Interaktīvo izložu organizēšanas noteikumi


Apstiprināti 09.02.2023.

Licence IL-01

 

NOTEIKUMI

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā

(turpmāk - Noteikumi)

1. Definīcijas

iLOTO sistēma – datorsistēma ar tai atbilstošām programmatūrām, kas nodrošina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” (turpmāk tekstā – Latvijas Loto) izložu biļešu pārdošanu dalībai tās organizētajās izlozēs, kā arī interaktīvo izložu organizēšanu, atbilstoši  Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk arī – AIL) prasībām, interneta vietnē www.latloto.lv.

Interaktīvā izloze – izloze, kas tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma X nodaļu.

Lietotājs (Spēlētājs) – fiziska persona, kura ir reģistrējusies interneta adresē – www.latloto.lv, iLOTO sistēmā (turpmāk arī iLOTO) un saskaņā ar šiem noteikumiem ir izveidojusi Lietotāja profilu iLOTO.

Lietotāja vārds/e-pasta adrese – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēts vārds vai Lietotāja e-pasta adrese, kas turpmāk tiek izmantota pieslēdzoties iLOTO un iLOTO pakalpojumu saņemšanai.

Lietotāja parole – reģistrācijas brīdī iLOTO Lietotāja izvēlēta vismaz 8 zīmju (simbolu/ciparu/burtu) virkne, kas tiek lietota pieslēdzoties iLOTO un saņemot iLOTO pakalpojumus. Lietotāja parole pēc noteikta laika perioda ir jāmaina, par ko Lietotājs saņem paziņojumu brīdī, kad notiek pieslēgšanās iLOTO.

Lietotāja profils – katram Lietotājam, tā reģistrācijas iLOTO sistēmā brīdī, tiek izveidots atsevišķs profils iLOTO. Lietotāja profils, atbilstoši AIL prasībām, satur un saglabā informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, no kura ir iemaksāta nauda dalībai izlozē, informāciju par Lietotāja pirkumiem iLOTO, informāciju par Lietotāja dalību izlozēs un interaktīvajās izlozēs, kā arī informāciju par saņemtajiem laimestiem. Lietotāja profils satur spēles kontu.

Spēles konts – Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus izložu biļešu iegādei/dalības reģistrācijai izlozē un saņemtos laimestus, kā arī uzglabā naudas līdzekļus dalības apmaksai interaktīvajās izlozēs un saņem interaktīvo izložu laimestus.

Spēle – interaktīvā izloze ar identificētu nosaukumu, kurā Spēlētājam ir iespēja piedalīties iLOTO  sistēmā.

Spēles sesija – viena Spēles izspēle.

Bankas konts – Lietotājam piederošs (uz Lietotāja vārda reģistrēts) konts kādā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm.

Abonēšana - parakstīšanās dalībai vairākās interaktīvās izlozes “Sporto visi” izlozēs saskaņā ar šo noteikumu 8. punkta nosacījumiem.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanu un pārdošanu interneta adresē – latloto.lv, iLOTO, nodrošina Latvijas Loto, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, iLOTO klientu atbalsta dienesta tālrunis 67224284, e-pasta adrese: info@latloto.lv, reģistrācijas Nr. LV40003083998.

2.2. Šie Noteikumi ir attiecināmi uz darbībām, kas tiek veiktas iLOTO un ir saistītas ar Interaktīvo izložu - Spēļu, kuras organizē Latvijas Loto, iegādi (apmaksu), spēlēšanu un Interaktīvo izložu laimestu izmaksu.

2.3. Papildus šiem Noteikumiem, dalība katrā atsevišķā Interaktīvajā izlozē – Spēlē notiek saskaņā ar tās noteikumiem, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija). Interaktīvo izložu noteikumi ir pieejami interneta adresē latloto.lv. Piedaloties Interaktīvajā izlozē, Spēlētājs piekrīt attiecīgās Interaktīvās izlozes - Spēles noteikumiem un procedūrai un Spēlētājam ir pienākums tos ievērot.

2.4. Šie Noteikumi ir pieejami Latvijas Loto interneta adresē latloto.lv. Latvijas Loto ir tiesības izdarīt grozījumus šajos Noteikumos. Noteikumi un/vai to grozījumi tiek publicēti www.latloto.lv un ir spēkā ar to publicēšanas dienu www.latloto.lv. Katra iLOTO Lietotāja, kurš izvēlas piedalīties interaktīvajās izlozēs, kuras organizē Latvijas Loto, tiesības un pienākums ir iepazīties un ievērot www.latloto.lv publicētos spēkā esošos Noteikumus.

 

3. Lietotāja reģistrācija un Lietotāja profils

3.1. Reģistrēties iLOTO un spēlēt Interaktīvās izlozes ir atļauts personām, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu un kurām ir Bankas konts - atvērts kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (turpmāk tekstā – Banka).

3.2. Apmaksāt dalību un spēlēt Interaktīvās izlozes iLOTO var tikai reģistrēti iLOTO Lietotāji.

3.3. Reģistrējoties iLOTO, katram Lietotājam tiek izveidots Lietotāja profils. Viena persona var reģistrēt tikai vienu Lietotāja profilu. Ja Latvijas Loto tiek konstatēts, ka vienai personai pieder vairāk kā viens Lietotāja profils, Latvijas Loto patur tiesības bloķēt un/ vai apvienot šos profilus.

3.4. Lai piedalītos Interaktīvajās izlozēs, persona, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, sniedz sekojošu informācija par sevi:

A. vārds, uzvārds;

B. personas kods;

C. dzimšanas datums;

D. Lietotāja izdarīta atzīme par to, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

E. Lietotāja e-pasta adrese;

F. Lietotāja parole;

G. Bankas konta numurs. Bankas kontam jābūt reģistrētam uz Lietotāja vārda un atvērtam kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm;

H. Izcelsmes un rezidences (pastāvīgās uzturēšanās) valsts un politiski nozīmīgas personas statuss;

I. jāizvēlas iLOTO sistēmā norādītās metodes Spēles maksimālās likmes noteikšanai;

J. cita pieprasītā informācija, kas nepieciešama saziņai ar Lietotāju un/vai Lietotāja identifikācijai.

Persona var reģistrēties iLOTO, izmantojot internetbanku autentifikāciju vai eParakstu, vai aizpildot reģistrācijas formu. Ja personas kods nesatur dzimšanas datumu, personas identitātes apstiprināšanai jāiesūta personu apliecinoša dokumenta fotouzņēmums un pašportreta fotouzņēmums.

3.4.1. Ja Spēlētājs ir jau reģistrēts iLOTO kā Lietotājs un vēlas uzsākt spēlēt interaktīvās izlozes, Lietotājam jāaktivizē Spēles konts (jāuzskaita nauda uz Spēles konta) un jāizvēlas iLOTO sistēmā norādītās metodes Spēles maksimālās likmes noteikšanai. Lietotājs drīkst veikt iemaksas Spēles kontā no Bankas konta, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda kādā no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm.

3.4.2. Lietotājs ir atbildīgs par konta numura, no kura tiks iemaksātas summas dalībai interaktīvajā izlozē, paziņošanu Latvijas Loto. Lietotājs piekrīt, ka Lietotājs, veicot iemaksu spēles kontā interaktīvo izložu pirkumu apmaksai ar iemaksas veikšanu paziņo Latvijas Loto par savu konta numuru.

3.5. Lietotājs ir atbildīgs par reģistrācijas laikā sniegto datu korektumu un patiesumu un drīkst norādīt tikai savus personas datus. Latvijas Loto ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no Lietotāja (piemēram, personu apliecinošu dokumentu datus), lai pārbaudītu personas identitāti, ja Latvijas Loto rodas šaubas, vai tiek norādīti pareizi personas dati.

3.6. Veicot reģistrāciju iLOTO un izvēloties spēlēt un spēlējot interaktīvās izlozes, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Personu datu aizsardzības politiku, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

3.7. Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Latvijas Loto ir tiesības pārbaudīt Lietotāja sniegto informāciju, tajā skaitā izmantojot trešo personu datu bāzes vai pieprasot personu apliecinošu dokumentu kopijas. Ja par personu sniegtā informācija izrādās neprecīza un/vai neatbilstoša, Latvijas Loto ir tiesības Lietotāju nereģistrēt vai bloķēt un/vai izslēgt attiecīgo Spēlētāju no turpmākas dalības interaktīvajās izlozēs, kā arī aizturēt laimestus.

3.8. Pēc Lietotāja iLOTO sistēmā ievadīto reģistrācijas datu apstiprināšanas uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ziņojums par reģistrāciju Spēlētāju reģistrā.

3.9. Lai nodrošinātu Lietotāju veikto darījumu uzraudzību un Lietotāju identifikāciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasībām, Latvijas Loto ir pienākums reģistrēt visus Lietotāja darījumus, kuru apmērs ir EUR 2000 vai vairāk vienā operācijā vai vairākās savstarpēji saistītās operācijās. Lietotājam ir pienākums, pēc Latvijas Loto pieprasījuma, iesniegt personu apliecinoša dokumenta kopiju un citus papildu dokumentus, kas saistīti ar Lietotāja darbībām Lietotāja profilā, kā arī sniegt atbildes uz likumā noteiktajiem klienta izpētei nepieciešamajiem jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā, Latvijas Loto var organizēt interviju telefona vai videozvana sarunas veidā vai klātienē Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19.

3.10. Lietotāja pienākums ir saglabāt kā konfidenciālu savu iLOTO Lietotāja paroli un internetbankas pieejas kodus/paroles un nepieļaut trešajām personām pieeju savam Lietotāja profilam. Visas darbības, kas veiktas Lietotāja profilā, tiek uzskatītas par veiktām tās personas, kura ir reģistrējusi konkrēto Lietotāja profilu iLOTO, vārdā.

3.11. Latvijas Loto neuzņemas atbildību par iespējamiem Lietotāja zaudējumiem gadījumos, kad Lietotāja paša vainas dēļ iLOTO Lietotāja parole un/vai internetbankas, eParaksta parole/pieejas kodi ir tapuši zināmi trešajai personai. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms, ka viņa paroli izmanto trešā persona un/vai veic viņa vārdā kādas darbības Lietotāja profilā, Lietotājam ir pienākums nekavējoties veikt paroles nomaiņu.

3.12. Ja Lietotājs ir aizmirsis paroli un/vai Lietotāja vārdu (autorizācijas datus), viņam ir jānosūta pieprasījums par autorizācijas datu atgādinājumu Latvijas Loto iLOTO sistēmā piedāvātajā veidā. Autorizācijas datu atgādinājums tiks nosūtīts uz Lietotāja e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis Lietotāja profilā.

3.13. Ja Lietotāja Spēles konts satur naudas līdzekļus, tad, paroles nozaudēšanas (maiņas) gadījumā, nākamā Lietotāja pieslēgšanās iLOTO sistēmai var notikt tikai autorizējoties caur internetbanku vai ar eParakstu. Pēc autorizācijas caur internetbanku vai eParakstu, Lietotājam iLOTO uzreiz jānomaina Lietotāja parole. Ja autorizācija caur internetbanku vai eParakstu nav iespējama, tad, lai atjaunotu paroli, Lietotājam telefoniski jāsazinās pa tālruni 67224284. Pēc Lietotāja datu pārbaudes, Lietotājam uz e-pastu tiks nosūtīts paroles atgādinājums.

3.14. Latvijas Loto ir tiesības atteikt Lietotāja profila reģistrāciju vai slēgt jebkura Lietotāja profilu, nepaskaidrojot iemeslus, pamatojoties uz Latvijas Loto lēmumu.

3.15. Ja Latvijas Loto rodas aizdomas, ka Lietotājs pārkāpj kādu no šo Noteikumu punktiem un/vai Lietotāja darbība var tikt uzskatīta par krāpniecisku, Latvijas Loto ir tiesības turpmāk liegt tiesības Lietotājam piedalīties interaktīvajās izlozēs, izmantojot iLOTO, un bloķēt un/vai slēgt Lietotāja profilu.

3.16. Ja jebkādu iemeslu dēļ Lietotāja profils tiek slēgts, visi naudas līdzekļi, kas tajā brīdī atrodas Lietotāja Spēles kontā un no Latvijas Loto nav apstrīdami vai pret kuriem Latvijas Republikas normatīvo aktu kārtībā Latvijas Loto nav reģistrētas trešo personu prasījuma tiesības, tiek atgriezti Lietotājam (pārskaitīti uz Lietotāja Bankas kontu). Lietotāja Spēles kontā esošie naudas līdzekļi, kas no Latvijas Loto puses ir apstrīdami vai par kuriem Latvijas Loto ir reģistrētas trešo personu prasījuma tiesības, tiek aizturēti Lietotāja Spēles kontā līdz brīdim, kamēr tiks atrisināta strīdus situācija, vai tiek pārskaitīti par labu trešajām personām.

3.17. Ja ir notikušas izmaiņas Lietotāja personas datos vai citā papildinformācijā, kas ir norādīta Lietotāja profilā, Lietotāja pienākums ir veikt atbilstošas izmaiņas Lietotāja profilā. Latvijas Loto ir saistoša tikai tā informācija par Lietotāju, kas ir pieejama par viņu iLOTO sistēmas Lietotāja profilā.

3.18. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja profilā pieprasītā kontaktinformācija – e-pasta adrese un telefona numurs, var tikt izmantoti, lai sniegtu Lietotājam informāciju par laimesta saņemšanu/noformēšanu, vai citu ar Interaktīvo izložu norisi saistītu būtisku informāciju. Latvijas Loto apliecina, ka reklāmu saturošu informāciju Latvijas Loto sniegs/nosūtīs Lietotājam tikai tajos gadījumos, kad Lietotājs būs izteicis tam atsevišķu piekrišanu, izdarot par to atzīmi Lietotāja profilā.

3.19. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības bloķēt savu profilu vai to slēgt, izdarot nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā. Bloķēšanas gadījumā, profils tiks bloķēts uz Lietotāja norādīto laiku bez iespējas atcelt bloķēšanu pirms uzstādītā termiņa beigām. Izdarot atzīmi par profila slēgšanu, profils tiks slēgts. Pirms Lietotāja profila slēgšanas, Lietotājam Spēles kontā esošie naudas līdzekļi jāpārskaita uz savu Bankas kontu, Lietotāja profilā izdarot par to attiecīgu pieprasījumu Latvijas Loto. Ja Lietotājs nav izdarījis Lietotāja profilā attiecīgu pieprasījumu par Spēles kontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu, pēc Lietotāja profila slēgšanas Spēles kontā esošie naudas līdzekļi automātiski tiek pārskaitīti uz Lietotāja Bankas kontu. Profila atjaunošana ir iespējama tikai sazinoties pa tālruni 67224284.

3.20. Izvēloties piedalīties Interaktīvajās izlozēs, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Lietotājam ir pienākums noteikt un uzstādīt vienu no maksimālas likmes noteikšanas metodēm, izdarot par to iLOTO nepieciešamo atzīmi Lietotāja profilā.

3.21. Interaktīvajās izlozēs aizliegts piedalīties personām, kas iekļautas no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrā un/vai kuras ir uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieka statusā. Spēlētājam, pieslēdzoties interaktīvajai izlozei, tiek veikta automātiska informācijas pārbaude reģistros.

3.22. Ar šiem Noteikumiem Lietotājs tiek brīdināts, ka personas reģistrēšanās iLOTO, izmantojot trešās personas internetbanku un trešās personas maksājuma kartes lietošana ir nelikumīga un persona var tikt saukta pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4.Spēles konts un tā lietošana

4.1. Lai uzsāktu Spēles konta lietošanu, iLOTO Lietotājam jāveic vismaz viena autorizācija (pieslēgšanās savam Lietotāja profilam) caur internetbanku vai ar eParakstu vai apmaksa par dalību izlozē ar bankas kontu vai jāveic iemaksu Spēles kontā no sev piederoša Bankas konta.

4.2. Lai apmaksātu dalību Interaktīvajā izlozē, naudas līdzekļu ieskaitīšanu Spēles kontā, Lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas var tikt veiktas tikai no Bankas konta, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda. Spēles kontu nav iespējams papildināt no citai personai piederoša bankas konta. Lai naudas līdzekļi tiktu ieskaitīti Spēles kontā, personas datiem Lietotāja profilā precīzi ir jāsakrīt ar personas datiem, kas ir reģistrēti Bankā, no kuras tiek veikta iemaksa Spēles kontā.

4.3. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms (Spēles konta limits), kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi Spēles kontā, ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centu).

4.4. Izmaksas no Lietotāja Spēles konta var tikt veiktas tikai uz Bankas kontu (-iem), kas reģistrēts uz Lietotāja vārda un no kura ir tikušas veiktas iemaksas Spēles kontā.

4.5. Naudas iemaksa Spēles kontā tiek uzskatīta par veiktu un iemaksas darījums tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad iLOTO sistēmā ir saņemts bankas apstiprinājums par Lietotāja maksājuma izdarīšanu un informācija par maksājumu ir reģistrēta Lietotāja profilā.

4.6. Lai veiktu izmaksu no Spēles kontā esošajiem naudas līdzekļiem uz Bankas kontu, Lietotājam savā profilā jāizdara attiecīgs pieprasījums Latvijas Loto. Naudas izmaksa uz Lietotāja Bankas kontu tiek veikta nākamajā darba dienā pēc izmaksas pieprasījuma izdarīšanas iLOTO sistēmā. Izmaksai pieprasītā naudas summa līdz maksājuma veikšanas brīdim tiek rezervēta, par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts Lietotāja profilā un to nav iespējas izmantot dalībai Spēlēs.

4.7. Latvijas Loto neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad naudas izmaksa no Spēles konta uz Lietotāja Bankas kontu nevar tikt veikta Lietotāja profilā nekorekti vai nepilnīgi norādīto datu dēļ. Ja Lietotājs savlaicīgi nav saņēmis izmaksai reģistrētos naudas līdzekļus no Spēles konta uz savu Bankas kontu vai otrādi, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt savā Lietotāja profilā norādītos datus un sazināties pa tālruni 67224284 vai info@latloto.lv.

4.8. Latvijas Loto patur tiesības apturēt jebkāda veida naudas līdzekļu izmaksu no Spēles konta vai iemaksu Spēles kontā, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošās iestādes rīkojumu/lēmumu vai Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciska/noziedzīga rakstura darbībām Lietotāja profilā.

 

5. Datu aizsardzība

5.1. Latvijas Loto apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Reģistrējoties iLOTO, Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai Latvijas Loto, to apstrādei un sistematizācijai korekta izložu organizēšanas procesa nodrošināšanas un izmaksu veikšanas vajadzībām, kā arī statistikas datu uzskaitei, ievērojot normatīvo aktu prasības. Personas datus, kuri Lietotājam ir obligāti jānorāda/jāsniedz reģistrējoties iLOTO,  Latvijas Loto pieprasa, izpildot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

5.3. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka identifikācijas procesā elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs veiks Lietotāja fizisko personu datu apstrādi ar mērķi nodrošināt Lietotāja kā fiziskās personas elektronisko identifikāciju un vecuma vērtības nodošanu vecuma atbilstības pārbaudei iLOTO sistēmā.

5.4. Uzsākot elektroniskās identifikācijas procesu, Lietotājs izvēlās elektroniskas identifikācijas servisa sniedzēju (internetbanku vai eParakstu) un veic identifikācijas procesu, ievadot (norādot) servisa sniedzēja prasīto informāciju. Sekmīgas identifikācijas rezultātā, identifikācijas servisa sniedzējs Lietotāja personas datus nodod Latvijas Loto.

5.5. Lietotāja (laimētāja) personas datus saturošu informāciju Latvijas Loto drīkst izpaust (publiskot) trešajām personām tikai ar paša Lietotāja piekrišanu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.6. Laimesta gadījumā, Latvijas Loto ir tiesīga izpaust informāciju par attiecīgā laimesta apmēru un informāciju par laimējušo Spēles sesiju (Spēles sesijas laiks, Spēles iegādes vērtība u.c.).

5.7. Pirms reģistrācijas iLOTO un iLOTO lietošanas uzsākšanas, Lietotājam ieteicams iepazīties ar vispārējiem principiem droša darba organizēšanai internetā:

5.7.1. Detalizēts datu aizsardzības politikas apraksts ir pieejams Latvijas Loto “Informācijas drošības pārvaldības sistēmas politikā” un “Personas datu aizsardzības politikā”, kas publicētas latloto.lv;

5.7.2. Datu pārsūtīšanas process interneta vidē tiek organizēts atbilstoši HTTPS protokola prasībām.

5.7.3. Droša darba organizēšanai interneta vidē Latvijas Loto rekomendē Lietotājam ievērot sekojošo:

A. pirms uzsākt interneta sakaru seansu, jāpārliecinās, vai Lietotāja dators ir nodrošināts ar aktualizētas versijas darba kārtībā esošu pretvīrusu programmatūru, kā arī, vai šī datora operētājsistēma (piem. MS Windows) ir apgādāta ar visiem attiecīgajā pieslēgšanās  brīdī pieejamiem drošības atjauninājumiem;

B. sakaru seansu uzsākot, Latvijas Loto iLOTO adresi (URL saiti) vienmēr jāieraksta pašrocīgi, vai izvēloties no saglabātajām pārlūkprogrammām. Nekad neuzticieties URL saitei, kura ir saņemta e-pasta sūtījumā, gadījumā, ja Jūs šādu sūtījumu negaidāt;

C. sakaru seansu uzsākot, vienmēr jāpārliecinās, vai pārlūkprogrammas ekrāna adrešu joslas zonā ir parādījusies “atslēdziņas” ikona, kas informē, ka interneta sakaru seanss tiek veikts HTTPS protokolā. “Uzklikšķinot” uz šīs “atslēdziņas”, jāpārliecinās, vai Lietotāja seansa partneris ir Latvijas Loto iLOTO ar derīgu Thawte izsniegtu SSL sertifikātu;

D. Lietotājs apņemas neglabāt paroles trešajām personām pieejamā veidā (pierakstos vai datorā).

E. ja Lietotājam rodas šaubas par interneta vidē esošās pretējās puses autentiskumu, Lietotājam tiek ieteikts pārtraukt jebkādas no savas puses autentificējošas informācijas ievadi un nekavējoši sazināties ar pretējo pusi, i. - Lietotājam jāsazinās pa tālruni 67224284 vai info@latloto.lv.

F. Lietotājs pēc izvēles var izdrukāt un saglabāt visus apliecinājumus par veiktajiem pirkumiem iLOTO.

 

6. Ierobežojumi dalībai Interaktīvajās izlozēs

6.1. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir aizliegts piedalīties Latvijas Loto organizētajās Interaktīvajās izlozēs.

6.2. Latvijas Loto informē, ka interaktīvo izložu pārdošana internetā un dalība tajās, atrodoties citu valstu teritorijās, var būt pretlikumīga un aizliegta. Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņš ir tiesīgs izdarīt pirkumu un saņemt Latvijas Loto piedāvāto pakalpojumu interneta vidē saskaņā ar Lietotājam ārpus Latvijas teritorijas saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

7. Dalība Interaktīvajās izlozēs

7.1. Dalība Interaktīvajā izlozē var tikt uzsākta jaunam Lietotājam pirmo reizi reģistrējoties iLOTO sistēmā šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktajā kārtībā vai jau reģistrētam Lietotājam – autorizējoties tajā.

7.2.Lai reģistrēts Lietotājs autorizētos iLOTO, attiecīgajos sistēmas piedāvātajos lauciņos ir jāievada Lietotāja vārds vai e-pasta adrese un parole. Lietotājs var autorizēties iLOTO arī caur internetbanku vai ar eParakstu veicot pieprasīto autorizāciju.

7.3. Lai uzsāktu dalību interaktīvā momentloterijā (Spēlē), Spēlētājam ir jāveic samaksa par Spēli, ievērojot sekojošo:

7.3.1. Spēlētājam jāizvēlas Spēle, kurā viņš grib piedalīties, un, atbilstoši attiecīgās Spēles noteikumiem un Spēlē piedāvātajiem parametriem, jāizvēlas Spēles likme (dalības maksa) un jāaktivizē poga “Spēlēt”. Kad Spēlētājs ir aktivizējis (nospiedis) pogu “Spēlēt”, no Spēles konta automātiski tiek ieturēta Spēlētāja Spēles dalības maksa, kuras apmērs ir atkarīgs no Spēlētāja izvēlētajiem Spēles parametriem. Visā Spēles laikā Spēles “panelī” uzrādās Spēles konta bilance (Spēles kontā esošs naudas apjoms euro, kas atbilst attiecīgajam brīdim reālajā laikā).

7.3.2. Ja Spēles kontā nav pietiekams naudas līdzekļu apjoms izvēlētās Spēles likmes apmaksai, tad Spēlētājam par to parādās ziņojums Spēles “panelī”.

7.3.3. Kad ir uzsākta Spēles sesija (nospiesta poga “Spēlēt”), Lietotāja profilā automātiski izveidojas un saglabājas Spēles šīs sesijas dati: Spēles sesijas numurs, likmes apmaksas laiks un datums, cena (dalības maksa), Spēles nosaukums, Spēles sesijas statuss (pabeigta/nepabeigta), laimesta lielums/nav laimesta.

7.3.4. Ja Spēlētājs nospiedis pogu “Spēlēt” un izvēlētā Spēles likme ir ieturēta no Spēlētāja Spēles konta, tad Spēles sesija ir uzsākta un to nav iespējams atcelt. Katras Spēles noteikumi satur informāciju par Latvijas Loto rīcību gadījumos, kad Spēlētājs jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc Spēles sesiju vai neizspēlē (nepabeidz) Spēles sesiju.

7.3.5. Informācija par Spēlētāja spēlēto Spēļu vēsturi ir pieejama viņa Lietotāja profilā par iepriekšējo un tekošo kalendāro gadu. Lai saņemtu Spēļu vēsturisko informāciju par citiem iepriekšējiem periodiem, Lietotājam jānosūta elektronisks pieprasījums Latvijas Loto uz info@latloto.lv. Latvijas Loto ir pienākums saglabāt šādu informāciju 5 (piecus) gadus pēc pēdējām izmaiņām Lietotāja profilā. 

7.4. Lai iegādātos interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto visi” biļeti, Spēlētājam ir jāatver “Sporto visi” sadaļa un jāaizpilda spēles kupons - jāizvēlas punkts uz Latvijas kartes (punkta atrašanās ģeogrāfiskās koordinātas uz kartes) un jāatzīmē, vai Spēlētājs vēlas piedalīties ar attiecīgajām koordinātām vienā izlozē (saskaņā ar interaktīvas skaitļu izlozes “Sporto visi” noteikumiem) vai abonēt dalību uz neierobežotu izložu skaitu; izvēlētais kupons jāpievieno grozam. Lai apmaksātu izvēlēto kuponu, Spēlētājam jāatver grozs un jāveic kupona apmaksa. Ja Spēlētājs nospiedis pogu “Apmaksāt” un dalības maksa ir ieturēta no Spēlētāja Spēles konta, tad Spēles sesija ir noslēgta un to nav iespējams atcelt. Pieslēdzoties savam iLOTO profilam, Spēlētājs interaktīvās izlozes “Sporto visi” sadaļas apakšsadaļā “Manas biļetes” var apskatīt visas savas “Sporto visi” apmaksātās biļetes.

 

8. Abonēšana

8.1. Interaktīvās izlozes “Sporto visi” spēlētāji var abonēt dalību vairākās izlozēs.

8.2. Lai veiktu “Sporto visi”  abonēšanu, Spēlētājam, atbilstoši “Sporto visi” noteikumiem, ir jāizveido kupona (biļetes) sagatave (ģeogrāfiskas koordinātas kartē)  un jāizvēlas šī kupona abonēšana.

8.3. Izvēloties abonēt biļetes dalību izlozēs, abonēšana tiks veikta uz neierobežotu izložu skaitu. Lietotājs interaktīvās izlozes “Sporto visi” sadaļas apakšsadaļā “Abonementi” var apskatīt visus savus abonētos kuponus un informāciju par tiem, kā arī pārtraukt kupona abonēšanu.

8.4. Pēc pārdošanas uzsākšanas uz tuvāko (nākamo) izlozi no Spēlētāja spēles konta tiks automātiski noskaitīta šī Abonētā kupona dalības maksa par dalību šajā vienā pirmajā Abonētajā izlozē. Turpmāk kupona Abonēšanas periodā, kupons tiks reģistrēts dalībai attiecīgi nākamajā izlozē uzreiz pēc tam, kad pēc pārdošanas pārtraukuma tiks uzsākta pārdošana uz izlozi, atbilstoši “Sporto visi” noteikumiem. Kupona reģistrācijas brīdī dalības maksa par Abonētā kupona piedalīšanos Abonētajā interaktīvajā izlozē “Sporto visi” tiks automātiski noskaitīta no Spēlētāja Spēles konta. Pēc katras kupona reģistrācijas dalībai katrā nākamajā izlozē, Spēlētājam pieslēdzoties savam iLOTO profilam, interaktīvas izlozes “Sporto visi” sadaļas  apakšsadaļā “Manas biļetes” tiek automātiski veikts ieraksts par šo biļeti un tiek uzrādīts biļetes statuss “Aktīvās biļetes” vai analoģisks.

8.5. Katru reizi, kad notikusi kupona dalības reģistrācija uz nākamo abonēto izlozi, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to.

8.6. Ja jebkādu iemeslu dēļ nevar notikt kupona dalības reģistrācijas apmaksa no Spēlētāja Spēles konta (piemēra, Spēles kontā ir nepietiekams naudas līdzekļu apjoms kupona dalības reģistrācijas izlozē apmaksai vai sasniegts uzstādītais zaudēšanas/spēlēšanas limits) un līdz ar to kupona dalības reģistrācijas mēģinājums ir bijis neveiksmīgs, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to. Par katru neveiksmīgo mēģinājumu veikt kupona dalības reģistrāciju uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija.

8.7. Spēlētājs jebkurā brīdī var pārtraukt kupona Abonēšanu. Lai pārtrauktu Abonēšanu, Spēlētājs pieslēdzas savam profilam un interaktīvās izlozes “Sporto visi” sadaļas apakšsadaļā “Abonementi” izvēlas attiecīgo kuponu, kura Abonēšanu vēlas pārtraukt, un izdara attiecīgās atzīmes, lai apstiprinātu kupona Abonēšanas pārtraukšanu. Ja Spēlētājs veicis kupona Abonēšanas pārtraukšanu, uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to.

8.8. Latvijas Loto ir tiesības pārtraukt Spēlētāja kupona Abonēšanu, informējot Spēlētāju par Abonēšanas pārtraukšanu un Abonēšanas patraukšanas iemesliem uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi.

8.9. Ja interaktīvas izlozes “Sporto visi” (kuru Spēlētājs ir abonējis) noteikumos ir veiktas būtiskas izmaiņas, tad  Latvijas Loto par to informē Spēlētāju uz Spēlētāja iLOTO profila datos norādīto e-pasta adresi vismaz septiņas dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Par būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas izmaiņas interaktīvās izlozes “Sporto visi” cenā vai laimestos.

8.10. VAS “Latvijas Loto” neatbild par gadījumiem, kad Spēlētāja dalība izlozē nav iespējama Spēles kontā nepietiekamu naudas līdzekļu apjoma dēļ un/vai uzstādītie zaudēšanas/spēlēšanas limiti nepieļauj Spēlētāja dalību izlozē.

8.11. Jebkāda veida šo Noteikumu 8.punkta apakšpunktos neaprakstītās ar Abonēšanu saistītās nestandarta problēmsituācijas Latvijas Loto risina, sazinoties ar Spēlētāju uz Spēlētāja profilā norādīto telefona numuru (ja Spēlētājs to ir norādījis) vai e-pasta adresi, vai nosūtot paziņojumu Spēlētājam iLOTO sistēmā.

 

9. Laimestu izmaksas

9.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimestiem var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

9.2. Visa informācija par Spēlētāja dalību Spēlēs (informācija par Spēļu sesijām) un Spēļu laimestiem, ievērojot šo Noteikumu 7.3.5. punktā noteikto, ir pieejama Lietotāja profilā sadaļas Mani kuponi sadaļā Interaktīvo izložu arhīvs. Informācija par attiecīgo Spēles sesiju tiek uzrādīta uzreiz pēc Spēles sesijas uzsākšanas. Informācija par spēlētāja iegādātajām interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto visi” biļetēm redzama Spēlētājam, pieslēdzoties viņa iLOTO profilam, “Sporto visi” sadaļā.

9.3. Laimesti, kas mazāki par EUR 2000,00, tiek ieskaitīti Spēles kontā nekavējoties pēc Interaktīvās momentloterijas Spēles izspēlēšanas. Interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto visi” laimesti, kas mazāki par EUR 2000,00, tiek ieskaitīti Spēles kontā pēcizlozes noslēgšanās, kurā biļete piedalījās. Laimesti no EUR 2000,00 un lielāki jānoformē VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai līdz EUR 10 000,00 attālināti, ievērojot sekojošo:

9.3.1. Laimesti vērtībā sākot no EUR 2000,00 līdz EUR 14 300,00 tiek izmaksāti 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz Lietotāja vārda reģistrētu Bankas kontu, no kura veiktas iemaksas spēles kontā dalībai interaktīvā izlozē.

9.3.2. Laimesti, kuru vērtība pārsniedz EUR 14 300,00 tiek izmaksāti 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža uz Lietotāja Bankas kontu, kas reģistrēts uz Lietotāja vārda., no kura veiktas iemaksas spēles kontā dalībai interaktīvā izlozē.

9.4. Latvijas Loto neatbild par laimestu izmaksu Lietotājam, ja izmaksa nav iespējama Lietotāja profilā  nekorekti norādītās vai nepietiekamās informācijas dēļ, tai skaitā, ja  Lietotājs nav veicis profila datu korekciju/atjaunošanu atbilstoši šiem Noteikumiem vai pēc elektroniska atgādinājuma par to saņemšanas no Latvijas Loto. Ja Lietotājs nav savlaicīgi saņēmis naudas līdzekļus uz savu Bankas kontu, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt Lietotāja profilā norādītos datus un nekavējoties sazināties pa kontakttālruni – 67224284 vai info@latloto.lv.

9.5. Latvijas Loto patur tiesības aizturēt laimesta izmaksu, ja tas ir pamatots ar tiesībsargājošās iestādes lēmumu vai ja Latvijas Loto rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām.

9.6. Latvijas Loto ir tiesības aizturēt laimestu izmaksu vai neizmaksāt tos, gadījumos, kas ir noteikti šajos Noteikumos vai, ja to tieši aizliedz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Pamatojoties uz tiesībsargājošās iestādes rīkojumu/lēmumu, laimestu summas izmaksa var tikt veikta par labu trešajai personai.

9.7. Interaktīvajās momentloterijās, atbilstoši katras Interaktīvās momentloterijas noteikumiem, ir iespējami laimesti - “bezmaksas gājiens/spēle” vai “papildus gājiens/spēle” utml., kas dod iespēju attiecīgi izdarīt bezmaksas gājienu Spēlē/izspēlēt bezmaksas Spēles sesiju par tādu pašu likmi, ar kādu spēlētājs Spēlēja Spēli (Spēles sesiju), kurā tika laimēts šāds laimests. Laimestus “bezmaksas gājiens/spēles sesija” vai “papildus gājiens/spēle” utml. nevar saņemt naudā.

9.8. Ja VAS “Latvijas Loto” ieskaita Lietotājam nepienākošos naudas summu Lietotāja bankas kontā vai Lietotāja spēles kontā, Lietotājam to konstatējot, ir pienākums nekavējoties informēt par šo VAS “Latvijas Loto”. Spēles kontā ieskaitītos naudas līdzekļus, kas nepienākas Lietotājam (uz ko Lietotājam nav tiesības), Lietotājs apņemas neizmantot VAS “Latvijas Loto”  izložu pirkumu veikšanai un neveikt šīs summas izmaksas pieprasījumu no Lietotāja spēles konta uz Lietotāja bankas kontu un pēc VAS “Latvijas Loto pieprasījuma nodrošināt tās atmaksu.

9.9. Ja Lietotāja spēles kontā ir ieskaitīti Lietotājam nepienākošies naudas līdzekļi (naudas līdzekļi, uz ko Lietotājam nav tiesības) Latvijas Loto patur tiesības attiecīgi ieturēt šos naudas līdzekļus no Lietotāja spēles konta.Ja pēc naudas līdzekļu ieturēšanas Lietotāja spēles kontā ir izveidojies negatīvs atlikums (Lietotājs par šiem līdzekļiem veicis izložu pirkumus vai veicis izmaksu uz bankas kontu), Lietotāja paša pienākums ir papildināt savu spēles kontu ar nepieciešamo naudas summu.

 

10. Atbildības nosacījumi

10.1. Latvijas Loto neatbild par jebkāda veida zaudējumiem saistībā ar kuru rašanos nav pierādīta Latvijas Loto vaina.

10.2. Latvijas Loto neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties Lietotājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar iLOTO lietošanu un Interaktīvo izložu iegādi (spēlēšanu), vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā Lietotājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no Latvijas Loto, tai skaitā, bet ne tikai zaudējumiem, kas ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos Lietotāja dalībai Interaktīvā izlozē vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

10.3. Latvijas Loto neatbild par Spēlētāja zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi, pandēmijas u.c., kuru rezultātā Lietotāja dalība Interaktīvā izlozē ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

10.4. Latvijas Loto nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tīmekļa vietnē programmatūru darbības kļūmju dēļ.

10.5. Latvijas Loto nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri radušies Spēlētāja vai trešo personu vainas dēļ, nepareizi lietojot Spēles kontu.

10.6. Ja Lietotājs ir apmaksājis dalību Spēlē, bet nevar tajā piedalīties augstāk minēto apstākļu dēļ, šajā gadījumā Latvijas Loto atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību Spēlē atgriešanu Spēlētājam (-iem).

10.7. Interaktīvo izložu organizēšanas procesā Latvijas Loto ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas attiecas uz izložu organizētāju ievērošanu.

10.8. Ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības, Latvijas Loto neuzņemas atbildību par šajā sakarā  trešo personu izvirzītajām prasībām pret Lietotāju vai tām  nodarītajiem zaudējumiem, izmaksām vai bojājumiem, kas  izriet  no pārkāpuma.

 

11. Intelektuālais īpašums

Reģistrējot kontu un/vai izmantojot jebkurus pakalpojumus mājaslapā www.latloto.lv, Spēlētājs atzīst, ka viss mājaslapas saturs ir tikai Latvijas Loto īpašums. Spēlētājs izmantos saturu un informāciju, kas pieejamas mājaslapā, tikai personīgai lietošanai un atturēsies no intelektuālā īpašuma izmantošanas citā veidā. Latvijas Loto tiek piešķirtas ekskluzīvas, bezatlīdzības intelektuālā īpašuma tiesības uz materiāliem (piemēram, fotogrāfijas, jautājumi, komentāri, teksta ziņojumi un tamlīdzīgi), kas ir iesniegti mājaslapā www.latloto.lv. Spēlētājam nav tiesību par to celt nekāda veida prasības par kompensāciju vai atlīdzību.

12. Pretenzijas

12.1. Pretenzijas saistībā ar Interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas Latvijas Loto birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz info@latloto.lv. Jebkura veida pretenzijas par Interaktīvās izlozes Spēli (Spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no Spēles sesijas izspēlēšanas vai Spēles sesijas noslēgšanās (ja Spēlētājs Spēles sesiju nav izspēlējis) brīža.

12.2. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, Spēles sesijas numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļas “Interaktīvo izložu arhīvs” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, Latvijas Loto  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

12.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta Latvijas Loto iLOTO sistēmā.

12.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

12.5. Pretenzijas par interaktīvo skaitļu izlozi “Sporto visi” tiek pieņemtas saskaņā ar “Sporta visi” noteikumiem.

12.6. Lietotājam ir tiesības nosūtīt arī ieteikumus/priekšlikumus un jautājumus par iLOTO lietošanu uz info@latloto.lv vai tieši latloto.lv Lietotāja profilā. Atbildes uz Lietotāju elektroniski iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas 30 darba dienu laikā, nosūtot atbildi elektroniski uz Lietotāja e-pasta adresi vai iLOTO uz Lietotāja profilu.

13. Šie Noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi latloto.lv pēc to apstiprināšanas VAS “Latvijas Loto” valdē. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē šo noteikumu visas iepriekšējās redakcijas.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...