SuperBingo Vasaras spēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 30.03.2017.

 

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7”

papildspēles

 

„SuperBingo Vasaras spēle”

NOTEIKUMI

 

1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” papildspēli „SuperBingo Vasaras spēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2017. gada 15. aprīļa līdz    5.augustam.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendēvisispēlētāji, kuri reģistrējuši dalību (on-line tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) skaitļu izlozē „SuperBingo” (turpmāk tekstā – „SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē „Džokers 7” uz kādu no sekojošām „SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izlozes:

Kvīšu numuru izložu datumi

22.04.2017.

29.04.2017.

06.05.2017.

13.05.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

03.06.2017.

10.06.2017.

17.06.2017.

24.06.2017.

01.07.2017.

08.07.2017.

15.07.2017.

22.07.2017.

29.07.2017.

 

4. Laimējušo kvīšu numuru izlozes

4.1.  Katrā kvīšu numuru izlozē no 2017. gada 22. aprīļa līdz 29. jūlijam no VAS „Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi kvīšu numuri:

 

1)     Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv, sadaļā “Loterijas”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

2)     Otrās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā automašīnas izlozē.

 

5.Automašīnu izlozes

 

5.1. Papildspēles ietvaros notiek trīs automašīnu izlozes. Katrā automašīnas izlozē piedalās pieci iepriekšējās piecās kvīšu numuru izlozēs pēc kārtas otro izlozēto kvīšu numuru īpašnieki.

5.1.1.  Automašīnu izlozes:

 

 

Automašīnu izlozes

Dalībnieki

1.

27.05.2017.

Piedalās 22. un 29.aprīlī un 6., 13. un 20. maijā izlozēto otro kvīšu īpašnieki.

2.

01.07.2017.

Piedalās 27. maijā un 3., 10., 17. un 24. jūnijā izlozēto otro kvīšu īpašnieki.

3.

05.08.2017.

Piedalās 1., 8., 15., 22. un 29. jūlijā izlozēto otro kvīšu īpašnieki.

 

5.2. Automašīnu izlozēm izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.3. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās izlozēs Papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

5.4.Lai piedalītos automašīnas izlozē, katras izlozētās kvīts īpašniekam personīgi jāierodas uz attiecīgo automašīnu izlozi, atbilstoši punktam 5.1.1., “Rīgas Kinostudijā”, Rīgā, Šmerļa ielā 3, reģistrējoties 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30.

 

5.4.1. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar „SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētajiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

5.5. Katrā automašīnas izlozētiek izmantota spēles iekārta, kas sastāv no 5  (piecām) aizklātām plāksnēm, kurās izvietoti laimesti:

Automašīna Volkswagen TIGUAN TL 1.4TSI 125H 6G EUR 24 755,00 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro) vērtībā

EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro)

EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro)

EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro)

EUR 1 000,00 (viens tūktotis euro)

 

Kopējais automašīnu izložu laimestu fonds EUR 107 265,00 (viens simts septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro).

 

5.5.1. Lai noteiktu to, kādā secībā pēc kārtas spēles dalībnieki vērs aizklātos lauciņus spēles iekārtā, tiek veikta izloze. Pēc tās katrs dalībnieks izlozētajā secībā atver vienu aizklāto plāksni un laimē to laimestu (-us), kas norādīti zem aizklātās plāksnes.

 

6.Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas/izsniegšanas kārtība

 

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda.

 

6.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

 

6.3. Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc izlozes.

 

6.4. Laimests automašīna tiek izsniegts laimētājam 30 dienu laikā kopš izlozes dienas. Laimesta automašīna vērtība netiek izmaksāta naudā.

 

7.Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

 

7.1. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

7.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētāji, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, un, sākot ar mazākās vērtības laimestu, tiek izņemti tik aizklātie laimestu lauciņi, cik spēlētāji nav ieradušies uz laimestu izlozi. Izņemtie laimesti netiek izspēlēti.

 

7.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad laimests “automašīna” tiek izlozēts vienam no „SuperBingo” TV izlozes dalībniekiem, kurš TV auditorijas spēlēs/papildspēlēs nav laimējis laimestu. Pārējie papildspēles laimesti netiek izspēlēti.

 

 

8.Pretenzijas

 

8.1.Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1.Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS „Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Automašīnu izlozes ir publiskas un tiek pārraidītas attiecīgās nedēļas svētdienā kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00. Laimestu izloze un laimestu “automašīna” nodošana to laimētājiem ir publiska un tiek pārraidīta televīzijā.

 

9.2.Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, „SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

 

9.3. Papildspēles kvīšu izlozēs piedalās ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprinātas kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izložu pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Papildspēles laimestu izlozē piedalās un laimestus izlozes iekārtā izvieto, un izložu rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

 

9.4.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €