Latloto auto

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 26.10.2021.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35”

papildspēles 

“Latloto auto” 

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” papildspēli “Latloto auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2021. gada 30. oktobra līdz 2021. gada 10. decembrim.

 

3. Dalība papildspēlē

 

3.1. Lai piedalītos papildspēlē, jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no nelaimējušas skaitļu izlozes “Latloto 5 no 35” kvīts ar vismaz vienu spēles variantu un ar atzīmi uz kvīts par dalību papildspēlē “Džokers” un piecām nelaimējušām momentloterijas “Monētas” biļetēm. “Latloto 5 no 35” kvītij jābūt iegādātai ne agrāk kā 2021. gada oktobrī.

 

3.2. Dalībai papildspēlē tiek pieņemtas kvītis un biļetes, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Papildspēles komplekti tiek pieņemti no 2021. gada 30. oktobra plkst. 14.00 līdz 2021. gada 3. decembra plkst. 13.59.59.

 

3.3. Papildspēles komplekti, kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas LOTO tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā izlozē piedalās komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz Papildspēles komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi Papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem tiek uzskatīti par nederīgiem un Papildspēlē nepiedalās.

 

3.4. iLOTO iegādātu biļešu/kvīšu komplektu dalībai izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59 www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS “Latvijas Loto” darbinieki. Spēlētāju veiktās iLOTO biļešu/kvīšu izdrukas netiek pieņemtas.

 

3.5. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad drukāto biļešu, gan iLOTO iegādāto biļešu komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 14.00.

 

3.6. Internetā iegādātās biļetes/kvītis vienā komplektā kopā ar tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm/kvītīm un otrādi netiek pieņemtas.

 

3.7. Katrs komplekts piedalās tikai vienā tuvākajā izlozē.

 

4. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība

 

4.1. Papildspēles ietvaros notiek piecas iknedēļas izlozes un viena Fināla izloze. Iknedēļas izlozes:

 

Iknedēļas izložu datumi

06.11.2021.

13.11.2021.

20.11.2021.

27.11.2021.

04.12.2021.

 

4.2. Iknedēļas izloze

 

4.2.1. Katrā iknedēļas izlozē spēles vadītājs, veicot izlozi ar roku no visiem kārtējā izlozē pieņemtajiem komplektiem, pēc nejaušības principa pēc kārtas izlozē trīs komplektus.

 

4.2.2. Pirmā un otrā izlozētā komplekta īpašnieki katrs laimē EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centu), savukārt trešā izlozētā komplekta īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē.

 

4.2.3. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

 

4.2.4. Ja uz izlozētā biļešu komplekta nav norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai cita informācija, lai sazinātos ar spēlētāju, vai arī norādītā informācija nav salasāma vai ir nepilnīga, tad šī komplekta izloze netiek uzskatīta par notikušu un notiek atkārtoti, kamēr izlozēts komplekts ar pilnīgiem un salasāmi norādītiem datiem.

 

4.3. Fināla izloze

 

4.3.1. Komplektu izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās komplektu izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešā izlozētā komplekta īpašnieku.

 

4.3.1.1. Ja iesūtītais komplekts sastāv no biļetēm/kvītīm, kas iegādātas tirdzniecības vietās, tad “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar dalībnieku pa tālruni, kas norādīts uz izlozētā komplekta. Gadījumā, ja neizdodas sazināties ar izlozēto spēlētāju, tiek gaidīts zvans (uz tālruņa numuru 67227681) no izlozētā spēlētāja. Ja uz iesūtītā komplekta nav norādīts telefona numurs (ir norādīts tikai vārds, uzvārds un pilna adrese), tad spēlētāja pienākums ir pašam sazināties ar “Latvijas Loto”, zvanot pa tālruņa nr. 67227681.

 

4.3.1.2. Ja izlozētais komplekts iesūtīts dalībai izlozē no iLOTO, tad “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozēto spēlētāju, sūtot e-pasta vēstuli uz spēlētāja iLOTO profilā norādīto e-pasta adresi un nosūtot paziņojumu uz spēlētāja iLOTO profilu, bet ja spēlētājs savā iLOTO profilā ir norādījis tālruņa numuru, tad “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar spēlētāju pa norādīto tālruni un informē par dalību izlozē un izlozes norisi. Ja spēlētājs nesaņem e-pasta vēstuli un/vai iLOTO paziņojumu un/vai telefona zvanu, tad spēlētāja pienākums ir pašam sazināties ar “Latvijas Loto”, zvanot pa tālruņa nr. 67227681.

 

4.3.2. Viena persona dalībai Fināla izlozē var piedalīties tikai kā viens no pieciem dalībniekiem. Ja dalībai vienā Fināla izlozē viena persona tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var iespēju piedalīties Fināla izlozē nodot citai personai tikai ar notariālu pilnvaru. Šajā gadījumā par attiecīgās Fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai nodotas tiesības būt par Fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Notariālā pilnvara ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz 2021. gada 9. decembra (dienas pirms izlozes) plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divi vai trīs komplekti izlozēti dalībai Fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz 2021. gada 9. decembra plkst. 17.00 neiesniedz notariāli apstiprinātu pilnvaru par dalības tiesību nodošanu citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēts šī spēlētāja pirmais komplekts) Fināla izlozē.

4.3.3. Fināla izlozē piedalās iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto komplektu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kādā secībā pēc kārtas dalībnieks ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē.

4.3.4. Fināla izloze notiek 2021. gada 10. decembrī plkst. 11.00 bez spēlētāju dalības klātienē. Fināla izlozē tiek izmantoti:

 

  • pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti pieci dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 5;
  • otrais izlozes trauks, kurā ievietoti pieci laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Fināla izlozes laimesti.

 

4.4. Fināla izlozes laimesti:

 

1.

Automašīna Audi Q2 1,5TFSI 150HP S TR EUR 36 739,54 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 15 443,46, laimesta kopējā vērtība ir EUR 52 183,00; turpmāk tekstā arī – “automašīna ar papildus naudas laimestu”*

2.

Naudas laimests EUR 1000,00

3.

Naudas laimests EUR 1000,00

4.

Naudas laimests EUR 1000,00

5.

Naudas laimests EUR 1000,00

* Automašīna Audi Q2 1,5TFSI 150HP S TR 2020.gada modelis ar 5 gadu garantiju, kura sākusies 30.12.2020.

 

4.5. Spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais Fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Brīdī, kad ir noteikts (izlozēts) laimests “automašīna ar papildus naudas laimestu”, spēles vadītājs pārtrauc izlozi un Fināla izloze tiek noslēgta.

 

4.6. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna ar papildus naudas laimestu”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna ar papildus naudas laimestu”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

 

4.7. Pēc Fināla izlozes noslēguma izlozes norises dienā Fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru Fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

 

5. Izlozētā komplekta īpašnieka vārds, uzvārds, apdzīvota vieta, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un raidījuma “Latvijas Loto izlozes” TV pārraides laikā.

 

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 61 183,00 (sešdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs euro, 0 centu).

 

6.2. Naudas laimestu EUR 500 un EUR 1000 noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

6.2.1. Ja izlozēts tirdzniecības vietā iegādātu biļešu komplekts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

6.2.2. Laimests EUR 1000 tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

6.2.3. Laimests EUR 500 pēc spēlētāja izvēles var tikt izmaksāts uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā.

6.2.4. Ja izlozētais komplekts pieteikts papildspēlei iLOTO, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu laimestu saņemšanai nākamajā darba dienā (EUR 500) vai trīs darba dienu laikā (EUR 1000) un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

 

6.3. Laimesta “automašīna ar papildus naudas laimestu” pieteikšanas un saņemšanas kārtība

 

6.3.1. Laimests “automašīna ar papildus naudas laimestu” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests “automašīna ar papildus naudas laimestu” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna ar papildus naudas laimestu” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Naudas laimests tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

6.3.2. Laimesta “automašīna ar papildus naudas laimestu” vērtība netiek izsniegta naudā.

 

6.4. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

7. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

8. Citi noteikumi

 

8.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

 

8.2. Piedaloties Papildspēlē (ar komplekta iesūtīšanas brīdi) tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

 

8.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

8.2.2. savu personas datu, tai skaitā datu uz papildspēles komplekta, nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

8.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un/vai telefona numura pirmo četru ciparu publiskošanai un telefonsarunas ar spēlētāju Fināla izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

8.3. Izlozētais komplekts un spēlētāja (komplekta iesūtītāja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros. Fināla izloze (tai skaitā telefonsarunas ar Fināla izlozes dalībniekiem Fināla izlozes laikā) tiek publiskota LTV1 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros 2021. gada 11. decembrī.

 

8.4. Katrā izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

 

8.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...