Vikinglotto Hokejs

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 26.04.2019.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” 

skaitļu izlozes “Vikinglotto” 

papildspēles

“Vikinglotto Hokejs”

 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “Vikinglotto” papildspēli “Vikinglotto Hokejs” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2019. gada 8. maija līdz 2019. gada 27. maijam. Papildspēle tiek izsludināta 2019. gada 8. maijā mājaslapā www.latloto.lv un LTV1 ap plkst. 21.15 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (on-linetirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Vikinglotto” (turpmāk tekstā – “Vikinglotto”) ar vismaz četriem spēles variantiem uz vienas kvīts laika periodā no 2019. gada 8. maija plkst. 00.00.00 līdz 26. maija plkst. 22.59.59 (iLOTO spēlētājiem līdz 23.44.59) un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/vikinglotto-hokejs uz kādu no ikdienas izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 18 izlozes, kurās katrā tiek izlozēta viena dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts, kuras īpašnieks laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu). Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz tuvāko papildspēles laimestu izlozi.

 

3.1. Papildspēles laimestu izlozes:

 

Papildspēles laimestu izložu datums un laiks

Laimestu izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

10.05.2019. plkst. 11.00

08.05.2019. plkst. 00.00.00

09.05.2019. plkst. 23.59.59

11.05.2019. plkst. 11.00

10.05.2019. plkst. 00.00.00

10.05.2019. plkst. 23.59.59

12.05.2019. plkst. 11.00

11.05.2019. plkst. 00.00.00

11.05.2019. plkst. 23.59.59

13.05.2019. plkst. 11.00

12.05.2019. plkst. 00.00.00

12.05.2019. plkst. 23.59.59

14.05.2019. plkst. 11.00

13.05.2019. plkst. 00.00.00

13.05.2019. plkst. 23.59.59

15.05.2019. plkst. 11.00

14.05.2019. plkst. 00.00.00

14.05.2019. plkst. 23.59.59

16.05.2019. plkst. 11.00

15.05.2019. plkst. 00.00.00

15.05.2019. plkst. 23.59.59

17.05.2019. plkst. 11.00

16.05.2019. plkst. 00.00.00

16.05.2019. plkst. 23.59.59

18.05.2019. plkst. 11.00

17.05.2019. plkst. 00.00.00

17.05.2019. plkst. 23.59.59

19.05.2019. plkst. 11.00

18.05.2019. plkst. 00.00.00

18.05.2019. plkst. 23.59.59

20.05.2019. plkst. 11.00

19.05.2019. plkst. 00.00.00

19.05.2019. plkst. 23.59.59

21.05.2019. plkst. 11.00

20.05.2019. plkst. 00.00.00

20.05.2019. plkst. 23.59.59

22.05.2019. plkst. 11.00

21.05.2019. plkst. 00.00.00

21.05.2019. plkst. 23.59.59

23.05.2019. plkst. 11.00

22.05.2019. plkst. 00.00.00

22.05.2019. plkst. 23.59.59

24.05.2019. plkst. 11.00

23.05.2019. plkst. 00.00.00

23.05.2019. plkst. 23.59.59

25.05.2019. plkst. 11.00

24.05.2019. plkst. 00.00.00

24.05.2019. plkst. 23.59.59

26.05.2019. plkst. 11.00

25.05.2019. plkst. 00.00.00

25.05.2019. plkst. 23.59.59

27.05.2019. plkst. 11.00

26.05.2019. plkst. 00.00.00

26.05.2019. plkst. 23.59.59

 

3.2. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē.

 

3.2.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas on-line terminālā) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “Vikinglotto” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/vikinglotto-hokejs un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

  1. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);
  2. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;
  3. vārdu, uzvārdu;
  4. telefona numuru;
  5. e-pasta adresi;
  6. citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

3.2.2. iLOTO iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē latloto.lv/vikinglotto-hokejs.

 

3.2.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

 

3.2.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

 

4. Katrā papildspēles izlozē tiek izlozēts viens kvīts numurs, kura īpašnieks laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu).

 

5. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots izlozes dienā mājaslapā latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

 

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “Vikinglotto” laimestu fonda. Kopējais papildspēles laimestu fonds ir EUR 18 000 (astoņpadsmit tūkstoši euro).

 

5.2. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 

 

5.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

 

6. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Piedaloties papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

7.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

7.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

7.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

7.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija. 

7.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €