Džokera laimes rats

                                                                                                                                                                      Apstiprināti Izložu un azartspēļu

                                                                                                                                                                      uzraudzības inspekcijā 27.07.2018.


Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”


skaitļu izložu papildspēles “Džokers” papildspēles


“Džokera laimes rats”

 

noteikumi

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles „Džokers” papildspēli „Džokera laimes rats” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods - no 2018. gada 10. augusta līdz 29. decembrim.

 

3. Tiesības piedalīties Papildspēlē un pretendēt uz Papildspēles laimestiem ir spēlētājiem, kuri būs iesnieguši vai pieteikuši dalībai Papildspēlē komplektu, kas sastāv no:

  • 1 (vienas) nelaimējušas momentloterijas “Karnevāls” biļetes;
  • 1 (vienas) nelaimējušas momentloterijas “Mode” biļetes;
  • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc spēlētāja izvēles („Latloto 5 no 35” vai „Keno”, vai „Vikinglotto”, vai „Eurojackpot”) ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē „Džokers”. Kopējai kvīts vērtībai ar papildspēli „Džokers” jābūt ne mazākai kā EUR 3,00 uz vienas kvīts. Kvīts vērtībā tiek ieskaitīta arī maksa par dalību papildspēlē “Džokers 7”.

3.1. Skaitļu izlozes kvītij jābūt iegādātai iepriekšējā vai tekošajā kalendārajā mēnesī. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2018.gada 10. augusta plkst. 14.00 līdz 2018.gada 28. decembra plkst. 13.59.59.

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS „Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai  plkst. 14:00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.1.2. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšuPapildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS „Latvijas Loto” darbinieki.

3.1.3. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz  iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Papildspēles norises laiks, laimesti un to izloze

 

4.1. Papildspēles laimestu izspēle notiek vienu reizi nedēļā, sestdienās, publiski ar pārraidi televīzijas kanāla LTV1 skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” TV izložu ietvaros no 2018.gada 18. augusta līdz 2018.gada 29. decembrim.

4.2. Sākot ar 2018.gada 18. augusta izlozi, skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” TV izlozes vadītāja pēc nejaušības principa no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem izlozē vienu komplektu un nosauc uz tā norādīto iesūtītāja vārdu un uzvārdu, kā arī apdzīvotu vietu.

4.3. Izlozētā komplekta īpašnieks laimē laimestu, kas tiek noteikts spēles vadītājai griežot laimestu ratu.

4.3.1. Uz laimestu rata tā 20 sektoros nemainīgi katrā izlozē ir izvietoti sekojoši naudas laimesti:

 

Laimes rata sektors

Laimests, EUR

1.

2500

2.

500

3.

700

4.

500

5.

2000

6.

500

7.

700

8.

500

9.

1500

10.

500

11.

700

12.

500

13.

15 000

14.

500

15.

700

16.

500

17.

3000

18.

500

19.

700

20.

500

 

4.3.2. Lai noteiktu laimestu, “Latloto 5 no 35” izlozes vadītājs griež laimestu ratu un izlozētā komplekta īpašnieks saņem laimestu, kas izvietots sektorā, kurā apstājusies laimestu rata “mēlīte”.

4.3.3. Laimestu rata sektors ar laimestu EUR 2 500 tiek apzīmēts ar pirmo kārtas numuru, pārējie sektori atbilst numuriem pieaugošā secībā pulksteņa rādītāja virzienā.

4.3.4. Griežot laimestu ratu, tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot laimestu rats neveic pilnu apgriezienu, tad laimestu rats jāgriež atkārtoti.

 

5. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

 

5.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS “Latvijas Loto” skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda.

5.2. Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

5.2.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimesta var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

5.2.2. Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā kopš izlozes dienas VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5.3. Naudas laimestu izmaksāšanas kārtība tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem:

5.3.1. Laimesti līdz EUR 700 tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzreiz pēc laimesta pieteikuma vai pēc spēlētāja izvēles ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc laimesta noformēšanas.

5.3.2. Laimestusno EUR 1 500 līdz EUR 3 000 izmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš laimesta pieteikuma brīža uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

5.3.3. Laimestus EUR 15 000 izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš laimesta pieteikuma brīža uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

5.4. Naudas laimestu izmaksāšanas kārtība iLOTO laimētājiem:

5.4.1. Naudas laimesti līdz EUR 3 000 tiek pārskaitīti uz dalībnieka iLOTO reģistrācijas datos norādīto bankas kontu punktos 5.3.2. un 5.3.3. noteiktajos termiņos.

5.4.2. Laimestus EUR 15 000 laimētājam jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes dienas, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests tiek pārskaitīts uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, (30) trīsdesmit  dienu laikā.

5.5. Laimesta saņemšanas nodošana citai personai var notikt tikai uz rakstiskas notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata.

 

6.VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

6.1. Dalībnieks, kurš iesniedz biļešu komplektu izlozei apliecina, ka piekrīt:

 

6.1.1. personas datu, kas norādīti uz komplekta, nodošanai un apstrādei “Latvijas Loto”, lai pārbaudītu komplektu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu tos izlozei, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.1.2. uz izlozētā komplekta norādītā vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

 

7. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes  komisija.

 

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildus informācijas iesniegšanas dienas. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

 9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

 

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €