Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 05.01.2015.

Valsts mēroga skaitļu izlozes „Keno”
noteikumi

1. Izlozes organizētājs

1.1. Valsts mēroga skaitļu izlozi „Keno” (turpmāk tekstā – izloze) organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, vienotais reģ. Nr. 40003083988, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv.

2. Izlozes organizēšanas vieta, laiks, laimējušo skaitļu izloze

2.1. Izloze Latvijas Republikā tiek organizēta tās licences darbības laikā.

2.2. Laimējušo skaitļu izloze notiek publiski VAS „Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, katru dienu – trīs reizes dienā: plkst. 11:30 (rīta izloze); 15:30 (dienas izloze) un 19:30 (vakara izloze).

2.3. Katrā izlozē tiek izlozēti 20 skaitļi no 62 skaitļiem. Laimējušo skaitļu izlozei tiek izmantots lototrons un izlozes bumbiņas, kas apzīmētas ar skaitļiem no 1 līdz 62.

2.4. Oficiāls un izlozes rezultātus apliecinošs dokuments ir izlozes akts (protokols).

2.5. Izlozes rezultāti tiek publiskoti VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un on-line tirdzniecības vietās.

3. Laimestu fonds un izlozes formula

3.1. Izlozē 47% no katras izlozes pārdošanas kopsummas tiek novirzīti laimestu fondā, kas tiek sadalīti pa visām laimestu grupām. Laimesti laimestu grupās ir sadalīti atbilstoši varbūtībai iegūt laimestu.

3.2. Izlozē tiek lietota formula 10/20/62, kur:

 „10” - maksimālais skaitļu skaits, kurus spēlētājs var izvēlēties atzīmēt vienā variantā (katrā variantā spēlētājs var izvēlēties atzīmēt no 1 līdz 10 skaitļiem);
„20” - skaitļu skaits, kas tiek izlozēti kā laimējušie;
„62” – kopējais skaitļu skaits, no kuriem spēlētājs var izvēlēties skaitļus ar kuriem piedalīties izlozē un no kuriem katrā izlozē tiek izlozēti 20 skaitļi.

4. Izlozes kuponi, dalības maksa

4.1. Izlozes kuponus izgatavo, pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem, atbilstoši Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likuma” prasībām. Kupons ir bezmaksas.

4.2. Uz kupona ir izvietoti:

  • divi spēles laukumi (varianti);
  • papildspēles „Džokers” un „Džokers 7” lauciņi;
  • izložu skaita lauciņi, kur spēlētājs atzīmē, cik izlozēs vēlas piedalīties, ar iespējamiem variantiem dalībai 1, 2, 3, 4, 6, 12 vai 14 izlozēs pēc kārtas;
  • likmju lauciņi. Iespējamie likmju varianti: EUR 0,20, EUR 0,30, EUR 0,50, EUR 1, EUR 2, EUR 3, EUR 5, EUR 10. Spēlētājam ir jāizvēlas likme katram variantam.

4.3. Maksa par dalību izlozē ir atkarīga no likmes lieluma attiecīgajam variantam, variantu skaita, izložu skaita un dalības papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7”. Papildspēles „Džokers” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu). Papildspēles „Džokers 7” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu).

5. Dalība izlozē

5.1. Spēlētāju dalības reģistrācija izlozē notiek:

5.1.1. on-line tirdzniecības vietās, spēlētājam aizpildot spēles kuponu un, ar pārdevēja starpniecību, reģistrējot kuponā veiktās atzīmes on-line terminālā, vai spēlējot Ātrspēli un iemaksājot attiecīgo maksu par dalību izlozē;
5.1.2. internetā – www.latloto.lv, VAS „Latvijas Loto” Internetloto (iLOTO) sistēmā, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

5.2. Lai reģistrētu dalību izlozē tirdzniecības vietā:

5.2.1. spēlētājs kuponā ar zīmi „X” (ar melnu vai zilu pildspalvu) atbilstošajā lauciņā izdara atzīmi, ar cik skaitļiem (no 1 līdz 10) vēlas piedalīties izlozē;
5.2.2. atbilstoši izvēlētajam skaitļu skaitam, ar zīmi „X” nosvītro skaitļus spēles laukumā (variantā);
5.2.3. ar zīmi „X” izdara atzīmi par spēles likmi;
5.2.4. ar zīmi „X” izdara atzīmi kuponā par piedalīšanos 1, 2, 3, 4, 6, 12 vai 14 izlozēs (ja izvēlas dalību vairākās izlozēs, tad dalība notiek izlozēs pēc kārtas);
5.2.5. uz kupona ar zīmi „X” izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7”.
5.2.6. Spēlētājs var izvēlēties spēlēt sistēmas spēli. Lai piedalītos sistēmas spēlē, spēlētājs ar zīmi „X” nosvītro, ar cik skaitļiem vēlas piedalīties izlozē. Pēc tam spēlētājs izvēlas un ar zīmi „X” atzīmē vienu no sistēmas spēles lauciņiem un attiecīgajā variantā nosvītro izvēlētajai sistēmas spēlei atbilstošu skaitļu skaitu. Spēlētājs piedalīsies izlozē ar visiem variantiem (skaitļu kombinācijām), ko veidos šie skaitļi.

Iespējamās sistēmas spēles

Spēlētāja izvēlēto skaitļu skaits

Sistēmas spēles skaitļu skaits

Keno 1

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 2

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 3

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 4

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 5

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 6

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 7

8, 9, 10, 11, 12, 13

Keno 8

9, 10, 11, 12, 13

Keno 9

10, 11, 12, 13

Keno 10

11, 12, 13

Variantu skaits sistēmas spēlē

Sistēma
Nosvītroto skaitļu skaits
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7
7
21
35
35
21
7
8
8
28
56
70
56
28
8
9
9
36
84
126
126
84
36
9
10
10
45
120
210
252
210
120
45
10
11
11
55
165
330
462
462
330
165
55
11
12
12
66
220
495
792
924
792
495
220
66
13
13
78
286
715
1287
1716
1716
1287
715
286

5.2.7. Izlozē var piedalīties arī izmantojot Ātrspēli. Ātrspēlē atzīmējamos skaitļus, ar kuriem spēlētājs piedalās izlozē (-s), pēc nejaušības principa izvēlas (ģenerē) on-line termināls, un spēlētājam pēc apmaksas tiek izsniegta kvīts tirdzniecības vietā. Spēlētājs var izvēlēties spēlēt arī sistēmas Ātrspēli.
5.2.8. Aizpildīto izlozes kuponu pieņem līdz katras izlozes pārdošanas perioda slēgšanai atbilstoši sekojošai tabulai.

 

Pārdošanas perioda slēgšana uz izlozi on-line tirdzniecības vietās

Rīta izloze

Plkst.10:59:59

Dienas izloze

Plkst. 14:59:59

Vakara izloze

Plkst. 18:59:59

Izlozes pārdošanas pārtraukums ir 10 minūtes pēc katras konkrētas izlozes pārdošanas perioda slēgšanas.

5.2.9. Kad kupons ievadīts on-line terminālā, informācija tiek nolasīta un pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Ja kupons ir aizpildīts atbilstoši izlozes noteikumiem, on-line termināls saņem apstiprinājumu no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas un izdrukā kvīti, kas tiek izsniegta spēlētājam.
5.2.10. Pēc no on-line termināla izdrukātās kvīts saņemšanas, spēlētājs pārbauda, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas viņa izvēlētās atzīmes.
5.2.11. Kvīts izdruka skaitās nederīga, ja ir bojāts (nav saprotami izdrukāts) kvīts numurs; svītru kods; skaitļu kombinācijas un/vai skaitļu kombinācijas sistēmas spēlē; izložu, kurās kvīts piedalās, skaits; kvīts izdrukāšanas (pirkuma) laiks; datums, uz kuru derīga kvīts; kupona numurs, kā rezultātā nav iespējams pārbaudīt kvīts autentiskumu (īstumu) un sameklēt kvīti ar atbilstošiem parametriem kā reģistrētu VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.
5.2.12. Gadījumā, ja spēlētājs konstatē augstākminētās neatbilstības, atbilstoši 5.2.11. punktam, viņam izsniegtajā kvītī, viņam ir nekavējoties jāpieprasa kvīts aizstāšana (bojātās kvīts anulēšana un jaunas izsniegšana) ar jaunu kvīti bez defektiem, griežoties pie pārdevēja tajā pašā on-line tirdzniecības vietā, kurā tika saņemta (nopirkta) nekvalitatīvā kvīts, vai VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot bojāto kvīti un pirkumu apliecinošu dokumentu - čeku, bet ne vēlāk, kā līdz izlozes perioda slēgšanai.

 

Izlozes perioda slēgšana

Rīta izloze

Plkst. 11:04:59

Dienas izloze

Plkst. 15:04:59

Vakara izloze

Plkst. 19:04:59

Bojāto kvīti atceļ un jaunu kvīti izsniedz on-line tirdzniecības vietas pārdevējs. Ja kvīts ir reģistrēta dalībai vairākās izlozēs un pirmās izlozes periods, uz kuru tā ir reģistrēta, ir noslēdzies, tad kvīti atcelt vairs nav iespējams.

5.2.13. Ja kāda iemesla dēļ spēlētājs vēlas anulēt (atcelt) savu kvīti dalībai izlozē, tad to var izdarīt līdz izlozes perioda slēgšanai tajā on-line tirdzniecības vietā, kur tika iegādāta kvīts, iesniedzot kvīti un pirkumu apliecinošu dokumentu - čeku. Kvīti, pēc spēlētāja pieprasījuma, atceļ on-line tirdzniecības vietas pārdevējs. Ja kvīts ir reģistrēta dalībai vairākās izlozēs un pirmās izlozes periods, uz kuru tā ir reģistrēta, ir noslēdzies, tad kvīti atcelt vairs nav iespējams. Ja izlozes kvīts papildus piedalās papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7” kārtējā izlozē, kvīti var atcelt (anulēt) tikai gadījumos, ja attiecīgās papildspēles kārtējās izlozes periods, atbilstoši šo papildspēļu noteikumiem, vēl nav noslēdzies. Pretenzijas, kas iesniegtas par kvīts atcelšanu (anulēšanu) pēc kvīts atcelšanas termiņa beigām, netiek pieņemtas un izskatītas.
5.2.14. Saņemtā kvīts saudzīgi jāglabā, jo vienīgi nesabojāta kvīts, nevis aizpildītais kupons, ir pierādījums dalībai izlozē un, laimesta gadījumā, dod tiesības saņemt laimestu. Kvīts var tikt neatgriezeniski bojāta, ja tā tiek pakļauta jebkādai termiskai (augsta temperatūra, tiešu saules staru ilgstoša ietekme utml.) iedarbībai un/vai saskarsmē ar taukvielām un šķidrumu. Kvītis nedrīkst ielaminēt vai kā citādi iepakot.
5.2.15. Spēlētāja kvīts piedalās izlozē vai izlozēs, kā tas norādīts uz kvīts (izlozes datums). Ja uz spēlētāja kvīts ir norāde par piedalīšanos papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās vienā tuvākajā „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas brīža) centrālajā on-line datu sistēmā.

5.3. Dalības reģistrācija izlozē iLOTO

5.3.1. Reģistrēt dalību izlozē iLOTOvar tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.
5.3.2. Lai reģistrētu dalību izlozē iLOTO, spēlētājs:
5.3.2.1. ar kursoru uz kupona attiecīgajā lauciņā izdara atzīmi, ar cik skaitļiem (no 1 līdz 10) vēlas piedalīties izlozē;
5.3.2.2. atbilstoši izvēlētajam skaitļu skaitam, ar kursoru atzīmē skaitļus spēles variantā. Izlozē var piedalīties arī izmantojot Ātrspēli. Ātrspēlē atzīmējamos skaitļus, ar kuriem spēlētājs piedalās izlozē (-s), pēc nejaušības principa izvēlas (ģenerē) iLOTO sistēma;
5.3.2.3. izdara atzīmi par spēles likmi;
5.3.2.4. izdara atzīmi kuponā par piedalīšanos 1, 2, 3, 4, 6, 12 vai 14 izlozēs (ja izvēlas dalību vairākās izlozēs, tad dalība notiek izlozēs pēc kārtas);
5.3.2.5. izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7”;
5.3.2.6. Spēlētājs var izvēlēties spēlēt sistēmas spēli. Lai piedalītos sistēmas spēlē, spēlētājs ar kursoru atzīmē, ar cik skaitļiem vēlas piedalīties izlozē. Pēc tam spēlētājs izvēlas un ar kursoru atzīmē vienu no sistēmas spēles lauciņiem un attiecīgajā variantā nosvītro izvēlētajai sistēmas spēlei atbilstošu skaitļu skaitu. Spēlētājs piedalīsies izlozē ar visiem variantiem (skaitļu kombinācijām), ko veidos šie skaitļi, atbilstoši šo noteikumu 5.2.6. punkta tabulai.
5.3.3. Aizpildīto izlozes kuponu pieņem līdz katras izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, atbilstoši sekojošajai tabulai:

 

Pārdošanas perioda slēgšana uz izlozi iLOTO

Rīta izloze

Plkst. 10:49:59

Dienas izloze

Plkst. 14:49:59

Vakara izloze

Plkst. 18:49:59

Izlozes pārdošanas pārtraukums ir 20 minūtes pēc katras konkrētas izlozes pārdošanas perioda slēgšanas.

5.3.4. Kad kupons aizpildīts, spēlētājam jāveic kupona (dalības izlozē) apmaksa, saskaņā ar VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem). Par apmaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu un kupons tiek reģistrēts Latvijas Loto centrālajā on-line datu sistēmā dalībai izlozē. Ja pirkuma apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz skaitļu izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad dalība skaitļu izlozē netiek reģistrēta un spēlētājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.
5.3.5. Kupons ir pieņemts dalībai izlozē ar brīdi, kad uz kupona Lietotāja norādītie dati ir reģistrēti „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā un informācija par kupona datu reģistrāciju izlozei atrodas (ir redzama) iLOTO sistēmas arhīvā, sadaļā „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs” ar statusu „Reģistrēts sistēmā”.
5.3.6. Spēlētājs jebkurā brīdī iLOTO sistēmā var sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam un izdrukāt informāciju par tiem. Informācijā (datos) par reģistrēto kuponu norādīts: kupona ID numurs; kupona numurs (papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” numurs); kvīts numurs (katram reģistrētam kuponam tiek ģenerēts atsevišķs kvīts numurs, ar kuru tas tiek reģistrēts VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā dalībai izlozē); kupona reģistrēšanas datums un laiks; izložu, kurās piedalās kupons, skaits; skaitļu kombinācijas un/vai skaitļu kombinācijas sistēmas spēlē; atzīme par dalību papildspēlēs; maksa par dalību izlozē. Kuponi, kas reģistrēti dalībai izlozē, izmantojot iLOTO, netiek atcelti.
5.3.7. Ja spēlētājs izvēlas piedalīties papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās tuvākajā „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kupona reģistrācijas brīža.

6. Laimesti

6.1. Spēlētājs ir laimējis izlozē, ja, atbilstoši laimestu aprēķināšanas tabulai, noteikts skaits spēlētāja izvēlēto skaitļu sakrīt ar kādiem no 20 izlozētajiem skaitļiem. Laimesti tiek noteikti, vadoties pēc sekojošas laimestu aprēķina tabulas (reizinātāju tabulas).

  Nosvītroto skaitļu skaits
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0
1 1 1 1 1 1 1      
1
                  1.5
2
              1 4.5  
3
          1 1 8    
4
     
1
2 2 20      
5
1
1
3
3
12 45        
6
2
2
5
30
175          
7
5
40
100
700
           
8
55
350
3 000
             
9
550
10 000
               
10
60 000
                 

6.2. Laimestu lielums tiek noteikts, reizinot no tabulas iegūto reizinātāju ar attiecīgā varianta likmi. Tabulas lauciņos, kuros nav reizinātāju - nav laimesta. Reizinātāju lielums ir atkarīgs no nosvītroto skaitļu skaita un no atminēto skaitļu skaita. Laimestu lielums ir atkarīgs no reizinātāju lieluma un no likmes lieluma.

6.3. Laimestu sadalījums pa laimestu grupām:

1. grupa - atminēti skaitļi: 10 no 10

20. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 8

2. grupa - atminēti skaitļi: 9 no 9

21. grupa - atminēti skaitļi: 4 no 5

3. grupa - atminēti skaitļi: 8 no 8

22. grupa - atminēti skaitļi: 4 no 6

4. grupa - atminēti skaitļi: 7 no 7

23. grupa - atminēti skaitļi: 6 no 10

5. grupa - atminēti skaitļi: 9 no 10

24. grupa - atminēti skaitļi: 6 no 9

6. grupa - atminēti skaitļi: 8 no 9

25. grupa - atminēti skaitļi: 1 no 1

7. grupa - atminēti skaitļi: 6 no 6

26. grupa - atminēti skaitļi: 2 no 3

8. grupa - atminēti skaitļi: 7 no 8

27. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 4

9. grupa - atminēti skaitļi: 8 no 10

28. grupa - atminēti skaitļi: 3 no 4

10. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 5

29. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 5

11. grupa - atminēti skaitļi: 7 no 9

30. grupa - atminēti skaitļi: 3 no 5

12. grupa - atminēti skaitļi: 6 no 7

31. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 6

13. grupa - atminēti skaitļi: 4 no 4

32. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 7

14. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 6

33. grupa - atminēti skaitļi: 4 no 7

15. grupa - atminēti skaitļi: 3 no 3

34. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 8

16. grupa - atminēti skaitļi: 6 no 8

35. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 9

17. grupa - atminēti skaitļi: 7 no 10

36. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 9

18. grupa - atminēti skaitļi: 2 no 2

37. grupa - atminēti skaitļi: 0 no 10

19. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 7

38. grupa - atminēti skaitļi: 5 no 10

6.4. Maksimālā laimestu kopsumma, kas tiek izmaksāta vienā izlozē ir EUR 625 000. Ja laimestu kopsumma vienā izlozē pārsniedz maksimālo laimestu kopsummu vienā izlozē,  tad EUR 625 000  tiek izmaksāti sekojošā kārtībā:

6.4.1. 15. līdz 38. grupas laimesti tiek izmaksāti pilnā apmērā;
6.4.2. starpība starp EUR 625 000 un attiecīgās izlozes 15. līdz 38. grupas laimestiem tiek sadalīta un izmaksāta proporcionāli laimestu summām 1. līdz 14. grupā

7. Laimestu izmaksas

7.1. Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc pēdējās izlozes, kurā piedalās on-line kvīts. Ja kvīts ir iegādāta tirdzniecības vietā, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, kura pirmā apliecina kvīts iegādes faktu, iesniedzot kvīts oriģinālu.

7.2. Laimestus līdz EUR 150 izmaksā jebkurā on-line tirdzniecības vietā, uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

7.3. Laimestus virs EUR 150 līdz EUR 720 izmaksā VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā VAS „Latvijas Loto” pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

7.4. Ja laimests ir lielāks par EUR 720, to noformē VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, spēlētājam personīgi iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30. Laimestus virs EUR 720 līdz EUR 14 300 izmaksā 3 darba dienu laikā. Laimestus virs EUR 14 300 izmaksā 30 dienu laikā. Gadījumā, ja laimesta ieguvējs ir nepilngadīga persona, tad laimests tiek noformēts un izmaksāts šīs personas likumiskajam pārstāvim.

7.5. iLOTO spēlētājiem naudas laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, ievērojot šo noteikumu (VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „Keno” noteikumi) 7.3. un 7.4. punktos noteiktos termiņus. Ja kvīts ir iegādāta iLOTO, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, uz kuras vārda reģistrētā iLOTO Lietotāja kontā ir reģistrēta attiecīgā kvīts.

7.6. Izlozes laimesti, kas noteikti latos, tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR.

7.7. Laimests netiek izmaksāts, ja:

7.7.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi (bez izlozēto skaitļu kombinācijas) kvīts;
7.7.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta kvīts un nav iespējams noteikt tās autentiskumu (īstumu);
7.7.3. laimests, saskaņā ar iesniegto kvīti, jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
7.7.4. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā ir reģistrēta informācija par kvīts anulēšanu (atcelšanu);
7.7.5. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgās kvīts reģistrāciju uz izlozi;
7.7.6. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati atšķiras no datiem, kas norādīti uz kvīts.

7.8. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta kvīts, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuras reģistrāciju on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās kvīts dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē kvīts neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

7.9. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti izlozes laimestu fondā.

8. Pretenzijas

8.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30, vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Jebkura veida pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas attiecīgās izlozes laimestu pieteikšanas termiņā.

8.2. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz kvīts oriģinālu vai reģistrētā kupona datu izdruku no iLOTO sistēmas vai bankas maksājuma uzdevuma izdruku par pirkuma groza apmaksu (iLOTO spēlētājiem), par dalību izlozē, un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.
Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

8.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.

8.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

9. Papildspēles

9.1. Izlozes papildspēles ir „Džokers” un „Džokers 7”, kuras tiek organizētas atbilstoši atsevišķi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātiem noteikumiem.

9.2. Izlozei var tikt organizētas citas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

10. Izlozes organizētāja atbildības nosacījumi

10.1. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību izlozē, tai skaitā,

  • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību izlozē;
  • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir anulējis dalību izlozē vai piedalījies izlozē un nav ieguvis laimestu (nav sakrituši laimējušie skaitļi);
  • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos izlozē, izmantojot iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās izlozē;
  • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalības reģistrācijai uz izlozi vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

10.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība izlozē ir neiespējama vai var tikt ierobežota. Ja spēlētāja reģistrētā un apmaksātā spēles kombinācija nepiedalās izlozē nepārvaramas varas apstākļu dēļ, VAS „Latvijas Loto” atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu spēlētājam (-iem).

10.3. Gadījumā, ja jebkādu tehnisku iemeslu dēļ līdz laimējušo skaitļu izlozes brīdim nav apkopoti attiecīgās izlozes varianti, šī laimējušo skaitļu izloze var tikt uz laiku atlikta.

11. Citi noteikumi

11.1. Reģistrējot dalību izlozē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt izlozes noteikumiem un procedūrai. Izlozes dalībnieks uzņemas atbildību par pareizu kupona aizpildīšanu (labojumi un mehāniski bojājumi nav atļauti). Ja spēlētājs reģistrē dalību izlozē izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad tiek saņemta on-line termināla izdrukātā kvīts un veikta kvītī norādītās summas apmaksa vai veikta dalības reģistrācija izlozē un apmaksa, izmantojot iLOTO.

11.2. Piedaloties izlozē, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 002247. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

11.3. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

11.4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „Keno” noteikumi, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2013. gada 13. novembrī.


 

 
 
[Uz sākumlapu] [Skaitļu loterijas] [Momentloterijas] [Laimestu statistika] [Internet Loto] [Par Latvijas Loto] [Interesanti Fakti]
   

All rights reserved © 2000 - 2002 Latvijas Loto.
Jautājumi un komentāri: info@latloto.lv

 
Top.LV