Laša papildspēle (līdz 30.03.2019.)

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 14.12.2018.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

momentloterijas “Lasis” papildspēles

“Laša papildspēle”

noteikumi

 

1.Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga momentloterijas “Lasis” papildspēli “Laša papildspēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods - no 2018. gada 29. decembra līdz 2019. gada 30. martam.

 

3. Lai piedalītos papildspēlē, ir jāiesūta Papildspēles komplektu, kas sastāv no:

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas “Lasis” biļetēm;
  • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc spēlētāja izvēles (“Latloto 5 no 35” vai “Keno”, vai “Vikinglotto”, vai “Eurojackpot”) ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”. Kopējai kvīts vērtībai ar papildspēli “Džokers” jābūt ne mazākai kā EUR 3,00 uz vienas kvīts. Kvīts vērtībā tiek ieskaitīta arī maksa par dalību papildspēlē “Džokers 7”.

 

3.1. Skaitļu izlozes kvītij jābūt iegādātai iepriekšējā vai tekošajā kalendārajā mēnesī. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu (kas sastāv no iLOTO iegādātām biļetēm un kvīts) dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2018. gada 29.decembra plkst. 14.00 līdz 2019.gada 29. marta plkst. 13.59.59.

 

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

 

3.1.2. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšuPapildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki.

 

3.1.3. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Papildspēles norises laiks, laimesti un to izloze

 

4.1. Papildspēles laimestu izspēle notiek vienu reizi nedēļā, sestdienās, publiski ar pārraidi televīzijas kanāla LTV1 skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” TV izložu ietvaros no 2019.gada 5. janvāra līdz 30. martam.

 

4.2. Sākot ar 2019. gada 5. janvāra izlozi pēc nejaušības principa no izlozei pieņemtajiem Papildspēles komplektiem izlozē trīs komplektus un nosauc uz tiem norādītos iesūtītāju vārdus un uzvārdus, kā arī apdzīvotu vietu vai, ja apdzīvota vieta nav norādīta, nosauc tālruņa numura pirmos četrus ciparus.

 

4.3.  Katra izlozētā komplekta īpašnieks laimē  EUR 1000.

 

5. Papildspēles laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība

 

5.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS “Latvijas Loto” momentloterijas “Lasis” laimestu fonda. Kopējais papildspēles laimestu fonds ir EUR 39 000,00.

 

5.2. Laimestu noformēšanas un izsniegšanas kārtība:

 

5.2.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimesta var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

 

5.2.2. Tirdzniecības vietās iegādātu komplektu īpašniekiem laimesti ir jāpiesaka 30 dienu laikā kopš izlozes dienas VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, 3 darba dienu laikā pēc laimesta pieteikšanas brīža.

 

5.2.3. iLOTO reģistrētu komplektu īpašniekiem laimesti automātiski tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas kontu 3 darba dienu laikā pēc izlozes.

 

6. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

6.1. Dalībnieks, kurš iesniedz biļešu komplektu izlozei, apliecina, ka piekrīt:

 

6.1.1. personas datu, kas norādīti uz komplekta, nodošanai un apstrādei “Latvijas Loto”, kas nepieciešams lai pārbaudītu komplekta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu to izlozei, kā arī dalībnieka/laimētāja noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;

6.1.2. uz izlozētā komplekta norādītā vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

 

7. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta komisija.

 

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildus informācijas iesniegšanas dienas. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

 

9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €