Latvijas Loto Labo mērķu programma

Mēs sniedzam cilvēkiem augstākās klases spēles iespēju sociāli atbildīgā veidā, un mūsu loterijās iegūst visi - daži laimestus, bet visi - jauku izklaidi un apziņu, ka palīdz finansēt projektus, kas svarīgi mums visiem Latvijā.

1. Programmas mērķis.

1.1. Iespēju robežās finansiāli un materiāli atbalstīt Latvijas Loto izvirzītās prioritātes:

 • bērnu veselības aizsardzība;
 • bērnu sociālā labklājība;
 • bērnu izglītības līmeņa celšana;
 • bērnu izglītošana un izglītošanās kultūras jomā;
 • talantīgo bērnu izglītībai un talanta attīstīšanai;
 • azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikas, ārstēšanas, psihiatrijas programmu un rehabilitācijas atbalstam un ar to saistīto vajadzību sekmīgākai nodrošināšanai.

1.2. Bērni ir valsts nākotne. Palīdzība sevišķi ir nepieciešama tiem bērniem, kuriem dzīve jau no mazotnes sagādājusi raizes – bāreņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Atbalsts nepieciešams arī jaunajiem talantiem, kuriem dažkārt pietrūkst līdzekļu, lai attīstītu un pilnveidotu savas spējas sportā, mūzikā, mākslā u.tml.

1.3.Latvijas Loto akcentē, ka pret loteriju spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama. Latvijas Loto apzinās, ka tā pamatdarbība – izložu organizēšana, loteriju biļešu tirdzniecība var tieši vai netieši ietekmēt ievainojamo spēlētāju (nepilngadīgie; personas ar zemiem ienākumiem; pārdevēji; tirdzniecības aģenti; personas, kas cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji); cilvēki, kas neko nezina par problemātisku spēlēšanu) veselības stāvokli, ja tie ir pārlieku aizrāvušies ar spēlēšanu, nejūt mēru un tas negatīvi ietekmē viņu un līdzcilvēku dzīvi. Šī iemesla dēļ par vienu no atbalstāmajām prioritātēm ir izvirzīta atbalsta sniegšana šo personu ārstēšanai.

1.4. Realizējot Labo mērķu programmu, tiek ievēroti nesavtīguma, godprātības, caurspīdīguma un ilgtspējīgas darbības principi.

2. Kā darbojas programma.

2.1. Labo mērķu programma tiek veidota saskaņā ar LR Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajām normām. Saskaņā ar tām VAS Latvijas Loto drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 • dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 • dāvinājuma (ziedojuma) izlietošana tiek kontrolēta;
 • Latvijas Loto dāvināšanas (ziedošanas) brīdī valstij vai pašvaldībai ir veikusi visus nodokļu un nodevu maksājumus;
 • Latvijas Loto iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu;
 • Latvijas Loto dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas;
 • ziedojumu apjoms tiek prognozēts atbilstoši plānotajai gada peļņai;
 • atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam nepārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro);
 • atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro) un ir saņemta kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišana un LR finanšu ministra atļauja.

2.2. Latvijas Loto katru gadu izvēlas ziedojumu objektus, balstoties gan uz atsevišķiem iesniegtajiem projektiem, gan uz iepriekšējo gadu iestrādēm. Latvijas Loto par Labo mērķu programmas izpildi un nosacījumu ievērošanu atbildīgais darbinieks (turpmāk tekstā „Atbildīgais darbinieks”) rūpīgi izvērtē katru saņemto vēstuli vai pieteikumu visa kalendārā gada laikā un sniedz Latvijas Loto Valdei attiecīgus priekšlikumus par ziedojuma piešķiršanu vai noraidīšanu. Atbildīgais darbiniekam ir pienākums nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai vajadzības gadījumā veiktu saskaņošanu ar LR Finanšu ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi un finanšu ministru, kā arī lai nodrošinātu dāvinājuma (ziedojuma) līguma noformēšanu un izpildes kontroli.

2.3. Var tikt rīkotas arī lielākas labdarības akcijas, kurās vairākām bērnu un bāreņu iestādēm tiek sniegts finansiāls atbalsts vai dāvinātas sporta un izglītības līmeņa celšanai noderīgas dāvanas. Šīs labdarības akcijas var tikt publiskotas TV šova SuperBingo laikā vai citos mēdijos. Iespēju robežās dāvanu pasniegšana tiek rīkota bērniem atraktīvā veidā, piemēram, piesaistot leļļu teātra māksliniekus.

3. Dāvināto (ziedoto) līdzekļu kontrole.

3.1. Latvijas Loto dāvinātie un ziedotie līdzekļi tiek piešķirti, secīgi ievērojot zemāk minētos ziedojuma piešķiršanas kārtības soļus:

3.1.1. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam nepārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro):

 • saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu izskatīšana - Atbildīgā darbinieka izvērtējuma un priekšlikuma sniegšana Valdei;
 • saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu ar Atbildīgā darbinieka attiecīgiem priekšlikumiem (par ziedojuma piešķiršanu, tā apjomu vai noraidīšanu) izskatīšana Valdes sēdē un lēmuma pieņemšana par ziedojuma akceptu / noraidīšanu, ziedojuma apjoma noteikšana;
 • ziedojuma līguma noslēgšanai nepieciešamās dokumentācijas apkopošana;
 • ziedoto līdzekļu pārskaitīšana vai dāvanu nodošana / pasniegšana;
 • komunikācija ar ziedojuma saņēmējiem, atskaišu saņemšana un kontrole.

3.1.2. Ja atsevišķa ziedojuma summa vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt eiro):

 • saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu izskatīšana - Atbildīgā darbinieka izvērtējuma un priekšlikuma sniegšana Valdei, tās informēšana par nepieciešamību ziedojumu saskaņot ar LR Finanšu ministriju;
 • saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu ar Atbildīgā darbinieka attiecīgiem priekšlikumiem (par ziedojuma piešķiršanu, tā apjomu vai noraidīšanu) izskatīšana Valdes sēdē un lēmuma pieņemšana par ziedojuma akceptu / noraidīšanu, ziedojuma apjoma noteikšana;
 • Atbildīgā darbinieks nodrošina nepieciešamās informācijas – ziedojuma piešķiršanas pamatojuma un atbilstības LR normatīvo aktu prasībām - sagatavošanu un iesniegšanu LR finanšu ministrijas kapitāla daļa turētāja pārstāvim tā piekrišanas saņemšanai;
 • pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišanas ziedojuma veikšanai Atbildīgā darbinieks veic nepieciešamās pamatojuma dokumentācijas – ziedojuma piešķiršanas lietderības un atbilstības LR Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. un 11.panta prasībām - sagatavošanu LR finanšu ministram tā atļaujas saņemšanai.
 • ziedojuma līguma sagatavošana un noslēgšana tiek veikta pēc LR Finanšu ministra atļaujas saņemšanas;
 • ziedoto līdzekļu pārskaitīšana vai dāvanu nodošana / pasniegšana;
 • komunikācija ar ziedojuma saņēmējiem, atskaišu saņemšana un kontrole.

3.2. Latvijas Loto atbalsta sadarbību ar atbilstošajā sociālajā jomā kompetentām un ilggadīgi sevi apliecinājušām sabiedriskā labuma statusu ieguvušajām organizācijām - ar Latvijas lielākajām bērnu aizsardzības biedrībām - Latvijas Bērnu Fondu, Latvijas Bāreņu Biedrību u.c. - Latvijas Loto gūst augstāku kontroli par ziedoto līdzekļu un dāvanu izmantošanu paredzētajiem mērķiem, jo šīs organizācijas iekļauj atskaites par Latvijas Loto ziedojumiem savos pārskatos. Arī atkārtota sadarbība, kā arī bērnu namu apmeklējumi sniedz pilnīgāku ieskatu par ziedojumu izmantošanu;

3.3. Informācija par Labo mērķu programmas pamatprincipiem, pieteikšanās kārtību, kā arī veiktajiem ziedojumiem – ziedojumu apmērs, kādai organizācijai un ar kādu mērķi ziedots - tiek publicēta Latvijas Loto mājas lapā www.latloto.lv.

LABO MĒRĶU PROGRAMMAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Sabiedriskā labuma organizācijai, kas VAS “Latvijas Loto” pretendē saņemt vai ir saņēmusi ziedojumu, attiecīgie zemāk norādītie dokumenti ir personīgi jāatnes vai pa pastu jānosūta uz “Latvijas Loto” Meistaru ielā 19, Rīgā, LV1050:

1. Ziedojuma pieteikuma dokumenti

1) Organizācijas paraksttiesīgās personas parakstīts iesniegums-ziedojuma lūgums VAS “Latvijas Loto” valdei, kurā skaidri norādīts konkrēts mērķis, kuram ziedojums nepieciešams,un nepieciešamā ziedojuma apmērs.

2) Tāme, kas atspoguļo projekta izmaksas.

3) Reģistrācijas apliecības kopija

4) Lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu kopija.

5) Anketa nevalstisko organizāciju (NVO) NILLTF risku novērtējumam

*organizācijai, kura pirmo reizi sūta ziedojuma lūgumu, jāsniedz īss organizācijas darbības apraksts – ar ko nodarbojas, cik biedru, kādi darbības mērķi, pēdējie realizētie projekti un kad tika realizēti

2. Atskaite par līdzekļu izlietojumu

Lai pārbaudītu, vai saņemtie finanšu līdzekļi ir izlietoti likumīgi un lietderīgi, ziedojuma saņēmējam kalendārā mēneša laikā no brīža, kad ziedojums izlietots, jāiesniedz atskaite.

Tai jāietver:
1) Organizācijas paraksttiesīgās personas parakstīta saturiskā atskaite, kurā stāstījuma formā izstāstīts par projekta gaitu, kā arī ietverts līdzekļu izlietojuma kopsavilkums: kam, cik un konkrēti kādām izmaksu kategorijām līdzekļi tika izlietoti (ēdināšana, dāvanas, skolotāju honorāri utt.). Ja kategorijas bijušas dažādas, piemēram, ēdināšana un trenera honorārs, tad katras kategorijas izmaksas norādāmas atsevišķi. Tāpat atsevišķi atzīmējams VAS “Latvijas Loto” ziedojuma apmērs gadījumos, kad tas ir bijis kā daļa no lielāka maksājuma. Saturiskās daļas garums –1000-1500 zīmes.
2) Finanšu atskaite: pievienoti maksājuma dokumenti (čeki, bankas maksājuma uzdevumi), kas apliecina līdzekļu izlietojumu.

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2021.gadā

Datums

Organizācija

Mērķis

Ziedojuma summa €

22.02.2021. Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds

Finanšu atbalsts stipendijām 25 bērniem un jauniešiem - sporta skolu audzēkņiem.

 1500
15.03.2021. Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs Spiets

Atbalsts Lieldienu pārtikas paku sagatavošanai daudzbērnu ģimenēm

 750
24.03.2021. Ineses Galantes fonds

Finansējums mācību stipendijām un meistarklašu apmaksai konkursa Ineses Galantes talanti laureātiem

Ziedojums atgriezts 09.09.2021. sakarā ar nespēju pildīt ziedojuma līguma nosacījumus COVID-19 izraisītu apstākļu dēļ.
 1500
12.07.2021. Bērnu slimnīcas fonds

Finanšu atbalsts Bērnu un pusaudžu resursu centram Dialektiski biheiviorālās terapijas (DBT) programmas izveidošanai pusaudžiem ar smagiem impulsu kontroles, emociju regulācijas un starppersonu attiecību traucējumiem, kādi parasti sastopami jauniešiem ar pārmērīgu vielu un/vai viedierīču lietošanu

 23 000
28.10.2021. Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs Spiets

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Ziemassvētkos – sagatavot saldumu paciņas bērniem un pārtikas pakas ģimenēm

  750
29.10.2021. Latvijas Humānās palīdzības centrs, Dienvidkurzemes struktūrvienība

Atbalsts dāvanu karšu iegādei Ziemassvētkos ģimenēm ar bērniem-invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm

 1500
03.11.2021. Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība Dēkla

Atbalsts Ziemassvētku dāvanām un pārsteigumiem – pārtikas groziem un saldumu pakām 60 biedrības ģimenēm, kā arī dāvanu kartēm 15 ģimenēm.

 1500
10.11.2021. Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

Atbalsts Ziemassvētkos pārtikas paku un dāvanu karšu sagatavošanai Dobeles novada ģimenēm, kurās dzīvo personas ar invaliditāti.

 1400
30.11.2021. Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"

Atbalsts Ziemassvētkos – līdzekļi 50 dāvanu kartēm nodibinājuma aprūpē esošajiem bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

  1500
30.11.2021. Latvijas Bērnu atbalsta fonds

Atbalsts Ziemassvētkos saldumu paciņu iegādei 263 fonda bērniem.

  1499,10
03.12.2021. Jaunatnes fonds "Vertikāle"

Atbalsts projekta “Izcilības skola” norisei 2021./2022. m.g.

  1500
06.12.2021. Bērnu brīvā laika centrs "Ligzdiņa"

Atbalsts dāvanu karšu iegādei sociāli neaizsargātām daudzbērnu ģimenēm.

  920
10.12.2021. Latvijas Autisma apvienība

Atbalsts grāmatas Ardievas šķēršļiem iegādei un nosūtīšanai ģimenēm ar bērniem, kuriem diagnosticēts autisms, atbalsta personālam un sociālajiem darbiniekiem.

  864
13.12.2021. Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds "Klusums"

Atbalsts dāvanu iegādei Ziemassvētkos bērniem ar dzirdes traucējumiem.

  1500
17.12.2021. Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība Saulstariņi

Atbalsts Ziemassvētku paciņu iegādei bērniem ar īpašām vajadzībām.

  1500
17.12.2021. Nodibinājums "Mārtiņa fonds"

Atbalsts dāvanu karšu iegādei fonda aprūpē esošajām ģimenēm.

  866.90
17.12.2021. Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Šūpulītis"

Atbalsts dāvanu karšu iegādei daudzbērnu ģimenēm Ziemassvētkos.

  1450

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2021.gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2020.gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2019.gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2018.gadā 

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2017. gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2016. gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2015. gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2014. gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2013. gadā 

 

 SIA "LatLoto Nams" ziedojumus nav veicis un neplāno  to darīt.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...