Raženais augusts

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 18.07.2019.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers”

papildspēles

“Raženais augusts”

 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “Raženais augusts” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2019. gada 27. jūlija līdz 2019. gada 31. augustam.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību (on-linetirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”uz kādu no sekojošām “SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

 

Kvīšu numuru izložu datumi

03.08.2019.

10.08.2019.

17.08.2019.

24.08.2019.

 

4. Laimējušo kvīšu numuru izlozes

 

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no VAS “Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti četri kvīšu numuri:

 

1) Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Loterijas”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

2) Otrās līdz ceturtās izlozētās kvīts īpašnieki iegūst tiesības piedalīties tuvākajā laimestu izlozē.

 

5. Laimestu izlozes

 

5.1. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 120 291,56 (viens simts divdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro, 56 centi). Papildspēles laimesti tiek izlozēti iknedēļas laimestu izlozēs šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā.

 

5.2. Papildspēles ietvaros notiek 4 (četras) laimestu izlozes, kurās katrā piedalās 3 (trīs) dalībnieki, kuru kvīšu numuri (otrās līdz ceturtās izlozētās kvīts numuri) tika izlozēti iepriekšējā izlozē. Laimestu izlozes notiek katru sestdienu no 2019. gada 10. augusta līdz  2019. gada 31. augustam.

 

Laimestu izložu datumi

10.08.2019.

17.08.2019.

24.08.2019.

31.08.2019.

 

5.3. Izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.4. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs Papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

5.4.1. Lai piedalītos laimestu izlozēs, izlozēto kvīšu īpašniekiem personīgi jāierodas uz nākamo pēc kārtas “SuperBingo” TV izlozi, Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30.

 

5.4.2. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar “SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

5.5. Laimestu izlozei tiek izmantota spēles iekārta, kas sastāv no trīs aizklātām laimestu plāksnēm. Secība, kādā dalībnieki vērs laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms laimestu izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai laimestu izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 3.

 

5.5.1.   Katrā izlozē spēles iekārtas plāksnēs pēc nejaušības principa aizklātā veidā tiek izvietoti sekojoši laimesti:

 

automašīna Volkswagen Golf 45COM 1.5TSI 130H 6G un papildus naudas laimests EUR 7872,89; kopējā laimesta vērtība EUR 28 072,89 (turpmāk tekstā “Automašīna”)

EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro)

EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro)

 

5.6. Katrā izlozē katrs dalībnieks laimē vienu no trijiem punktā 5.5.1. norādītajiem laimestiem. Katrs spēlētājs atver vienu aizklāto plāksni un laimē to laimestu, kurš norādīts zem aizklātās plāksnes.

                 

6. Rīcība situācijās, kad dalībnieki (otrās līdz ceturtās izlozētās kvīts īpašnieki) neierodas uz laimestu izlozi:

 

6.1. Ja viens dalībnieks neierodas uz izlozi, tad iespēja piedalīties Papildspēles laimestu izlozē tiek piedāvāta “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekam Nr. 31 (pirmās izlozētās kvīts īpašniekam). Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties Papildspēles laimestu izlozē, 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šīs Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku. Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties “SuperBingo” auditorijas spēlēs (atsakās piedalīties Papildspēles laimestu izlozē) vai arī nav ieradies uz izlozi, tad no 5.5.1. punktā aprakstītajām aizklātajām plāksnēm tiek izņemta viena plāksne ar uzrakstu EUR 1000.

 

6.2. Ja divi dalībnieki neierodas uz izlozi, tad spēlē piedalās šis viens dalībnieks, kas ieradās, un “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībnieks ar 31. kārtas numuru (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks). 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šī Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku. Ja uz laimestu izlozi ierodas viens dalībnieks, bet nav ieradies “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībnieks ar 31. kārtas numuru (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks), tad šis viens dalībnieks laimē laimestu “Automašīna”. Pārējie laimesti šajā izlozē netiek izlozēti.

 

6.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no dalībniekiem, spēlē piedalās 31. dalībnieks (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks). 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šīs Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku un laimē laimestu “Automašīna”. Pārējie laimesti šajā izlozē netiek izlozēti.

 

6.4. Ja “SuperBingo” TV auditorijas spēļu dalībnieks Nr. 31 piedalās Papildspēles laimestu izlozē šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos gadījumos, tad spēlētājs šo noteikumu 5.5. punktā aprakstīto aizklāto secības numuru atver kā pēdējais.

 

6.5. Ja uz laimestu izlozi nav ieradies neviens dalībnieks un arī 31. dalībnieks (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks) nav ieradies uz izlozi, tad tiek izlozēts viens no “SuperBingo” TV auditorijas dalībniekiem, kuri šajā izlozē auditorijas spēlēs nav laimējuši laimestus, un šis izlozētais dalībnieks automātiski laimē laimestu “Automašīna”.

 

6.6. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda.

 

7.2. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

7.3. Papildspēles laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.

 

7.3.1. Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, triju darba dienā pēc izlozes dienas. Laimests “Automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža. No laimesta “Automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

8. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1. Piedaloties papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

 

9.1.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

 

9.1.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

 

9.1.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

 

9.1.4. piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem var tikt ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un sociālajos tīklos.

 

9.2. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

 

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Katrā Papildspēles laimestu izlozē piedalās, attiecīgās izlozes laimestus izlozes iekārtā izvieto un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

 

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €