K-čing-papildspēle

 

           

                                                   

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 03.06.2020.

noteikumi IAU

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing”

papildspēles noteikumi

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing” noteikumu 8.1.2. punktu

 

 1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē momentloterijas “K-čing” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

 1. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/kcing tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti.

 

 • Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/kcing un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:
 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmēm, piemēram, 38000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

 • Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/kcing.

 

 • Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies vienā tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža. Piereģistrētā biļete ir jāsaglabā, jo tā ir pierādījums dalībai izlozē un laimesta gadījumā tiesībām saņemt laimestu.

 

 • Katru nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

 

 • Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/kcing tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies/nav aktīva.

 

 1. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

 

 • Sākot ar 2020. gada 9. jūniju, laimestu izlozes notiek katru otrdienu. Katrā laimestu izlozē tiek izlozēts viens papildspēlei reģistrētas nelaimējušas biļetes drošības kods; izlozētās biļetes īpašnieks laimē EUR 1000,00. Izlozētās biļetes drošības kods un laimētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots latloto.lv un var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

 

 • Laimestu izlozē piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no iepriekšējās nedēļas otrdienas plkst. 12.30 līdz otrdienas (izlozes dienas) plkst. 12.29.59. Izņēmums ir 2020. gada 9. jūnija izloze, kurā piedalās biļetes, kas dalībai papildspēlē piereģistrētas no 2020. gada 7. jūnija plkst. 12.30 līdz 2020. gada 9. jūnija (izlozes dienas) plkst. 12.29.59.

 

 1. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

 • Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “K-čing” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “K-čing” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “K-čing” sērijā ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). Ja tiek izspēlēts viss papildspēles laimestu fonds, tad papildspēles laimestu izmaksas nodrošināšanai tiek novirzīti naudas līdzekļi no momentloterijas “K-čing” laimestu fonda.

 

 • Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti, pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā.

 

 • Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru nākamajā darba dienā pēc izlozes.

 

 • Papildspēles laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

 1. Pretenzijas

5.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

 1. Citi noteikumi

 

6.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar biļetes (tās drošības koda un citas nepieciešamās informācijas) reģistrēšanas brīdi www.latloto.lv, spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja spēlētājs tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu un informācija par laimesta ieguvējiem (vārds, uzvārds) tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskota VAS “Latvijas Loto” sociālajos tīklos.

 

6.2. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

6.3. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv.

 

6.4. Atsevišķam  laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimesta summa.

 

6.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 7. jūniju, plkst. 12.30, pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Momentloterijas “K-čing” papildspēles noteikumu iepriekšējā redakcija (apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (2019. gada 24. jūlijā) ir spēkā līdz 2020. gada 7. jūnija papildspēles laimestu izlozei.

 

 

 

                                                        

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €