Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 02.06.2022.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo”
Papildspēles
“TV izlozes ciparu laimests”
noteikumi

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “TV izlozes ciparu laimests” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle tiek uzsākta ar 2022. gada 12. jūniju (2022. gada 12. jūnija skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas dalībnieku reģistrāciju dalībai 2022. gada 18. jūnija izlozē). Papildspēle tiek noslēgta ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu, par to informējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un izsludinot šo informāciju publiski “SuperBingo” TV izlozes laikā vismaz vienu nedēļu pirms Papildspēles pārtraukšanas.

3. Papildspēles laimests - EUR 100.

4. Tiesības pretendēt uz Papildspēles laimestu EUR 100 ir spēlētājiem, kuri iegādājušies “SuperBingo” kvīti uz kādu no “SuperBingo” izlozēm, sākot ar 2022. gada 11. jūnija izlozi, un uz “SuperBingo” kvīts esošā TV izlozes ciparu kombinācija ir sakritusi ar kādu no attiecīgajā “SuperBingo” TV izlozē izlozētajām TV ciparu kombinācijām (ciparu kombinācijai uz kvīts jābūt tieši tādā secībā, kā izlozē izlozētā). Ja spēlētājs VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumos un “SuperBingo TV auditorijas spēļu perioda noteikumos” noteiktajā kārtībā ar attiecīgās kvīts sakritušajiem TV izlozes cipariem nav reģistrējies TV izlozei, zvanot pa reģistrācijas tālruni, par ko ir atzīme skaitļu izlozes “SuperBingo” dalībnieku zvanu reģistrācijas sarakstā, tad spēlētājam ar attiecīgo kvīti ir tiesības saņemt Papildspēles laimestu EUR 100.

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda. Papildspēles katras izlozes EUR 100 laimestu skaits atkarīgs no “SuperBingo” kvīšu skaita, kurās attiecīgajā izlozē sakrita TV izlozes cipari.
5.2. Ja reģistrācija “SuperBingo TV auditorijas spēlēm” netiek noslēgta reģistrācijas dienā – svētdienā un tiek turpināta nākamajā dienā/dienās, tad laimestus var pieteikt tikai pēc reģistrācijas noslēguma. Ja reģistrācija tiek turpināta pēc svētdienas, par to ir izvietota informācija www.latloto.lv.
5.3. Ja laimējusī kvīts ir iegādāta tirdzniecības vietā, tad laimests pēc reģistrācijas TV auditorijas spēlēm noslēguma jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīti izlozētie TV izlozes cipari) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti pēc laimētāju izvēles tiek izmaksāti nekavējoties skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.
5.4. Ja laimējusī kvīts ir iegādāta iLOTO, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc attiecīgās reģistrācijas TV auditorijas spēlēm slēgšanas.
5.5. Laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

6. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Papildspēles attiecīgās izlozes laimējušo kvīšu numuru noteikšanas VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.
7.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:
7.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;
7.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noformētu laimestu.
7.3. Pēc “SuperBingo” kārtējās TV izlozes auditorijas spēļu dalībnieku reģistrācijas noslēguma ar rīkojumu apstiprināta Papildspēles komisija sagatavo Papildspēles izlozes aktu ar kvīšu numuriem, kas laimē Papildspēles laimestu EUR 100.
7.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...