Momenta spēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 05.12.2019.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

momentloterijas “Moments”

papildspēles

“Momenta spēle”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē momentloterijas “Moments” papildspēli “Momenta spēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle tiek izsludināta 2020.gada 17.janvārī mājaslapā latloto.lv. Pirmā laimestu izloze notiek 2020.gada 25.janvārī. Papildspēle tiek pārtraukta ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu. VAS “Latvijas Loto” par Papildspēles pārtraukšanu informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, kā arī informācija par Papildspēles pārtraukšanu tiek publicēta mājaslapā www.latloto.lv.

3. Lai piedalītos Papildspēlē, ir jāiesūta Papildspēles komplektu, kas sastāv no:

  • 2 (divām) nelaimējušām momentloterijas “Moments” biļetēm;
  • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes kvīts pēc spēlētāja izvēles (“Latloto 5 no 35” vai “Keno”, vai “Vikinglotto”, vai “Eurojackpot”) ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”. Kopējai kvīts vērtībai ar papildspēli “Džokers” jābūt ne mazākai kā EUR 5,00 uz vienas kvīts. Kvīts vērtībā tiek ieskaitīta arī maksa par dalību papildspēlē “Džokers 7”.

3.1. Skaitļu izložu kvītīm jābūt iegādātām ne agrāk kā 2020. gada janvārī. Dalībai Papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā – www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu (kas sastāv no iLOTO iegādātām biļetēm un kvītīm) dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2020.gada 17.janvāra plkst. 14.00.

 

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvītīm un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles iknedēļas izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvītīm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvītīm jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.1.2. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšu Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā iknedēļas izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, latloto.lv - iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvītīm izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Spēlētāja veiktās izdrukas Papildspēlei netiek pieņemtas.

3.1.3. Viens komplekts piedalās tikai vienā laimestu izlozē, kas notiek Papildspēles ietvaros.

3.1.4. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Laimestu izlozes

 

4.1. Laimestu izlozes notiek katru sestdienu, sākot ar 2020.gada 25.janvāri. Katrā laimestu izlozē tiek izlozēti 3 (trīs) komplekti, kuru īpašnieki katrs laimē EUR 1000 (viens tūkstotis euro).

 

5. Laimestu izmaksa

5.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Moments” laimestu fonda.

5.2. Tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem laimesti ir jānoformē VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5.3. iLOTO iegādāto biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem laimesti nav jāpiesaka; tie tiek automātiski pārskaitīti to laimētājiem nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas konta numuru.

 

6. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

7. Citi noteikumi

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Piedaloties Papildspēlē (ar komplekta nosūtīšanas brīdi) tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

7.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

7.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

7.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

7.3. Laimestu izlozes tiek pārraidītas attiecīgajās laimestu izložu dienās (sestdienās) TV raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros kanālā LTV1. Izlozes sākums aptuveni plkst. 21.15.

7.4. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” izlozes

7.5. Šie noteikumi stājās spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €