Sapņu auto

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 03.06.2019.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

momentloterijas “Sapnis”

papildspēles 

“Sapņu auto” 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē momentloterijas “Sapnis” papildspēli “Sapņu auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no  gada 15. jūnija līdz 2019. gada 3. augustam. Papildspēle tiek izsludināta 2019. gada 15. jūnijā mājaslapā www.latloto.lv un 2019. gada 16. jūnijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV šova pārraides laikā kanālā TV3 plkst. 10.00.

3. Lai piedalītos papildspēlē, ir jāiesūta Papildspēles komplektu, kas sastāv no:

 • 3 (trīs) nelaimējušām momentloterijas “Sapnis” biļetēm;
 • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes “SuperBingo” kvīts (jebkādā vērtībā);
 • 1 (vienas) nelaimējušas skaitļu izlozes “Loto 5” kvīts (jebkādā vērtībā).

3.1. Skaitļu izložu kvītīm jābūt iegādātām ne agrāk kā 2019. gada jūnijā. Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas skaitļu izložu kvītis un momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā – www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu (kas sastāv no iLOTO iegādātām biļetēm un kvītīm) dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2019.gada 15.jūnija plkst. 14.00 līdz 2019.gada 26.jūlija plkst. 13.59.59.

3.1.1. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvītīm un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles iknedēļas izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvītīm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvītīm jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

3.1.2.  iLOTO iegādātu biļešu/kvīšu Papildspēles komplektu dalībai Papildspēles kārtējā iknedēļas izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, latloto.lv - iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto Papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvītīm izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Spēlētāja veiktās izdrukas Papildspēlei netiek pieņemtas.

3.1.3. Viens komplekts piedalās tikai vienā izlozē, kas notiek Papildspēles ietvaros.

3.1.4. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 13.59.59.

 

4. Iknedēļas izlozes

4.1. Katrā izlozē: 22.06.2019., 29.06.2019., 06.07.2019., 13.07.2019., 20.07.2019. un 27.07.2019. no komplektiem tiek izlozēti trīs dalībnieki, no kuriem:

 • pirmais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 500;
 • otrais izlozētais dalībnieks laimē naudas laimestu EUR 1000;
 • trešais izlozētais dalībnieks laimē tiesības piedalīties fināla izlozē.

 

5. Fināla izloze

5.1. Iknedēļas izlozēs izlozēto trešo komplektu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Iespēju robežās “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozēto spēlētāju pa telefonu, ko spēlētājs ir norādījis uz komplekta, un sniedz nepieciešamo informāciju par ierašanos uz izlozi.

5.2. Viena persona dalībai fināla izlozē var pieteikties vienu reizi. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros. Ja dalībai fināla izlozē tiek izlozēti divi vai vairāk komplekti, kas pieder vienai personai, šī persona var nodot tiesības piedalīties izlozē citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par fināla izlozes dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.3. Lai piedalītos fināla izlozē, izlozēto komplektu īpašniekiem personīgi jāierodas uz 2019. gada 3. augusta “SuperBingo” TV izlozi Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

5.4. Fināla izlozes norise:

5.4.1. Fināla izlozē kopā piedalās maksimāli 6 dalībnieki. Fināla izlozē tiek izlozēti šādi laimesti:

 • automašīna Volkswagen TIGUAN TL RO 2.0TDI 115H 6G ar papildus naudas laimestu EUR 11 188,20. Kopējā laimesta vērtība EUR 38 631,20;
 • naudas laimests EUR 1000;
 • naudas laimests EUR 1500;
 • naudas laimests EUR 2000;
 • naudas laimests EUR 2500;
 • naudas laimests EUR 3000.

5.4.2. Laimestu nosaukumi ir norādīti uz aizklātām plāksnēm. Lai noskaidrotu, kādu laimestu laimē katrs fināla izlozes dalībniekiem, katrs spēlētājs atver vienu no aizklātajām plāksnēm un laimē to laimestu, kas ir norādīts uz plāksnes.

5.4.3. Secība, kādā dalībnieki vērs laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms laimestu izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai fināla izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 6.

5.4.4. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas uz laimestu izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

5.4.5. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas fināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties fināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

5.4.6. Ja neviens no sešiem dalībniekiem neierodas uz fināla izlozi, galveno laimestu – automašīnu ar papildus naudas laimestu – laimē kāds no 03.08.2019. izlozes “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekiem, kurš izlozē nebūs ticis izlozēts dalībai nevienā citā auditorijas spēlē vai papildspēlē. Pēc nejaušības principa no aizklātiem numuriem “SuperBingo” TV izlozes laikā tiek izlozēts dalībnieka kārtas numurs, kura īpašnieks laimē attiecīgo automašīnu ar papildus naudas laimestu. Pārējie fināla izlozes laimesti netiek izlozēti.

 

6. Laimestu izmaksa

6.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Sapnis” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 57 631,20 (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro, 20 centu).

6.2. Iknedēļas izložu tirdzniecības vietās iegādātu biļešu/kvīšu komplektu īpašniekiem naudas laimesti ir jānoformē VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. iLOTO iknedēļas izložu laimesti nav jāpiesaka; tie tiek automātiski pārskaitīti to laimētājiem nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas konta numuru.

6.3. Fināla izlozes naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, 3 darba dienu laikā pēc laimestu izlozes.

6.3.1. Laimests automašīna ar papildus naudas laimestu tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimestu izlozes. Papildus naudas laimests tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda. Automašīnas vērtība netiek izmaksāta naudā. No laimesta tiek ieturēts nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apjomā un kārtībā.

7. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

8. Citi noteikumi

8.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Piedaloties papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

8.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

8.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

8.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

8.3. Iknedēļas izlozes un fināla izloze tiek pārraidītas attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

8.4. Izlozēs piedalās, laimestus izvieto, izložu rezultātus aktos fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

8.5. Šie noteikumi stājās spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €