Futbols

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 03.04.2019. 

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

 

“Futbols”

noteikumi

 

1.    “Futbols” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Superloto, LTD.

 

2.    Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

2.1.  Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2. Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1.Izvēlas momentloteriju un spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu. Spēlētājs izvēlas, par kādu cenu momentloterijas biļeti spēlēs. No izvēlētās momentloterijas biļetes cenas atkarīgs laimests. Iespējamās vienas momentloterijas biļetes cenas ir: EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1,00, EUR 2,00, EUR 5,00. Momentloterijas lielākais laimests (spēlējot ar cenu EUR 5,00) ir EUR 5 000,00.

2.2.1.1.Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta spēlētāja izvēlētā momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti.

2.2.3. Momentloterijas spēles princips futbols; spēlētājam ir piecas bumbas, kuras jāiesit vārtos. Spēlētājam “jāsit bumbas vārtos”, spiežot uz “bumbas” vai bultiņā, kas norādītas apkārt “bumbai”.

 

Uz biļetes ir norādīts, kāds laimests laimēts par attiecīgu skaitu vārtos iesistām bumbām; laimesti tiek uzrādīti atbilstoši spēlētāja izvēlētajai biļetes cenai. Ja pēdējā sitienā (sitot piekto bumbu) spēlētājs iesitis bumbu vārtos, tad spēlētājam tiek piešķirts bonusa sitiens (sestā bumba).

Biļete nav laimējusi, ja vārtos iesistas  tikai 1, 2 vai 3 bumbas. Biļete ir laimējusi, ja vārtos iesistas 4, 5 vai 6 bumbas.

 

3.  Laimestu fonds un laimesti

 

3.1.  Momentloterijas laimestu fonds ir 80,00% no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

3.2.  Laimesti

3.2.1. Momentloterija sastāv no biļešu apjomiem. Momentloterijas biļešu skaits vienā apjomā ir 100 000 (viens simts tūkstoši) biļetes, no kurām 32 030 biļetes ir ar laimestu (-tiem). Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

 

3.2.2. Laimesti katrā biļešu  apjomā:

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,20

Laimesta lielums vienā biļetē

  Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,20

30 000

6 000,00

2,00

2 000

4 000,00

200,00

30

6 000,00

Kopā

32 030

16 000,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,50

Laimesta lielums vienā biļetē

 Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,50

30 000

15 000,00

5,00

2 000

10 000,00

500,00

3

15 000,00

Kopā

32 030

40 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 1,00

Laimesta lielums vienā biļetē

  Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

1,00

30 000

30 000,00

10,00

2 000

20 000,00

1 000,00

30

30 000,00

Kopā

32 030

80 000,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 2,00

Laimesta lielums vienā biļetē

 Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

2,00

30 000

60 000,00

20,00

2 000

40 000,00

2 000,00

30

60 000,00

Kopā

32 030

160 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 5,00

Laimesta lielums vienā biļetē

 Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

5,00

30 000

150 000,00

50,00

2 000

100 000,00

5 000,00

30

150 000,00

Kopā

32 030

400 000,00

 

4.    Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēles laukumi un momentloterijas biļete izspēlēta (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests, tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5.    Pretenzijas

 

5.1.  Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļas “Interaktīvo izložu arhīvs” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  VAS “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2.  Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6.    Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

  • · par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
  • · par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
  • · par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
  • · vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3.  Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumus), tad momentloterijas biļete tiek automātiski noslēgta (atvērti visi spēles laukumi) sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7.    Citi noteikumi

 

7.1.Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot „Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad izvēlas spēlēt interaktīvo momentloteriju, nospiežot spēlē pogu “Spēlēt”.

7.2. “Latvijas Loto” apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

7.3.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €