Latvijas Loto Labo mērķu programma

Mēs sniedzam cilvēkiem augstākās klases spēles iespēju sociāli atbildīgā veidā, un mūsu loterijās iegūst visi - daži laimestus, bet visi - jauku izklaidi un apziņu, ka palīdz finansēt projektus, kas svarīgi mums visiem Latvijā.

1. Programmas mērķis.

1.1. Iespēju robežās finansiāli un materiāli atbalstīt Latvijas Loto izvirzītās prioritātes:

· bērnu veselības aizsardzība;

· bērnu sociālā labklājība;

· bērnu izglītības līmeņa celšana;

· bērnu izglītošana un izglītošanās kultūras jomā;

· talantīgo bērnu izglītībai un talanta attīstīšanai;

· azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikas, ārstēšanas, psihiatrijas programmu un rehabilitācijas atbalstam un ar to saistīto vajadzību sekmīgākai nodrošināšanai.

1.2. Bērni ir valsts nākotne. Palīdzība sevišķi ir nepieciešama tiem bērniem, kuriem dzīve jau no mazotnes sagādājusi raizes – bāreņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Atbalsts nepieciešams arī jaunajiem talantiem, kuriem dažkārt pietrūkst līdzekļu, lai attīstītu un pilnveidotu savas spējas sportā, mūzikā, mākslā u.tml.

1.3. Latvijas Loto akcentē, ka pret loteriju spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama. Latvijas Loto apzinās, ka tā pamatdarbība – izložu organizēšana, loteriju biļešu tirdzniecība var tieši vai netieši ietekmēt ievainojamo spēlētāju (nepilngadīgie; personas ar zemiem ienākumiem; pārdevēji; tirdzniecības aģenti; personas, kas cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji); cilvēki, kas neko nezina par problemātisku spēlēšanu) veselības stāvokli, ja tie ir pārlieku aizrāvušies ar spēlēšanu, nejūt mēru un tas negatīvi ietekmē viņu un līdzcilvēku dzīvi. Šī iemesla dēļ par vienu no atbalstāmajām prioritātēm ir izvirzīta atbalsta sniegšana šo personu ārstēšanai.

1.4. Realizējot Labo mērķu programmu, tiek ievēroti nesavtīguma, godprātības, caurspīdīguma un ilgtspējīgas darbības principi.

2. Kā darbojas programma.

2.1. Labo mērķu programma tiek veidota saskaņā ar LR Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajām normām. Saskaņā ar tām VAS Latvijas Loto drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

· dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

· dāvinājuma (ziedojuma) izlietošana tiek kontrolēta;

  • Latvijas Loto dāvināšanas (ziedošanas) brīdī valstij vai pašvaldībai ir veikusi visus nodokļu un nodevu maksājumus;
  • Latvijas Loto iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu;
  • Latvijas Loto dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas;

· ziedojumu apjoms tiek prognozēts atbilstoši plānotajai gada peļņai;

· atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam nepārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro);

· atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro) un ir saņemta kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišana un LR finanšu ministra atļauja.

2.2. Latvijas Loto katru gadu izvēlas ziedojumu objektus, balstoties gan uz atsevišķiem iesniegtajiem projektiem, gan uz iepriekšējo gadu iestrādēm. Latvijas Loto par Labo mērķu programmas izpildi un nosacījumu ievērošanu atbildīgais darbinieks (turpmāk tekstā „Atbildīgais darbinieks”) rūpīgi izvērtē katru saņemto vēstuli vai pieteikumu visa kalendārā gada laikā un sniedz Latvijas Loto Valdei attiecīgus priekšlikumus par ziedojuma piešķiršanu vai noraidīšanu. Atbildīgais darbiniekam ir pienākums nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai vajadzības gadījumā veiktu saskaņošanu ar LR Finanšu ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi un finanšu ministru, kā arī lai nodrošinātu dāvinājuma (ziedojuma) līguma noformēšanu un izpildes kontroli.

2.3. Var tikt rīkotas arī lielākas labdarības akcijas, kurās vairākām bērnu un bāreņu iestādēm tiek sniegts finansiāls atbalsts vai dāvinātas sporta un izglītības līmeņa celšanai noderīgas dāvanas. Šīs labdarības akcijas var tikt publiskotas TV šova SuperBingo laikā vai citos mēdijos. Iespēju robežās dāvanu pasniegšana tiek rīkota bērniem atraktīvā veidā, piemēram, piesaistot leļļu teātra māksliniekus.

3. Dāvināto (ziedoto) līdzekļu kontrole.

3.1. Latvijas Loto dāvinātie un ziedotie līdzekļi tiek piešķirti, secīgi ievērojot zemāk minētos ziedojuma piešķiršanas kārtības soļus:

3.1.1. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa un kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam nepārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt euro):

· saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu izskatīšana - Atbildīgā darbinieka izvērtējuma un priekšlikuma sniegšana Valdei;

· saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu ar Atbildīgā darbinieka attiecīgiem priekšlikumiem (par ziedojuma piešķiršanu, tā apjomu vai noraidīšanu) izskatīšana Valdes sēdē un lēmuma pieņemšana par ziedojuma akceptu / noraidīšanu, ziedojuma apjoma noteikšana;

· ziedojuma līguma noslēgšanai nepieciešamās dokumentācijas apkopošana;

· ziedoto līdzekļu pārskaitīšana vai dāvanu nodošana / pasniegšana;

· komunikācija ar ziedojuma saņēmējiem, atskaišu saņemšana un kontrole.

3.1.2. Ja atsevišķa ziedojuma summa vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz EUR 1500 (tūkstoš piecsimt eiro):

· saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu izskatīšana - Atbildīgā darbinieka izvērtējuma un priekšlikuma sniegšana Valdei, tās informēšana par nepieciešamību ziedojumu saskaņot ar LR Finanšu ministriju;

· saņemto pieteikumu, vēstuļu, projektu ar Atbildīgā darbinieka attiecīgiem priekšlikumiem (par ziedojuma piešķiršanu, tā apjomu vai noraidīšanu) izskatīšana Valdes sēdē un lēmuma pieņemšana par ziedojuma akceptu / noraidīšanu, ziedojuma apjoma noteikšana;

· Atbildīgā darbinieks nodrošina nepieciešamās informācijas – ziedojuma piešķiršanas pamatojuma un atbilstības LR normatīvo aktu prasībām - sagatavošanu un iesniegšanu LR finanšu ministrijas kapitāla daļa turētāja pārstāvim tā piekrišanas saņemšanai;

· pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišanas ziedojuma veikšanai Atbildīgā darbinieks veic nepieciešamās pamatojuma dokumentācijas – ziedojuma piešķiršanas lietderības un atbilstības LR Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. un 11.panta prasībām - sagatavošanu LR finanšu ministram tā atļaujas saņemšanai.

· ziedojuma līguma sagatavošana un noslēgšana tiek veikta pēc LR Finanšu ministra atļaujas saņemšanas;

· ziedoto līdzekļu pārskaitīšana vai dāvanu nodošana / pasniegšana;

· komunikācija ar ziedojuma saņēmējiem, atskaišu saņemšana un kontrole.

3.2. Latvijas Loto atbalsta sadarbību ar atbilstošajā sociālajā jomā kompetentām un ilggadīgi sevi apliecinājušām sabiedriskā labuma statusu ieguvušajām organizācijām - ar Latvijas lielākajām bērnu aizsardzības biedrībām - Latvijas Bērnu Fondu, Latvijas Bāreņu Biedrību u.c. - Latvijas Loto gūst augstāku kontroli par ziedoto līdzekļu un dāvanu izmantošanu paredzētajiem mērķiem, jo šīs organizācijas iekļauj atskaites par Latvijas Loto ziedojumiem savos pārskatos. Arī atkārtota sadarbība, kā arī bērnu namu apmeklējumi sniedz pilnīgāku ieskatu par ziedojumu izmantošanu;

3.3. Informācija par Labo mērķu programmas pamatprincipiem, pieteikšanās kārtību, kā arī veiktajiem ziedojumiem – ziedojumu apmērs, kādai organizācijai un ar kādu mērķi ziedots - tiek publicēta Latvijas Loto mājas lapā www.latloto.lv.

 

LABO MĒRĶU PROGRAMMAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Sabiedriskā labuma organizācijai, kas VAS “Latvijas Loto” pretendē saņemt vai ir saņēmusi ziedojumu, attiecīgie zemāk norādītie dokumenti ir personīgi jāatnes vai pa pastu jānosūta uz “Latvijas Loto” Meistaru ielā 19, Rīgā, LV1050:

1. Ziedojuma pieteikuma dokumenti

1) Organizācijas paraksttiesīgās personas parakstīts iesniegums-ziedojuma lūgums VAS “Latvijas Loto” valdei, kurā skaidri norādīts konkrēts mērķis, kuram ziedojums nepieciešams,un nepieciešamā ziedojuma apmērs.

2) Tāme, kas atspoguļo projekta izmaksas.

3) Reģistrācijas apliecības kopija

4) Lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu kopija.

*organizācijai, kura pirmo reizi sūta ziedojuma lūgumu, jāsniedz īss organizācijas darbības apraksts – ar ko nodarbojas, cik biedru, kādi darbības mērķi, pēdējie realizētie projekti un kad tika realizēti

2. Atskaite par līdzekļu izlietojumu
Lai pārbaudītu, vai saņemtie finanšu līdzekļi ir izlietoti likumīgi un lietderīgi, ziedojuma saņēmējam kalendārā mēneša laikā no brīža, kad ziedojums izlietots, jāiesniedz atskaite. Tai jāietver:
1) Organizācijas paraksttiesīgās personas parakstīta saturiskā atskaite, kurā stāstījuma formā izstāstīts par projekta gaitu, kā arī ietverts līdzekļu izlietojuma kopsavilkums: kam, cik un konkrēti kādām izmaksu kategorijām līdzekļi tika izlietoti (ēdināšana, dāvanas, skolotāju honorāri utt.). Ja kategorijas bijušas dažādas, piemēram, ēdināšana un trenera honorārs, tad katras kategorijas izmaksas norādāmas atsevišķi. Tāpat atsevišķi atzīmējams VAS “Latvijas Loto” ziedojuma apmērs gadījumos, kad tas ir bijis kā daļa no lielāka maksājuma. Saturiskās daļas garums –1000-1500 zīmes.
2) Finanšu atskaite: pievienoti maksājuma dokumenti (čeki, bankas maksājuma uzdevumi), kas apliecina līdzekļu izlietojumu.

 

VAS "Latvijas Loto" 2018.gadā veiktie ziedojumi
Datums Organizācija Mērķis

Ziedojuma

summa, € 

28.02.2018.

VIDUSLATGALES 

pārnovadu fonds

Stipendiju programma mākslas, mūzikas un sporta jomā talantīgiem bērniem un jauniešiem no 5 Latgales reģiona novadiem 1500
23.03.2018. Nedzirdīgo atbalsta fonds "KLUSUMS" Bērniem ar dzirdes traucējumiem pasākumiem integrācijai sabiedrībā: "Mātes un Bērnu dienai" un ģimeņu svētkiem "Soli pa soļiem" atbalstam. 700
26.03.2018. Biedrība DA "DAIĻRADE" Deju kolektīva vēsturiski pareizu arheoloģisko tērpu izstrādei, gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem. 1500
26.03.2018. Jelgavas Lielo ģimeņu centrs "SPIETS" Atbalsts 160 daudzbērnu ģimeņu pārtikas un saldumu paciņu iegādei Lieldienu pasākumu ietvaros. 750
28.03.2018. Nodibinājums "PALĪDZĒSIM.LV" Nometnes organizēšana jauniešiem no sociālās atstumtības grupām, lai mudinātu apgūt jaunas iemaņas, mazinātu sociālos riskus un motivētu audzēkņus tālākai izglītībai. 1350
10.04.2018. LATVIJAS BĒRNU FONDS Izglītības veicināšana konkursa "Talants Latvijai" laureātu stipendiju un speciālo apbalvojumu nodrošināšana. 8200
26.04.2018. Brīvā laika centrs "LIGZDIŅA" Psiholoģiskā atbalsta nometne sociāli neaizsargāto daudzbērnu un riska ģimeņu pusaudžiem, kuri cieš no vardarbības. 1490
14.06.2018. Grobiņas daudzbērnu ģimeņu biedrība "DZĒRVĪTES" Vasaras dienas nometnes organizēšana Grobiņas un Grobiņas novada daudzbērnu ģimenēm  500
14.06.2018. Nodibinājums "LATVIJAS BĒRNU BĀREŅU FONDS" Vasaras nometne bērniem bāreņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām no Ziemeļvidzemes un Sveķu internātpamatskolām. 1500
28.06.2108. Biedrība "HOKEJS PRIEKAM" Jauniešu motivācija aktīvam dzīvesveidam un sportam, atbalstot hokeja komandas "Pirāti" zēnu sagatavošanos 2018./2019. gada sezonai. 1500
28.06.2108. Biedrība "NEPALIEC VIENS Sensorās integrācijas telpas speciālā aprīkojuma iegāde biedrības struktūrvienībai - dienas centram "Solis augšup" - bērnu un jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem rehabilitācijai. 750
26.07.2018. Latvijas SKOLU SPORTA federācija Skolēnu sacensību "Veiklo stafetes" organizēšana skolu komandām 2.-5.klasēm no visas Latvijas mazo pamatskolu grupā. 1300
16.08.2018. Jaunatnes fonds "VERTIKĀLE" Atbalsts "Izcilības skolai", kas motivēs jauniešus pievērsties un papildus apgūt eksaktās zinātnes - inžinierzinātni, fiziku, datorzinātni, metmātiku, ķīmiju un bioloģiju. 1500
27.08.2108. LATVIJAS BĀREŅU BIEDRĪBA Tradicionālās labdarības akcijas "Skolnieks" atbalsts, kas palīdz sagatavot bāreņus skolas gaitām. 1500
19.09.2018. Dobeles bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "LAIMIŅA" Sporta svētku organizēšana bērniem ar īpašām vajadzībām 1125
19.09.2018. Bāreņu biedrība "SAULES BĒRNI" Skolas piederumu iegāde sociālās aprūpes iestāžu skolēniem, projekta "Piepildīsim skolas somas" ietvaros. 500
22.10.2018. Valsts KULTŪRKAPITĀLA fonds Mērķziedojums izdevniecībai "Liels un Mazs" bērnu ilustrāciju grāmatas izdošanai 1500
13.11.2018. Nedzirdīgo atbalsta fonds "KLUSUMS" Labdarības akciju pasākumi bērniem ar dzirdes traucējumiem "Ziemassvētkos bērniem" un "Jaunā Gada bērnu eglīte". 800
13.11.2018. Jelgavas Lielo ģimeņu centrs "SPIETS"

Saldumu un pārtikas paku sagāde Ziemassvētkos daudzbērnu ģimeņu bērniem Jelgavā.

750
13.11.2018. Biedrība "HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS CENTRS" Dāvanu karšu iegāde pārtikas paku sagatavošanai Ziemassvētkos bērniem no trūcīgām ģimenēm, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem.  600
13.11.2018. Bāreņu biedrība "SAULES BĒRNI" Atbalsts svinību pasākumiem “Es un Latvijas simtgade” astoņās bērnu aprūpes iestādēs visā Latvijā. 500
15.11.2018. LATVIJAS BĒRNU FONDS Atbalsts 2019.gada vasarā plānotās specializētās nometnes organizēšanai vardarbībā cietušajiem bērniem.  8018

 

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2017. gadā

 

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2016. gadā

 

 VAS Latvijas Loto ziedojumi 2015. gadā
VAS Latvijas Loto ziedojumi 2014. gadā

 

  VAS Latvijas Loto ziedojumi 2013. gadā  

 

 

 SIA "LatLoto Nams" ziedojumus nav veicis un neplāno  to darīt.