MomentLoto noslēguma papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 27.11.2018.

 
VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga

momentloterijas “MomentLoto”

 

PAPILDSPĒLES

 

“MomentLoto noslēguma papildspēle”

 

 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē momentloterijas “MomentLoto” papildspēli “MomentLoto noslēguma papildspēle” (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2018. gada 8. decembra līdz 2019. gada 26. janvārim.

3. Papildspēle tiek izsludināta 2018. gada 8. decembrī.

4. Papildspēles kopējais maksimālais laimestu fonds – EUR 56 265,31. Laimesti tiek izlozēti iknedēļas un fināla izlozēs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

5. Papildspēles laimestu izlozē piedalās biļešu komplekti, kas katrs sastāv no:

 • vienas nelaimējušas momentloterijas “MomentLoto” biļetes;
 • skaitļu izlozes “Loto 5” kvīts vismaz EUR 0,50 vērtībā;
 • skaitļu izlozes “SuperBingo” kvīts ar vismaz vienu spēles variantu.

Skaitļu izložu kvītīm jābūt iegādātām ne agrāk kā 2018. gada decembrī.

5.1. Viens komplekts piedalās tikai vienā izlozē, kas notiek papildspēles ietvaros.

5.2. Papildspēles komplekti, kas sastāv no biļetēm un kvītīm, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās, dalībai papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Komplekti tiek pieņemti līdz 2019. gada 17. janvāra plkst. 14.00. Iknedēļas izložu naudas laimestu un fināla dalībnieku izlozē piedalās komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz attiecīgās piektdienas (dienas pirms izlozes dienas) plkst. 14.00. Komplekti, kas saņemti pēc plkst. 14.00, piedalās nākamajā izlozē. Uz iesūtītā papildspēles komplekta vienas no biļetēm vai kvītīm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, apdzīvota vieta un tālruņa numurs; uz visām pārējām biļetēm/kvītīm jānorāda vārds, uzvārds. Visi papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un papildspēlē nepiedalās.

5.3. iLOTO iegādāto biļešu un kvīšu komplektus dalībai papildspēlē var pieteikt iLOTO no 2018. gada 8. decembra plkst. 14.00 līdz 2019. gada 17. janvāra plkst. 13.59 sadaļā “Mani kuponi” (“Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”). Iknedēļas izložu naudas laimestu un fināla izlozes dalībnieka izlozē piedalās komplekti, kas pieteikti līdz piektdienas (dienas pirms izlozes dienas) plkst. 13.59. Komplekti, kas pieteikti pēc plkst. 13.59 piedalās nākamajā izlozē. Spēlētāja pieteikto papildspēles komplektu no iLOTO iegādātām biļetēm un kvītīm papildspēlei sagatavo un izdrukā VAS “Latvijas Loto” personāls. Spēlētāja veiktās izdrukas papildspēlei netiek pieņemtas.

 

6. Iknedēļas izlozes

 

6.1. Katrā izlozē: 15.12.2018., 22.12.2018., 29.12.2018., 05.01.2019., 12.01.2019., 19.01.2019. no komplektiem tiek izlozēti trīs dalībnieki, no kuriem:

 • pirmais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 500;
 • otrais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 1000;
 • trešais izlozētais dalībnieks laimē tiesības piedalīties fināla izlozē.

 

7. Fināla izloze

 

7.1. Iknedēļas izlozēs izlozēto trešo komplektu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Iespēju robežās Latvijas Loto pārstāvis sazinās ar izlozēto spēlētāju pa telefonu, ko spēlētājs ir norādījis uz komplekta, un sniedz nepieciešamo informāciju par ierašanos uz izlozi.

7.2. Viena persona dalībai fināla izlozē var pieteikties vienu reizi. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros. Ja dalībai fināla izlozē tiek izlozēti divi vai vairāk komplekti, kas pieder vienai personai, šī persona var nodot tiesības piedalīties izlozē citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par fināla izlozes dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

7.3. Lai piedalītos fināla izlozē, izlozēto komplektu īpašniekiem personīgi jāierodas uz 26.01.2019. “SuperBingo” TV izlozi Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

 

7.4. Fināla izlozes norise:

 

7.4.1. Fināla izlozē kopā piedalās maksimāli 6 dalībnieki. Fināla izlozē tiek izlozēti šādi laimesti:

 • automašīna “Toyota C-HR 1,8 HSD e-CVT Active CHH19ACT” ar papildus naudas laimestu EUR 10 759,31. Kopējā laimesta vērtība EUR 37 265,31;
 • naudas laimests EUR 1000;
 • naudas laimests EUR 1500;
 • naudas laimests EUR 2000;
 • naudas laimests EUR 2500;
 • naudas laimests EUR 3000.

7.4.2. Laimestu nosaukumi ir norādīti uz aizklātām plāksnēm. Lai noskaidrotu, kādu laimestu laimē katrs fināla izlozes dalībniekiem, katrs spēlētājs atver vienu no aizklātajām plāksnēm un laimē to laimestu, kas ir norādīts uz plāksnes.

7.4.2.1. Secība, kādā dalībnieki vērs laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms laimestu izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai fināla izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 6.

7.4.3. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas uz laimestu izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

7.4.4. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas fināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties fināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

7.4.5. Ja neviens no sešiem dalībniekiem neierodas uz fināla izlozi, galveno laimestu – automašīnu ar papildus naudas laimestu – laimē kāds no 26.01.2019. izlozes “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekiem, kurš izlozē nebūs ticis izlozēts dalībai nevienā citā auditorijas spēlē vai papildspēlē. Pēc nejaušības principa no aizklātiem numuriem “SuperBingo” TV izlozes laikā tiek izlozēts dalībnieka kārtas numurs, kura īpašnieks laimē attiecīgo automašīnu ar papildus naudas laimestu. Pārējie fināla izlozes laimesti netiek izlozēti.

 

8.  Laimestu izmaksa

 

8.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “MomentLoto” laimestu fonda.

8.2. Iknedēļas izložu tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem naudas laimesti ir jānoformē VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. iLOTO iknedēļas izložu laimesti nav jāpiesaka; tie tiek automātiski pārskaitīti to laimētājiem nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas konta numuru.

8.3. Fināla izlozes naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, 3 darba dienu laikā pēc laimestu izlozes.

8.3.1. Laimests automašīna ar papildus naudas laimestu tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimestu izlozes. Papildus naudas laimests tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda. Automašīnas vērtība netiek izmaksāta naudā. No laimesta tiek ieturēts nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apjomā un kārtībā.

 

9.  Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, vai pa pastu, vai elektroniski uz e-pastu info@latloto.lv, iesniedzot pretenziju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

10. Piedaloties šajā papildspēlē, spēlētājs piekrīt:

 

10.1.šiem noteikumiem un papildspēles norises procedūrai;

10.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

10.3. sava vārda, uzvārda, pirmo četru telefona numura, pilsētas vai citas apdzīvotas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

11. Iknedēļas izlozes un fināla izloze tiek pārraidītas attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00. 

12. Izlozēs piedalās, laimestus izvieto, izložu rezultātus aktos fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

13. Šie noteikumi stājās spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €