Dimanti

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

 uzraudzības inspekcijā 15.11.2018. 

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

 

„Dimanti”

 

noteikumi

 

1. “Dimanti” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Gamevy Limited.

 

2. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

 

2.1.  Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2.   Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1. Izvēlas momentloteriju un spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu. Vienas momentloterijas biļetes cena ir EUR 2,00 (divi euro). Momentloterijas lielākais laimests ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro).

2.2.1.1. Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

 

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti. Momentloterijas biļetē tiek norādīts momentloterijas maksimālais iespējamais laimests (“Lielākais laimests”). Tāpat momentloterijas biļetē tiek uzrādīta iLOTO lietotāja spēles konta “Bilance” (naudas līdzekļu apjoms spēles kontā euro), kā arī momentloterijas biļetes cena.

2.2.3. Momentloterijā ir divas spēles:

2.2.3.1.     Pirmā Spēle. Pirmajā Spēlē ir piecas izspēles (“1.spēle”, “2.spēle”, “3.spēle” utt.). Spēles laukums ir “piramīda”, kurā izvietoti 15 (piecpadsmit) dimanti; uz “piramīdas” izvietots vēl 1 (viens) dimants - “Jūsu dimants”. Dimantu izvietojums ir sekojošs:

·    1.spēle – 1 dimants;
·    2.spēle – 2 dimanti;
·    3.spēle – 3 dimanti;
·    4.spēle – 4 dimanti;
·    5.spēle – 5 dimanti.

Zem katra dimanta aizklātā veidā norādīts skaitlis (dimanta karātu skaits).

Katrai spēlei pretī aizklātā veidā norādīts iespējamais katras spēles laimests. Lai spēlētu momentloteriju, spēlētājs “nokasa” Pirmās Spēles laukumus (visus dimantus un katrai numurētajai izspēlei (“spēlei”) pretī norādīto laukumu “Laimests”). Ja zem dimanta “Jūsu dimants” norādītais skaitlis (dimanta karātu skaits) sakrīt ar kādā no skaitļiem (dimantu karātu skaitiem), kas norādīti zem 15 dimantiem, kas izvietoti 5 spēlēs “piramīdā”, tad ir laimēts laimests, kas norādīts pretī tai spēlei, kurā atradās skaitlis, kas sakrita. Pirmajā Spēlē ir iespējami vairāki laimesti, atbilstoši punkta 3.2.2. tabulai.

 

2.2.3.2. Otrā Spēle. Otrās Spēles laukums ir viens aizklāts dimants, virs kura norādīta iespējamā laimesta summa EUR 10,00 (desmit euro). Spēlētājs “nokasa” (atklāj) dimantu. Ja zem dimanta norādītā summa ir EUR 10,00, tad spēlētājs ir laimējis EUR 10,00 (desmit euro).

 

2.2.4. Pēc tam, kad spēlētājs “nokasījis” (atklājis) visus spēles laukumus Pirmajā Spēlē un Otrajā Spēlē, spēlētājam tiek uzrādīts kopējais momentloterijas biļetes laimests vai arī uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļete nav laimējusi.

2.2.5. Pēc tam, kad spēlētājs uzsācis spēlēt momentloterijas biļeti, poga “Spēlēt” nomainās uz pogu “Atklāt visu”. Spiežot pogu “Atklāt visu”, momentloterijas biļetē uzreiz tiek atklāti visi laimesti un tiek uzrādīts momentloterijas biļetes laimests vai uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļete nav laimējusi.

 

3.    Laimestu fonds un laimesti

 

3.1.  Momentloterijas laimestu fonds ir 85,00% no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

3.2.  Laimesti

3.2.1.  Momentloterija sastāv no biļešu apjomiem.  Momentloterijas biļešu skaits vienā apjomā  ir 1 380 273 (viens miljons trīs simti astoņdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs) biļetes, no kurām 650 273 biļetes ir ar laimestu (-tiem). Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas, tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

 

3.2.2. Laimesti katrā biļešu  apjomā:

Laimests, EUR

 

Skaits

Summa, EUR

50 000,00

EUR 50000

1

50 000,00

10 000,00

EUR 10000

2

20 000,00

1 000,00

EUR 1000

20

20 000,00

100,00

EUR 100

250

25 000,00

50,00

EUR 50

500

25 000,00

20,00

EUR 20

1 500

30 000,00

15,00

Divi laimesti biļetē - EUR 10 + EUR 5

2 500

37 500,00

13,00

Divi laimesti biļetē - EUR 10 + EUR 3

3 000

39 000,00

11,00

Divi laimesti biļetē - EUR 10 + EUR 1

5 000

55 000,00

10,00

EUR 10

32 500

325 000,00

5,00

EUR 5

60 000

300 000,00

4,00

Divi laimesti biļetē - EUR 3 + EUR 1

60 000

240 000,00

3,00

EUR 3

70 000

210 000,00

3,00

Divi laimesti biļetē - EUR 2 + EUR 1

70 000

210 000,00

3,00

Trīs laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 1 + EUR 1

70 000

210 000,00

2,00

EUR 2

175 000

350 000,00

2,00

Divi laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 1

100 000

200 000,00

 

KOPĀ

650 273

2 346 500,00

 

3.3.  Vienā momentloterijas biļetē iespējams laimēt gan Pirmajā Spēlē, gan Otrajā Spēlē, atbilstoši punkta 3.2.2. tabulai.

 

4.    Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēļu laukumi (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests (pēc tam, kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēļu laukumi, momentloterijas biļetē parādās paziņojums ar laimēto summu), tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5.    Pretenzijas

 

5.1.  Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  VAS “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2.  Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

6.    Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

· par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
· par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
· par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
· vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3.  Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumus), tad 24 stundu laikā pēc spēles sesijas pārtraukšana spēle (momentloterijas biļete) tiek automātiski noslēgta sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7.    Citi noteikumi

 

7.1.Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot „Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas ir publicēti www.latloto.lv.

7.2.Latvijas Loto apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

7.3.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €