Laimīgo kvīšu izloze

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 31.08.2020.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
skaitļu izlozes “SuperBingo”
papildspēles

 

“Laimīgo kvīšu izloze”

 

NOTEIKUMI

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “Laimīgo kvīšu izloze” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2020. gada 12. septembra plkst. 14.10, kad tiek uzsākta valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) kvīšu pārdošana uz nākamo izlozi. Pirmā laimestu izloze notiek 2020. gada 19. septembrī. Papildspēle tiek pārtraukta ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu. VAS “Latvijas Loto” par Papildspēles pārtraukšanu rakstveidā informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, kā arī informācija par Papildspēles pārtraukšanu tiek publicēta mājaslapā un “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā. Informācija par Papildspēles pārtraukšanu tiek publiskota vismaz vienu nedēļu pirms pēdējās laimestu izlozes.

 

3. Dalība Papildspēlē. Papildspēles laimestu izlozē piedalās visas “SuperBingo” kvītis, kas iegādātās LOTO tirdzniecības vai internetā www.latloto.lv jebkādā vērtībā uz kādu no “SuperBingo” izlozēm, kas notiek sākot ar 2020. gada 19. septembri. Kārtība, kādā var reģistrēt dalību valsts mēroga izlozē “SuperBingo” noteikta attiecīgi VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumos, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Noteikumi pieejama LOTO tirdzniecības vietu LOTO termināļos un www.latloto.lv.

 

4. Kvīšu numuru (laimestu) izlozes

 

4.1. Katrā izlozē, sākot ar 2020. gada 19. septembra izlozi, ap plkst. 14.30 no VAS “Latvijas Loto” centrālās izložu datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti četri “SuperBingo” kvīšu numuri no visām kvītīm, kas reģistrētas (iegādātas) dalībai šajā “SuperBingo” izlozē. Katras izlozētās kvīts īpašnieks laimē EUR 350,00. Katras laimestu izlozes laimestu fonds ir EUR 1400,00.

 

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda.

5.2. Ja izlozēta LOTO tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti pēc spēlētāja izvēles tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā vai uzreiz skaidrā naudā.

5.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests automātiski tiek izmaksāts uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru nākamajā darba dienā pēc izlozes un tas atsevišķi nav jāpiesaka.

 

5.4. Laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

6. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

7.2. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

7.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

7.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noformētu laimestu;

7.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija.

7.4. Izlozes rezultāti tiek publiskoti attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv un internetā www.latloto.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

7.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €