SuperBingo īpašais dzimšanas dienas viesis

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 19.02.2020.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izlozes “SuperBingo”

papildspēles

“SuperBingo īpašais dzimšanas dienas viesis”

 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “SuperBingo īpašais dzimšanas dienas viesis” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2020. gada 7. marta līdz 2020. gada 28. martam.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”uz kādu no sekojošām “SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

Kvīšu numuru izložu datumi

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

 

4. Laimējušo kvīšu numuru izlozes

 

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no VAS “Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti trīs kvīšu numuri:

 

1) Pirmāsizlozētās kvīts īpašnieks laimē naudas laimestu EUR 500 (pieci simti euro).

 

2) Otrāsizlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Papildspēles”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

3) Trešās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēles “Fināla spēle” piektais dalībnieks. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Papildspēles”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

4.1.1. Ja vienā kvīšu numuru izlozē otrā un trešā izlozētā kvīts pieder vienai personai, tad šī persona izvēlas, vai attiecīgi nākamās nedēļas skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozē piedalīsies kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas numuru “31” vai kā piektais auditorijas spēles “Fināla spēle” dalībnieks, bet savu otru kvīti nodot citai personai (pilnvaro). Kvīts (dalības tiesību) nodošana citai personai notiek tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19 darba dienās no plkst 9. līdz 17.30 vai izlozes dienā “SuperBingo” studijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par attiecīgās spēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par dalībnieku un kura klātienē pirms izlozes reģistrējusies dalībai attiecīgās nedēļas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozei saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Papildspēles”.

 

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

5.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda.

 

5.2. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

5.3. Kvīšu numuru izložu tirdzniecības vietās iegādātu izlozēto kvīšu īpašniekiem naudas laimesti EUR 500 ir jānoformē VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. iLOTO kvīšu numuru izložu laimesti nav jāpiesaka; tie tiek automātiski pārskaitīti to laimētājiem nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas konta numuru.

 

6. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

7. Personas datu apstrāde un citi noteikumi

 

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

7.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

7.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

7.2.2. savu personas datu nodošanai VAS “Latvijas Loto” un apstrādei, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku, un noformētu un izmaksātu laimestu;

7.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

7.2.4. piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem, spēlētājs tiek informēts, ka “SuperBingo” TV izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos;

7.3. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

7.4. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. 

7.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €