģeogrāfiskais attālums (metros) līdz attiecīgās izlozes 1. laimestu grupu laimējušās biļetes koordinātām, ar nejaušas atlases skaitļu ģeneratora palīdzību tiek noteikts, kuras biļetes laimēs šīs grupas laimestu un kuras biļetes tiks novirzītas uz attiecīgi nākamo zemāko laimestu grupu šajā izlozē. Ja attiecīgās izlozes pēdējā laimestu grupā lielākam skaitam, nekā to paredz attiecīgās izlozes Laimestu plāns, biļetēs reģistrētām koordinātām ir vienāds ģeogrāfiskais attālums (metros) līdz attiecīgās izlozes 1. laimestu grupu laimējušās biļetes koordinātām, ar nejaušas atlases skaitļu ģeneratora palīdzību tiek noteikts, kuras biļetes laimēs šīs pēdējās laimestu grupas laimestu un kuras biļetes šajā izlozē nebūs laimējušas.

4.5. Laimestu noteikšana:

1) 1. laimestu grupa

Katrā izlozē no visām izlozei reģistrētajām biļetēm tiek izlozēta viena biļete pēc tās numura, kura laimē attiecīgās izlozes 1. grupas laimestu;

2) 2. laimestu grupa (tiek izspēlēta tikai izlozēs, kurās piedalās 21 biļete vai vairāk)

Pēc 1. grupas laimētāja izlozēšanas, 2. grupas laimētājus (laimētāju skaits atkarīgs no attiecīgās izlozes Laimestu plāna) nosaka (aprēķina), pamatojoties uz attālumu līdz 1. laimestu grupas laimētāja koordinātām. 2. grupas laimestu iegūst tie spēlētāji, kuru biļetēs reģistrētās koordinātas ir vistuvāk 1. grupas laimētāja biļetē norādītajām koordinātām;

3) 3. laimestu grupa (tiek izspēlēta tikai izlozēs, kurās piedalās 206 biļetes vai vairāk)

Pēc 2. grupas laimētāju noteikšanas, 3. grupas laimētājus (laimētāju skaits atkarīgs no attiecīgās izlozes Laimestu plāna) aprēķina, pamatojoties uz attālumu līdz galvenajam laimētājam.

4) 4. laimestu grupa (tiek izspēlēta tikai izlozēs, kurās piedalās 206 biļetes vai vairāk)

Pēc 2. un 3. grupu laimētāju noteikšanas, 4. grupas laimētājus (laimētāju skaits atkarīgs no attiecīgās izlozes Laimestu plāna) aprēķina, pamatojoties uz attālumu līdz galvenajam laimētājam.

4.6. Laimētāju skaits katrā grupā attiecīgajā izlozē ir atkarīgs no apgrozījuma uz izlozi un līdz ar to attiecīgās laimestu grupas laimestu fondu un Laimestu plānu šajā izlozē. Katras izlozes laimētāju skaitu 2. līdz 4. grupās nosaka, sadalot attiecīgās laimestu grupas laimestu fondu ar attiecīgās laimestu grupas laimesta summu. Naudas summu atlikumi, kas paliek pāri pēc laimētāju skaita noteikšanas 2. un 3. grupās, tiek novirzīti uz zemākās – 4. laimestu grupu laimestu fondu attiecīgajā izlozē. Ja 4. laimestu grupā pēc laimētāju skaita noteikšanas šajā izlozē paliek pāri naudas atlikums, tad tas tiek novirzīts uz nākamo pēc kārtas (tuvāko) izlozi un tiek pievienots šīs izlozes kopējam laimestu fondam.

5. Izlozes rezultāti pieejami uzreiz pēc izlozes www.latloto.lv. Informācija par izložu rezultātiem tiek pārraidīta “SuperBingo” TV pārraižu laikā katru svētdienu, kā arī var tikt publicēta “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

6. Laimestu izmaksas

Laimests tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā pēc izlozes, kurās biļete piedalās.

7. Pretenzijas

7.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Jebkura veida pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas 30 dienu laikā no izlozes, kurā piedalās biļete. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja personas dati, biļetes numurs un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, VAS “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

7.2. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

7.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

8. Izlozes organizētāja atbildības nosacījumi

8.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību izlozē, tai skaitā:

  • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību izlozē;
  • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies izlozē un nav ieguvis laimestu;
  • kas ir saistīts ar nepareizu viena vai vairāku spēlētāju ģeogrāfisko atzīmju izvietošanu;
  • noviržu dēļ trešo personu sistēmās, ieskaitot ģeogrāfiskās informācijas sniedzēju;
  • sakarā ar to, ka ģeogrāfiskā stāvokļa skaitliskā attēlošana neatbilst realitātei vai īpašuma datu teorētiskā uzrādīšana (ieskaitot: kadastra un zemesgrāmatas datus) neatbilst īpašuma faktiskajai atrašanās vietai;
  • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos izlozē savietojamību vai nesavietojamību ar VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās izlozē;
  • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS “Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai izlozē vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

8.2. VAS “Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi, pandēmijas u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība izlozē ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

9. Citi noteikumi

9.1. Piedaloties izlozē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt interaktīvās skaitļu izlozes noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot “Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS “Latvijas Loto” no tā brīža, kad izvēlas piedalīties interaktīvajā skaitļu izlozē, veicot kupona apmaksu.

9.2. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.3. Šie noteikumi stājas spēkā ar izlozi, kas tiek noteikta ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu, pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, no kuras izlozes (datuma) interaktīvās izlozes “Sporto visi” izlozes tiek organizētas saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī informācija tiek publiskota latloto.lv.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...