SuperBingo dzimšanas dienas kūka

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 18.03.2020.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers”

papildspēles

“SuperBingo dzimšanas dienas kūka

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “SuperBingo dzimšanas dienas kūka” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no  gada 6. marta līdz 2020. gada 11. aprīlim. Papildspēle tika izsludināta 2020. gada 6. martā mājaslapā www.latloto.lv un 2020. gada 8. martā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV šova pārraides laikā kanālā TV3 plkst. 10.00.

 

3. Lai piedalītos papildspēlē, ir jāiesūta Papildspēles komplekts, kas sastāv no:

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas “Labirints” biļetēm;
  • 1 (vienas) nelaimējušas momentloterijas “Piķis” biļetes;
  • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes “SuperBingo” kvīts ar pieciem variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”.

 

3.1. Skaitļu izlozes “SuperBingo” kvītij jābūt iegādātai ne agrāk kā 2020. gada februārī. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās vai internetā – www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu (kas sastāv no iLOTO iegādātām biļetēm un kvītīm) dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2020.gada 6.marta plkst. 14.00 līdz 2020.gada 3.aprīļa plkst. 13.59.59.

 

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvītīm un biļetēm, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles iknedēļas izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvītīm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pilsēta vai apdzīvota vieta un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvītīm jānorāda vārds, uzvārds. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

 

3.1.2. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšu Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā iknedēļas izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, www.latloto.lv - iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvītīm izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Spēlētāja veiktās izdrukas Papildspēlei netiek pieņemtas.

 

3.1.3. Viens komplekts piedalās tikai vienā izlozē, kas notiek Papildspēles ietvaros.

 

3.1.4. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Iknedēļas izlozes

 

4.1. Papildspēles ietvaros notiek 4 (četras) iknedēļas izlozes:

 

Iknedēļas izložu datumi

14.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

 

4.2. Katrā iknedēļas izlozē no komplektiem tiek izlozēti trīs dalībnieki, no kuriem:

  • pirmais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 500;
  • otrais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 1000;
  • trešais izlozētais dalībnieks laimē tiesības piedalīties fināla izlozē.

 

5. Fināla izloze

 

5.1. Iknedēļas izlozēs izlozēto trešo komplektu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Iespēju robežās “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozēto spēlētāju pa telefonu, ko spēlētājs ir norādījis uz komplekta, un sniedz nepieciešamo informāciju par dalību fināla izlozē.

5.2. Viena persona dalībai fināla izlozē var pieteikties vienu reizi. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros. Ja dalībai fināla izlozē tiek izlozēti divi vai vairāk komplekti, kas pieder vienai personai, šī persona var nodot tiesības piedalīties izlozē citai personai tikai uz pilnvaras pamata. Šajā gadījumā par fināla izlozes dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst pilnvarotā persona.

 

5.3. Fināla izlozes norise:

 

5.3.1. Fināla izlozē kopā piedalās maksimāli 4 dalībnieki, kuriem laimestus izlozē spēles vadītājs.

5.3.2. Fināla izlozē tiek izmantotas divpadsmit laimestu plāksnes, kurās aizklātā veidā izvietoti fināla izlozes laimesti:

EUR 500

EUR 500

EUR 500

EUR 1000

EUR 1000

EUR 1000

EUR 1500

EUR 1500

EUR 1500

EUR 2000

EUR 3000

EUR 4000

 

5.3.3. Spēles vadītājs no trauka ar aizklātām laimestu plāksnēm tādā secībā, kādā dalībnieki izlozēti dalībai fināla izlozē (biļešu/kvīšu komplektu izlozēšanas secībā), pamīšus (viens laimests pirmajam dalībniekam, otrs laimests otrajam dalībniekam, trešais laimests trešajam dalībniekam, ceturtais laimests ceturtajam dalībniekam, piektais laimests pirmajam dalībniekam, sestais laimests otrajam dalībniekam utt.) izlozē katram dalībniekam vienu aizklātu plāksni; kopā katram dalībniekam izlozē trīs aizklātas plāksnes. Katrs dalībnieks laimē to laimestu kopsummu, kas izveidojas, saskaitot visus laimestus, kas atrodas attiecīgā dalībnieka aizklātajās laimestu plāksnēs.

 

6. Laimestu izmaksa

 

6.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no valsts mēroga skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši euro).

6.2. Izložu tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem naudas laimesti ir jānoformē VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. iLOTO spēlētājiem laimesti nav jāpiesaka; tie tiek automātiski pārskaitīti to laimētājiem nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas konta numuru. No laimesta tiek ieturēts nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apjomā un kārtībā.

 

7. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

8. Personas datu apstrāde un citi noteikumi

 

8.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

8.2. Piedaloties Papildspēlē (ar komplekta nosūtīšanas brīdi) tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

8.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

8.2.2. savu personas datu, kas norādīti uz biļešu komplekta nodošanai VAS “Latvijas Loto” un apstrādei, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai pārbaudītu komplektu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu tos izlozei, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

8.2.3. uz izlozētā komplekta norādītā vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

8.2.4. izlozēšanas gadījumā, piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs ir brīdināts, ka “SuperBingo” TV izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos;

8.3. Iknedēļas izlozes un fināla izloze tiek pārraidītas attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

8.4. Izlozēs piedalās, laimestus izvieto, izložu rezultātus aktos fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

8.5. Šie noteikumi stājās spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €