Simtgades loterijas papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 10.12.2021.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija”

papildspēles noteikumi

 

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“Simtgades loterija” noteikumu 8.1.2. punktu

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2017. gada 6. maijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē (ar pārraidi TV 2017. gada 7. maijā TV3 plkst. 10.00) un VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv. Pirmā dalībnieku izloze notika 2017. gada 13. maijā. Pirmā laimestu izspēle notika 2017. gada 10. jūnijā.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/simtgade un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 36000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

3.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/simtgade.

3.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies vienā tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

3.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

4. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

4.1. Katru sestdienu pēc nejaušības principa tiek izlozēts šajos noteikumos noteikts skaits nelaimējušu biļešu drošības kodu (izlozes dalībnieki) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs. Katras izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros, kā arī var tikt publiskots latloto.lv un VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties noteiktā laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks.

4.1.1. Izložu datumi:

Dalībnieku izlozes datums

Dalībnieku skaits

Laimestu izlozes datums

Izlozes laimestu kopsumma, EUR

18.12.2021.

2

01.01.2022.

10 000

25.12.2021.

2

01.01.2022.

2

15.01.2022.

10 000

08.01.2022.

2

15.01.2022.

2

29.01.2022.

10 000

22.01.2022.

2

29.01.2022.

2

12.02.2022.

10 000

05.02.2022.

2

12.02.2022.

2

26.02.2022.

10 000

19.02.2022.

2

26.02.2022.

2

12.03.2022.

10 000

05.03.2022.

2

12.03.2022.

2

26.03.2022.

10 000

19.03.2022.

2

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā maksimālā iespējamā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 70 000.

5. Reģistrēšanās laimestu izlozei

5.1. Izlozes pārraides dienā pa TV vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par izlozes norises datumu un laimestu izlozes kārtību. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu/nepareizu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

5.2. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā laimestu izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas biļetes (biļešu drošības kodi), kas pieder vienai personai, šī persona var savu biļeti nodot citai personai tikai uz pilnvaras pamata. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kura ir pilnvarota būt par papildspēles dalībnieku.

6. Laimestu izlozes kārtība

6.1. Katrā laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz attiecīgo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki.

6.2. Laimestu izlozē tiek izmantotas divpadsmit plāksnes, zem kurām aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Laimestu plāksnēs izvietoto laimestu kopsumma katrā laimestu izlozē ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

6.3. Spēles vadītājs no trauka ar aizklātām plāksnēm tādā secībā, kādā dalībnieki izlozēti dalībai laimestu izlozē (biļešu drošības kodu izlozēšanas secībā), pamīšus (viens laimests pirmajam dalībniekam, otrs otram, trešais trešajam, ceturtais ceturtajam, otrs laimests pirmajam dalībniekam utt.) izlozē katram dalībniekam vienu aizklātu plāksni; kopā katram dalībniekam izlozē trīs aizklātas plāksnes. Katrs dalībnieks laimē to laimestu kopsummu, kas izveidojas, saskaitot visus laimestus, kas atrodas spēles vadītāja izlozētajās aizklātajās laimestu plāksnēs.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Simtgades loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro). 

7.2. Tirdzniecības vietā iegādātām biļetēm laimestus var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Meistaru ielā 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimētājam, piesakot laimestu, jāiesniedz “Simtgades loterijas” biļete, kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

7.2.1. iLOTO iegādātām biļetēm laimesti līdz 10 000,00 tiek izmaksāti automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

7.3.Laimesti līdz EUR 14 300 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīs darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža. Laimesti virs EUR 14 300,00 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīsdesmit dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža. 

7.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

8. Pretenzijas

8.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Reģistrējoties dalībai izlozē un piedaloties izlozē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. personas datu nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

9.2.3. vārda, uzvārda publiskošanai izlozēšanas/laimesta iegūšanas gadījumā;

9.2.4.   piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs tiek informēts, ka “SuperBingo” TV izlozes (kuras ietvaros notiek attiecīgā “Simtgades loterijas” papildspēles izloze) laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, dalībnieku vārdi, uzvārdi, dalībnieka pilsēta vai apdzīvota vieta, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos.

9.3. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta skaitļu izložu “SuperBingo” TV izložu ietvaros kanālā TV3 un internetā www.go3.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

9.4. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs un laimestu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

9.5. Ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu tiek noteikti iespējamie laimestu summu komplekti (katrs laimestu summu komplekts sastāv no divpadsmit laimestu summām, kuru kopsumma ir EUR 10 000,00), kuri tiek izmantoti laimestu izlozēs. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē.

9.6. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas.

9.7. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un ir spēkā uz šajos noteikumos noteiktu papildspēles norises periodu atbilstoši 4.1.1. punktam.

 

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 17.09.2021.

noteikumi IAUI

 

VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Simtgades loterija”
papildspēles noteikumi

 

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas
“Simtgades loterija” noteikumu 8.1.2. punktu

 

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēle sākotnēji tika izsludināta 2017. gada 6. maijā skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē (ar pārraidi TV 2017. gada 7. maijā TV3 plkst. 10.00) un VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv. Pirmā dalībnieku izloze notika 2017. gada 13. maijā. Pirmā laimestu izspēle notika 2017. gada 10. jūnijā.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti iLOTO, un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.

 

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/simtgade un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 36000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/simtgade tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

 

3.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/simtgade.

 

3.3. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies vienā tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža.

 

3.4. Katru nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

 

4. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

 

4.1. Katru sestdienu pēc nejaušības principa tiek izlozēts šajos noteikumos noteikts skaits nelaimējušu biļešu drošības kodu (izlozes dalībnieki) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās sestdienas plkst. 14.00 līdz izlozes dienas (sestdienas) plkst. 13.59.59. iLOTO iegādātām biļetēm drošības kods ir kupona ID numurs. Katras izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros, kā arī var tikt publiskots latloto.lv un VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties noteiktā laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks.

 

4.1.1. Izložu datumi:

 

Dalībnieku izlozes datums

Dalībnieku skaits

Laimestu izlozes datums

Izlozes laimestu kopsumma, EUR

25.09.2021.

2

09.10.2021.

 10 000

02.10.2021.

2

09.10.2021.

2

23.10.2021.

10 000

16.10.2021.

2

1

13.11.2021.

100 000

23.10.2021.

2

06.11.2021.

10 000

1

13.11.2021.

100 000

30.10.2021.

2

06.11.2021.

10 000

1

13.11.2021.

100 000

06.11.2021.

2

20.11.2021.

10 000

1

13.11.2021.

100 000

13.11.2021.

2

20.11.2021.

10 000

20.11.2021.

2

04.12.2021.

10 000

27.11.2021.

2

04.12.2021.

2

18.12.2021.

10 000

11.12.2021.

2

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā maksimālā iespējamā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 180 000.

 

5. Reģistrēšanās laimestu izlozei

 

5.1. Izlozes pārraides dienā pa TV vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par izlozes norises datumu un laimestu izlozes kārtību. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu/nepareizu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.2. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā laimestu izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas biļetes (biļešu drošības kodi), kas pieder vienai personai, šī persona var savu biļeti nodot citai personai tikai uz pilnvaras pamata. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku.

 

6. Laimestu izlozes kārtība

 

6.1. Katrā laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz attiecīgo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki.

 

6.2. Laimestu izlozē tiek izmantotas divpadsmit plāksnes, zem kurām aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Laimestu plāksnēs izvietoto laimestu kopsumma katrā laimestu izlozē ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro).

 

6.3. Spēles vadītājs no trauka ar aizklātām plāksnēm tādā secībā, kādā dalībnieki izlozēti dalībai laimestu izlozē (biļešu drošības kodu izlozēšanas secībā), pamīšus (viens laimests pirmajam dalībniekam, otrs otram, trešais trešajam, ceturtais ceturtajam, otrs laimests pirmajam dalībniekam utt.) izlozē katram dalībniekam vienu aizklātu plāksni; kopā katram dalībniekam izlozē trīs aizklātas plāksnes. Katrs dalībnieks laimē to laimestu kopsummu, kas izveidojas, saskaitot visus laimestus, kas atrodas spēles vadītāja izlozētajās aizklātajās laimestu plāksnēs.

 

6.4.  2021. gada 13. novembra laimestu izlozes kārtība noteikta šo noteikumu 7. punktā.

 

7. 2021. gada 13. novembra izlozes kārtība

 

7.1. 2021. gada 13. novembra laimestu izlozē piedalās četri iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto biļešu īpašnieki.

 

7.2. Laimestu izlozē tiek izmantoti divpadsmit numurēti lauciņi (no 1 līdz 12), zem kuriem aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti. Zem lauciņiem izvietoto laimestu kopsumma 2021. gada 13. novembra laimestu izlozē ir EUR 100 000,00 (simts tūkstoši euro).

 

7.3.Izlozes komisijas pārstāvis vai spēles vadītājs laimestu izlozes norises laikā pēc kārtas, dalībnieku izlozēšanas secībā, zvana visiem četriem spēles dalībniekiem uz dalībnieku tālruņu numuriem, kurus dalībnieki norādījuši, reģistrējot savu biļeti dalībai papildspēlē. Dalībniekam ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2021. gada 13. novembrī, jebkurā brīdī no plkst. 12.30 līdz 15.30., par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes.

 

7.4. Katrs dalībnieks pa telefonu dod spēles vadītājam norādi, kurus trīs aizklātos lauciņus atvērt, nosaucot lauciņu numuru. Pirmais dalībnieks izvēlās 3 lauciņus no 12 lauciņiem, attiecīgi katrs nākamais dalībnieks izvēlās 3 lauciņus no atlikušajiem neizvēlētajiem lauciņiem. Pēdējam ceturtajam dalībniekam paliek 3 atlikušie lauciņi.

 

7.5. Katrs dalībnieks laimē to laimestu kopsummu, kas izveidojas, saskaitot visus trīs laimestus, kas atrodas spēlētāja izvēlētajās laimestu plāksnēs.

 

7.6.Izlozes komisijas pārstāvis vai spēles vadītājs mēģina katru spēlētāju sazvanīt maksimāli trīs reizes, ar vienas minūtes zvana intervālu no viena zvana līdz nākamajam. Ja spēlētājs neatbildēs uz izlozes komisijas pārstāvja vai spēles vadītāja zvanu vai saruna pārtrūks sarunas laikā līdz brīdim, kamēr spēlētājs nebūs izdarījis izvēli (telefoniski informējis par savu lēmumu, kurus trīs lauciņus atvērt) un trīs zvanu laikā nebūs iespējams atkārtoti sazvanīt spēlētāju, lai turpinātu sarunu, tad spēles vadītājs veiks lauciņu numuru izlozi, pārstāvot spēlētāju - no trauka ar aizklātiem lauciņu numuriem izlozējot trīs numurus no tiem numuriem, kuri vēl nav izvēlēti/izlozēti. Ja spēlētājs, kuru nav iespējams sazvanīt iepriekš noteiktajā kārtībā, ir otrais, trešais vai ceturtais dalībnieks, tad no izlozes trauka ar numuriem no 1 līdz 12 tiek izņemti visi jau izvēlētie numuri, un spēles vadītājs pēc nejaušības principa izlozē (izvelk ar roku) trīs numurus no atlikušajiem neizvēlētajiem numuriem. Dalībnieks attiecīgi laimē to trīs laimestu kopsummu, kas izvietots aizklātajos numurētajos lauciņos.

 

8. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “Simtgades loterija” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro).

 

7.2. Tirdzniecības vietā iegādātām biļetēm laimestus var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Meistaru ielā 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimētājam, piesakot laimestu, jāiesniedz “Simtgades loterijas” biļete, kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

 

7.2.1. iLOTO iegādātām biļetēm laimesti līdz 10 000,00 tiek izmaksāti automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

 

7.3.Laimesti līdz EUR 14 300 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīs darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža. Laimesti virs EUR 14 300,00 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīsdesmit dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža. 

 

7.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

8. Pretenzijas

 

8.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas un klientu izpētes vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

 

9.2. Reģistrējoties dalībai izlozē un piedaloties izlozē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

 

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

 

9.2.2. personas datu nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

 

9.2.3. vārda, uzvārda publiskošanai izlozēšanas/laimesta iegūšanas gadījumā;

 

9.2.4.   piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs tiek informēts, ka “SuperBingo” TV izlozes (kuras ietvaros notiek attiecīgā “Simtgades loterijas” papildspēles izloze) laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, dalībnieku vārdi, uzvārdi, dalībnieka pilsēta vai apdzīvota vieta, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos.

 

9.3. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta skaitļu izložu “SuperBingo” TV izložu ietvaros kanālā TV3 un internetā www.go3.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10.00. VAS “Latvijas Loto” nav atbildīgs, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ izlozes pārraide TV un internetā nav iespējama, tiek veikta daļēji, sākas ar kavēšanos un tml.

 

9.4. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs un laimestu izlozēs piedalās un izlozes rezultātus fiksē aktā ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

9.5. Ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu tiek noteikti iespējamie laimestu summu komplekti (katrs laimestu summu komplekts sastāv no divpadsmit laimestu summām, kuru kopsumma ir EUR 10 000,00), kuri tiek izmantoti laimestu izlozēs. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē.

 

9.6. Atsevišķi 2021. gada 13. novembra laimestu izlozei tiek izmantots laimestu komplekts, kas sastāv no sekojošām naudas summām: EUR 3000, EUR 3000, EUR 4000, EUR 5000, EUR 6000, EUR, 7000, EUR 8000, EUR 9000, EUR 10 000, EUR 10 000, EUR 15 000, EUR 20 000.

 

9.7. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Atsevišķam laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, izložu norises biežums, laimestu summas.

 

9.8. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un ir spēkā uz šajos noteikumos noteiktu papildspēles norises periodu atbilstoši 4.1.1. punktam.

 

 

 

 

 

 

 

  Laimestu summu komplekti, kuri tiek izmantoti papildspēles laimestu izlozēs: 

Laimestu komplekts Nr. 1

Laimestu komplekts Nr. 2

Laimestu komplekts

Nr.  3

Laimestu komplekts Nr. 4

Laimestu komplekts Nr.  5

Laimestu komplekts Nr. 6

3 000 €

2 000 €

4 000 €

3 000 €

2 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

2 000 €

500 €

1 000 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

1 000 €

750 €

750 €

750 €

500 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

750 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

750 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

500 €

500 €

250 €

 

Корзина

(( item.name ))
Цена: (( item.price ))€
Общая сумма: (( sum )) €
Ваша корзина пока пуста...