latvijas loto iso 9001    latvijas loto SCS2014
Latvijas Loto platina kategorijas lietussargs  Narvesen Gada sadarbības partneris 2019 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  vid_padzilinatas_sadarbibas_logo_zelts_horizontals_rgb

 

Kvalitāte, drošība, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspējīga attīstība

1. Kvalitāte, drošība, korporatīvā sociālā atbildība.

Kvalitātes un Drošības mērķi:

 • Radīt produktus un pakalpojumus, kas pilnīgi apmierina klientu vēlmes un vajadzības (klientu apmierinātība);
 • Pastāvīgi uzlabot un pilnveidot ikvienu produktu vai pakalpojumu ietekmējošu darba procesu (nepārtraukta darbības uzlabošana);
 • Īstenot Latvijas Loto pozīcijas aizstāvēšanu un pastiprināšanu tirgū ar esošiem produktiem, veicot to servisa kvalitātes uzlabošanu un dažādošanu, un ar jauniem produktiem, nodrošinot tiem augstu drošības un servisa pakāpi (augsta līmeņa un individuālas pieejas apkalpošana, tāpat jaunu produktu izveidē pamata kritēriji – drošība un kvalitāte);
 • Nodrošināt pircējiem augstu drošības un kvalitātes pakāpi datu pieņemšanā, apstrādāšanā, nodošanā un saglabāšanā (datu drošība ikvienā darbībā);
 • Nodrošināt atbilstošu un samērīgu drošības kontroļu izvēli, kas aizsargās informācijas un citus aktīvus un dos pārliecību par drošības kvalitāti organizācijas ietvaros (precīza drošības risku noteikšana un attiecīgu novēršanas pasākumu īstenošana).

Biznesa ētikas un Atbildīgas spēles mērķi:

 • Nodrošināt VAS „Latvijas Loto” darbību, ievērojot Eiropas Loteriju asociācijas sociālās atbildības vērtības, VAS „Latvijas Loto” interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas un VAS „Latvijas Loto” reklāmas ētikas kodeksu;
 • Nodrošināt VAS „Latvijas Loto” interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīniju nepārtrauktu atbilstību komercsabiedrības prasībām, ņemot vērā gan iekšējās, gan ārējās vides faktorus un to izmaiņas;
 • Nodrošināt darbinieku kompetenci par komercsabiedrībā noteiktajiem biznesa ētikas pamatprincipiem, kontrolēt to ievērošanu.

Informācija par VAS “Latvijas Loto” veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanā

Būtiskākie sagaidāmie rezultāti Kvalitātes, drošības un korporatīvi sociālās atbildības darbības virzienam ir:

1) uzturēta atbilstība ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, WLA/SCS:2016 standartiem;

2) nodrošināta visu Eiropas Loteriju „Atbildīgas spēles” standarta prasību izpilde, ieviešot Atbildīgas spēles principus visos komercsabiedrības darbības procesos.

2. Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja

Darbības virziena mērķis – Profesionāli, kompetenti, motivēti darbinieki un droša, efektīva un tehnoloģiski attīstīta darbības vide, kas nodrošina uzņēmuma ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Šī darbības virziena ietvaros ir jāsekmē Latvijas Loto definēto mērķu sasniegšana Personāla politikas, Sociālā atbalsta un Vides aizsardzības jomās:

Personāla politikas mērķi:

 • Pilnveidot darbinieku atlases, novērtēšanas un motivācijas sistēmu;
 • Nodrošināt darbinieku kompetenci darba pienākumu veikšanai un izpildes efektivitātes paaugstināšanai un veicināt profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Pilnveidot personāla vadības sistēmu, izmantojot informācijas tehnoloģijas sistēmas;
 • Nodrošināt pēc iespējas drošus un labvēlīgus darba vides apstākļus.

Valsts akciju sabiedrības ''Latvijas Loto'' Personāla politika

Sociālā atbalsta mērķi:

 • Turpināt realizēt VAS „Latvijas Loto” Labo mērķu programmu, ievērojot VAS „Latvijas Loto” izvirzītās prioritātes un sekojot līdzi sabiedrības vajadzībām;
 • Realizējot Labo mērķu programmu, ievērot godprātības un caurspīdīguma principus;

Vides aizsardzības mērķi:

 • Pilnveidot un uzturēt VAS „Latvijas Loto” vides aizsardzības sistēmu;
 • Rīkoties sociāli atbildīgi un samazināt neatjaunojamo dabas resursu patēriņu komercsabiedrībā;
 • Samazināt uzņēmuma izmaksas, ievērojot noteikto vides aizsardzības politiku


Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” vides aizsardzības politika

Pārskats par resursu izmatošanu VAS "Latvijas Loto" 2018. - 2020. gadā un vides aizsardzības mērķi 2021. gadam

Būtiskākie sagaidāmie rezultāti šī darbības virziena ietvaros ir: 

1) nodrošināta efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība, ilgtspēja;

2) modernizēta on-line centrālā sistēma, izveidots dublējošais centrs un tādējādi būtiski mazināts apgrozījuma zaudējuma risks;

3) ieviesta jauna grāmatvedības un personālvadības programma, optimizējot un uzlabojot noliktavu, grāmatvedības uzskaites un personālvadības procesus.

Lai nodrošinātu VAS “Latvijas Loto” iesaisti tās saimnieciskajai darbībai saistošo likumprojektu un citu normatīvo aktu izstrādē vai grozījumu veikšanā, atbilstoši kapitāla daļu turētāja (Finanšu ministrijas) aicinājumam, kapitālsabiedrība regulāri sniedz atzinumus un priekšlikumus tai saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piedalās nozarei saistošo politikas dokumentu izstrādē.

Būtiskākie kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie Latvijas Republikas normatīvie akti:

Ar kapitālsabiedrības darbībai nozīmīgāko normatīvo aktu izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalību to saskaņošanā var iepazīties VAS “Latvijas Loto” kapitāla daļu turētāja LR Finanšu ministrijas mājaslapā: http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/

Aicinām ikvienu Latvijas uzņēmumu veidot atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu!  Lai iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, varat izmantot iespēju veikt bezmaksas — Atbildīga biznesa novērtējumu un Ilgtspējas indeksa novērtējumu.

Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodekss

VAS “Latvijas Loto” piegādātāju ētikas kodekss

Interešu konflikta un viesmīlības politikas vadlīnijas

VAS “Latvijas Loto”Atalgojuma politikas principi

VAS "Latvijas Loto" saistītās sabiedrības SIA "LatLoto Nams" darba samaksas sistēmas vadlīnijas

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...