Teniss

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

 uzraudzības inspekcijā 15.11.2018. 

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

“Teniss”

 

noteikumi

 

1. “Teniss” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv,  saskaņā ar Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Gamevy Limited.

 

2. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

2.1.  Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO  spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2. Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1.Izvēlas momentloteriju un spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu. Vienas momentloterijas biļetes cena ir EUR 0,50 (piecdesmit centu). Momentloterijas lielākais laimests ir EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro).

2.2.1.1.Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti. Momentloterijas biļetē tiek norādīts momentloterijas maksimālais iespējamais laimests (“Lielākais laimests”). Tāpat momentloterijas biļetē tiek uzrādīta iLOTO lietotāja spēles konta “Bilance” (naudas līdzekļu apjoms spēles kontā euro), kā arī momentloterijas biļetes cena.

2.2.3. Momentloterijā ir divas spēles:

2.2.3.1. Pirmā Spēle. Pirmajā Spēlē ir sešas izspēles (“1.spēle”, “2.spēle”, “3.spēle” utt.). Katra izspēle sastāv no diviem aizklātiem laukumiem (divām “tenisa bumbām”), kas izvietoti divās kolonnās (“Tavs rezultāts” un “Pretinieks”), un viena aizklāta laukuma “Laimests”. Zem katras “tenisa bumbas” aizklātā veidā norādīts kāds tenisa geimā iespējams viena spēlētāja rezultāts, atbilstoši punktam 2.2.3.1.1.

2.2.3.1.1. Iespējamie tenisa geima viena spēlētāja rezultāti (norādīti augošā secībā no mazākā iespējamā rezultāta uz lielāko):

 

Rezultāts

Skaidrojums

0

0 punktu (angļu valodā “love”)

15

15 punktu

30

30 punktu

40

40 punktu

ADV

“vairāk” (angļu valodā – advantage)

GAME

uzvarēts “geims” jeb 60 punkti “geimā”

    

Lai spēlētu momentloteriju, spēlētājs “nokasa” Pirmās Spēles laukumus (visas “tenisa bumbas” un katrai izspēlei pretī norādīto laukumu “Laimests”). Ja kādā no sešām izspēlēm zem “tenisa bumbas” kolonnā “Tavs rezultāts” norādītais tenisa geima rezultāts (atbilstoši punkta 2.2.3.1.1. tabulai) ir lielāks par tenisa geima rezultātu kolonnā “Pretinieks”, tad ir laimēts laimests, kas norādīts pretī šai attiecīgajai izspēlei (spēlei). Pirmajā Spēlē ir iespējami vairāki laimesti, atbilstoši punkta 3.2.2. tabulai.

2.2.3.2. Otrā Spēle. Otrās Spēles laukums ir viena aizklāta “tenisa bumba”,virs kura norādīta iespējamā laimesta summa EUR 5,00. Spēlētājs “nokasa” “tenisa bumbu”;ja zem atklātās “tenisa bumbas” norādīts tenisa termins “ACE” (“eiss” jeb neatvairāma serve), tad laimēta šī laimesta summa EUR 5,00 (pieci euro, 0 centu).

2.2.4.Pēc tam, kad spēlētājs “nokasījis” visus spēles laukumus Pirmajā Spēlē un Otrajā Spēlē, spēlētājam tiek uzrādīts kopējais momentloterijas biļetes laimests vai arī uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļetē nav laimesta.

2.2.5.Pēc tam, kad spēlētājs uzsācis spēlēt momentloterijas biļeti, poga “Spēlēt” nomainās uz pogu “Atklāt visu”. Spiežot pogu “Atklāt visu”, momentloterijā uzreiz tiks atklāti visi spēļu laukumi un tiks uzrādīts momentloterijas biļetes laimests vai uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļete nav laimējusi.

 

3. Laimestu fonds un laimesti

 

3.1.  Momentloterijas laimestu fonds ir līdz 75,48% no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

 

3.2.  Laimesti

3.2.1.  Momentloterija sastāv no biļešu apjomiem. Momentloterijas biļešu skaits vienā apjomā ir 1 314 821 (viens miljons trīs simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit viena) biļete, no kurām 464 821 biļete ir ar laimestu (-tiem). Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas, tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

3.2.2. Laimesti katrā biļešu  apjomā:

Laimests, EUR

 

Skaits

Summa, EUR

20 000,00

EUR 20000

1

20 000,00

1 000,00

EUR 1000

1

1 000,00

500,00

EUR 500

2

1 000,00

100,00  

EUR 100

2

200,00

50,00

EUR 50

5

250,00

20,00

EUR 20

10

200,00

10,00

Pieci laimesti biļetē - EUR 4 + EUR 2 + EUR 2 + EUR 1 + EUR 1

50

500,00

10,00

EUR 10

50

500,00

6,00

Trīs laimesti biļetē - EUR 5 + EUR 0,50 + EUR 0,50

100

600,00

6,00

Divi laimesti biļetē - EUR 5 + EUR 1

100

600,00

5,00

EUR 5

400

2 000,00

5,00

Divi laimesti biļetē - EUR 3 + EUR 2

400

2 000,00

5,00

Četri laimesti biļetē - EUR 2 + EUR 2 + EUR 0,50 + EUR 0,50

400

2 000,00

5,00

Trīs laimesti biļetē - EUR 2 + EUR 2 + EUR 1

400

2 000,00

4,00

EUR 4

150

600,00

3,00

Trīs laimesti biļetē - EUR 2 + EUR 0,50 + EUR 0,50

750

2 250,00

3,00

Četri laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 1 + EUR 0,50 + EUR 0,50

750

2 250,00

3,00

Divi laimesti biļetē - EUR 2 + EUR 1

750

2 250,00

2,00

EUR 2

3 500

7 000,00

2,00

Divi laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 1

3 500

7 000,00

2,00

Trīs laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 0,50 + EUR 0,50

3 500

7 000,00

1,50

Trīs laimesti biļetē - EUR 0,50 + EUR 0,50 + EUR 0,50

60 000

90 000,00

1,50

Divi laimesti biļetē - EUR 1 + EUR 0,50

60 000

90 000,00

1,00

EUR 1

90 000

90 000,00

1,00

Divi laimesti biļetē - EUR 0,50 + EUR 0,50

90 000

90 000,00

0,50

EUR 0,50

150 000

75 000,00

 

KOPĀ

464 821

496 200,00

 

3.3.  Vienā momentloterijas biļetē iespējams laimēt gan Pirmajā Spēlē, gan Otrajā Spēlē, atbilstoši punkta 3.2.2. tabulai.

 

4. Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēļu laukumi (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests (pēc tam, kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēļu laukumi, momentloterijas biļetē parādās paziņojums ar laimēto summu), tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5. Pretenzijas

 

5.1.  Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  VAS “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2.  Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

6. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

· par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
· par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
· par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
· vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3.  Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumus), tad 24 stundu laikā pēc spēles sesijas pārtraukšana spēle (momentloterijas biļete) tiek automātiski noslēgta sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7.    Citi noteikumi

 

7.1.Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot „Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas ir publicēti www.latloto.lv.

7.2.Latvijas Loto apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

7.3.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €