Keno Ekstra

APSTIPRINĀTI Izložu un azartspēļu
 uzraudzības inspekcijā 06.09.2017.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles „Džokers”  

papildspēles

„Keno Ekstra”

NOTEIKUMI

 

1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles „Džokers” papildspēli „Keno Ekstra” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2017. gada 11.septembra līdz 9. oktobrim. Papildspēle tiek izsludināta mājaslapā www.latloto.lv 2017.gada 11.septembrī.

3. Papildspēles laimesti tiek izlozēti katru dienu no 2017.gada 12.septembra līdz 9.oktobrim šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā. Kopā tiek izlozēti 28 (divdesmit astoņi) naudas laimesti EUR 200 vērtībā. Kopējais papildspēles laimestu fonds ir EUR 5600,00.

4. Dalība papildspēlē

Papildspēlē piedalās VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „Keno” kvītis (iegādātas tirdzniecības vietās vai iLOTO) ar atzīmi uz kvīts par dalību papildspēlē „Džokers”, kurās skaitļu izloze “Keno” spēlēta vismaz EUR 1,50 vērtībā (kopējā minimālā kvīts vērtība kopā ar papildspēli “Džokers” ir EUR 3,00) un kas iegādātas no 2017. gada 11. septembra plkst. 19.10 līdz 2017. gada 9. oktobra plkst. 18.59.59. Kvīts iegādes laiks ir norādīts uz kvīts.

5. Laimējušo kvīšu izlozes

5.1. Katru dienu, sākot no 2017. gada 12. septembra līdz 9. oktobrim, notiek kvīšu numuru izlozes. Katrā izlozē pēc nejaušības principa tiek izlozēts viens skaitļu izlozes “Keno” kvīts numurs no tām kvītīm, kas atbilst šo noteikumu 4.punkta nosacījumiem un ir iegādātas periodā no iepriekšējās dienas plkst. 19.10 līdz izlozes dienas plkst. 18.59.59. (Piemēram, 12.septembrī izloze tiek veikta no tām kvītīm, kas iegādātas no 11.septembra plkst. 19.10 līdz 12.septembra plkst. 18.59.59.) Kvīšu izlozes notiek VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, ap plkst. 19:55. Izlozētās kvīts numura īpašnieks laimē EUR 200,00 (divi simti euro).

6.Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles „Džokers” laimestu fonda. Pieteikties laimesta saņemšanai var 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža.

6.2. Ja izlozētā kvīts iegādāta tirdzniecības vietā, tad laimests pēc laimētāja izvēles tiek izmaksāts skaidrā naudā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, vai ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, nākamajā darba dienā pēc laimesta pieteikšanas brīža. Laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

6.3. Ja izlozētā kvīts iegādāta iLOTO, tad laimests tiek pārskaitīts nākamajā darba dienā pēc izlozes dienas uz laimētāja iLOTO profilā norādīto bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

7.Pretenzijas

7.1. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

8.Citi noteikumi

8.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru tiek publiskota un ievietota VAS „Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv.

8.2. Papildspēles kvīšu numuru  izlozēs piedalās ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprinātas kārtējās skaitļu izlozes “Keno” attiecīgās dienas vakara izlozes komisijas priekšsēdētājs un komisijas loceklis - IT daļas pārstāvis.

9.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Корзина

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Общая сумма: (( sum )) €